Interactieve pdf Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Toon pagina in menu

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een interactieve pdf opgesteld van dit formulier. (juli 2020)

Let op: het formulier vult meerdere keren automatisch de voor de ondernemer positieve antwoorden in. Het blijft de verantwoordelijkheid van de ondernemer om te verifiëren of dit klopt. U zou de ondernemer in de aanbestedingsstukken hierop kunnen wijzen.

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheid en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Inschrijvers hoeven niet het volledige bewijsmateriaal bij het verzoek tot deelneming/de inschrijving te verstrekken, wat de administratieve lasten verlicht.

Het UEA is het model van de eigen verklaring waarnaar verwezen wordt in de Aanbestedingswet 2012. Het interactieve formulier is alleen in het Nederlands beschikbaar. 

Stappen invullen UEA

Deze stappen zijn specifiek voor aanbestedende diensten. Voor ondernemingen is een apart overzicht met Aandachtspunten voor ondernemers - UEA opgesteld.

  1. Downloaden
  2. Invullen Voorpagina
  3. Invullen Deel I: Procedure en aanbestedende dienst
  4. Invullen Deel III: Uitsluitingsgronden
  5. Toelichten Deel V: Beperking gekwalificeerde gegadigden
  6. Toelichten Deel VI: Ondertekening / Slotopmerkingen
  7. Beveiligen en bijsluiten 

1. Downloaden

Voor een optimaal gebruik en een juiste werking van het interactieve pdf-document van het UEA moet u het document direct opslaan op uw computer en niet openen in uw browser. Na het downloaden kunt u het document via uw computer openen met Acrobat Reader DC. Onderstaande versie is de meest recente versie en dateert van 17 juli 2020. 

Download Uniform Europees Aanbestedingsdocument (PDF)


2. Invullen Voorpagina

PB nummer     

Op de voorpagina wordt er gevraagd om het nummer van de aankondiging in het publicatieblad van de Europese Unie. Dit is pas beschikbaar na publicatie. U hoeft hier geen nummer in te vullen. U moet wel zorgen dat de aanbesteding goed herkenbaar is door een duidelijke herkenbare titel in te vullen.

Type procedure

Door te kiezen voor een bepaald type procedure past het interactieve pdf zich aan. Bij procedures boven de Europese aanbestedingsdrempel zijn de uitsluitingsgronden opgesomd in deel III A verplicht. Deze worden automatisch aangevinkt (van toepassing verklaard) en kunnen niet worden 'uitgevinkt'.

Bij de keuze voor een procedure van een speciale sectorbedrijf blijft de vraag zichtbaar of een ondernemer is ingeschreven op een officiële lijst van erkende ondernemingen. Alleen speciale sectorbedrijven kunnen immers gebruik maken van de erkenningsregeling

3. Invullen Deel I: Procedure en aanbestedende dienst

U vult hier de gegevens in van uw aanbestedende dienst of entiteit (inclusief speciale-sectorbedrijven). Daarnaast vult u hier ook de gegevens in van de aanbesteding en indien mogelijk een uniek referentienummer.

4. Invullen Deel III: Uitsluitingsgronden

In deel III staan de uitsluitingsgronden uit de artikelen 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 opgesomd. U als aanbestedende dienst of entiteit vinkt aan welke uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

  • In III A staan de uitsluitingsgronden die betrekking hebben op een aantal typen strafrechtelijke veroordelingen. Deze uitsluitingsgronden moeten verplicht toegepast worden bij Europese procedures. Bij procedures onder de drempelwaarden en procedures van speciale sectorbedrijven zijn deze uitsluitingsgronden facultatief toe te passen.
  • In III B staan de uitsluitingsgronden die betrekking hebben op het niet betalen van belastingen en/of sociale premies door een ondernemer. U moet deze uitsluitingsgronden verplicht van toepassing verklaren bij een procedure boven de Europese aanbestedingsdrempel. Bij een procedure onder de Europese aanbestedingsdrempel of een procedure van een speciale sectorbedrijf is dit facultatief.
  • In III C staan de uitsluitingsgronden die betrekking hebben op een aantal gedragingen en /of persoonlijke omstandigheden van de ondernemer. Dit zijn facultatieve uitsluitingsgronden.

5. Toelichten Deel V: Beperking gekwalificeerde gegadigden

Geef in de aanbestedingsstukken duidelijk aan of dit deel ingevuld moet worden door de ondernemer. Dit deel hoeft immers alleen ingevuld te worden als sprake is van nadere selectiecriteria. Ondernemers vinden dit een verwarrende vraag.  

6. Toelichten Deel VI: Ondertekening / Slotopmerkingen

Het interactieve pdf kan niet digitaal ondertekend worden. Als u om ondertekening vraagt dan moet de ondernemer het formulier printen, ondertekenen om het daarna te scannen.

Ondertekening van het formulier niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan het UEA er één is. Dit staat in artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit. 
PIANOo adviseert daarom aanbestedende diensten en entiteiten om in hun aanbestedingsdocumenten op te nemen dat een handtekening onder de inschrijving/aanmelding ook geldt als een ondertekening van het UEA. 

7. Beveiligen en bijsluiten

Tot slot moet u het UEA beveiligen. Het beveiligen gebeurt met de (blauwe) knop linksonder op pagina 1. Dit voorkomt dat ondernemers (per ongeluk) wijzigingen aanbrengen in de gedeeltes die alleen de aanbestedende dienst of entiteit behoort in te vullen. Tenslotte voegt de aanbestedende dienst het formulier toe aan de aanbestedingsstukken.

Aanvullende tips

Recentste versie?
De recentste versie van het formulier is van 17 juli 2020. PIANOo adviseert u om te controleren of u de laatste versie van het UEA heeft.

Formulier werkt niet?
Het formulier werkt niet goed terwijl u het document heeft opgeslagen op uw computer en vervolgens via uw computer heeft geopend met Acrobat Reader DC 
PIANOo adviseert aanbestedende diensten om uit te wijken naar de UEA-module in TenderNed.