Richtlijn: Gunnen van concessieopdrachten 2014/23/EU (wettekst)

De richtlijn 'Gunnen van concessieopdrachten' is op 17 april 2014 in werking getreden. Nederland heeft deze richtlijn geïmplementeerd in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 die op 1 juli 2016 in werking is getreden.

Concessieovereenkomsten in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Er is 1 licht regime voor concessieopdrachten voor werken en diensten. Kenmerkend is het vormvrije karakter. Het staat bij concessieopdrachten, met inachtneming van de algemene beginselen, vrij om de procedure te organiseren naar eigen goeddunken. De bepalingen zijn van toepassing op concessies boven een beplaalde drempelwaarde.
Inkoopproces: Fase 1 Voorbereiden – Mogelijke procedures - Concessieovereenkomst

Oorspronkelijke tekst & geconsolideerde wetgeving

Op Eur-lex.europa.eu staan rechtsteksten en andere openbare documenten van de Europese Unie die gratis toegankelijk zijn.