Terugblik kennis en praktijkweek sociaal domein - verslag 17-21 september 2018

Van 17 tot en met 21 september 2018 vond de kennis- en praktijkweek sociaal domein in de Jaarbeurs Utrecht plaats. Het organiserend team van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kijkt met een tevreden gevoel terug op deze week. PIANOo heeft een bijdrage geleverd aan deze week en stelt haar website beschikbaar voor het verslag en de presentaties. Op deze pagina vindt u het verslag, de presentaties en de links naar de evaluaties van deze week.

Bijdragen aan de werkgroepen sociaal domein

Wilt u bijdragen aan een ondersteunend inkoopproces waardoor uiteindelijk de cliënt goede zorg krijgt? Neem dan deel aan één van de werkgroepen sociaal domein. Hieraan nemen vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders, kenniscentra en brancheverenigingen deel. Als u een thema mist kunt u een eigen werkgroep opstarten. Waar nodig faciliteert VWS uw initiatief.

Op de volgende thema’s vindt momenteel uitwerking plaats:

  • Digitale vindplaats & helpdesk (trekker: VNG)
  • Kwaliteit (trekker: gemeente Rotterdam)
  • Dialoog (trekker: Sociaal Werk Nederland)
  • Standaardisatie (trekker: GGZ Nederland)
  • Marktdossiers (trekker: PIANOo)
  • Juridische kwaliteit (trekker nog te bepalen)
  • Inkoop bij laten dragen aan inhoudelijke doelen (trekker nog te bepalen)

De intentie is om in het najaar te starten met werkgroepen over monitoring, opleiding inkoop in het sociaal domein en een evaluatie van de handreiking aanbesteden sociaal domein. U kunt zich aanmelden via de Dienstpostbus Contratering Sociaal Domein aanmelden: @email

Zelf bijdragen aan de werkgroepen sociaal domein? Dat kan!

Tekening met 2 mensen die zich afvragen: Inkoop of inschrijving?

Verslag en presentaties

Het verslag van de kennisweek bestaat uit korte beschrijvingen van de dagen. De verschillende dagen zijn in beeld gebracht door Getting the Picture.nl. De presentaties vindt u rechts op de pagina en zijn onderverdeeld naar dag.

Dag 1: Wat mag en wat kan - optimaal benutten van de ruimte in wet- en regelgeving

Op deze dag kregen deelnemers inzicht in het nemen van de beslissingen. Zowel de beleidsmatige keuzes over de rolverdeling tussen gemeente en zorgaanbieder, de 4 hoofdmogelijkheden (zelf-doen, subsidiëren, aanbesteden en open house) en de voor- en nadelen van de keuzes kwamen aan bod. Ook de manier waarop de mogelijkheden tot contracten worden omgevormd (tactische keuzes) en een aantal operationele keuzes (inrichtingsvraagstukken, kwalificatie (selectie) criteria, gunningcriteria en cliënt invloed) werden toegelicht. Jan Telgen verzorgde een uitgebreide inleiding, waarin hij vertelt over het onderzoek dat PPRC in opdracht van PIANOo heeft gedaan naar aanbestedingen door gemeenten. Het onderzoek met de naam ‘Monitor Gemeentelijke zorginkoop’ geeft inzicht in de manier waarop gemeenten Wmo- en Jeugdhulp inkopen, welke afwegingen zij hierbij maken en de knelpunten die zij daarbij ervaren.

Tekening met man die twijfelt tussen subsidie of aanbesteding

Dag 2: Kiezen met consequenties - strategische marktkeuzes en sturing

In samenwerking met de VNG is een sturingsmodel ontwikkeld voor inkoop in het sociaal domein. Het model geeft houvast om de meer algemene beleidslijnen van de gemeente voor bijvoorbeeld jeugdhulp op een gestructureerde manier te vertalen in concrete inkoopplannen en -instrumenten. Het is een ontwikkelingsgericht model: het gaat uit van huidige regionale omstandigheden en wat er binnen die omstandigheden haalbaar is. In het model wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden als het gaat om het bekostigingsmodel, de wijze van contracteren, de wijze waarop de toegang is georganiseerd en het leveranciersmanagement. De sleutel tot een effectief inkoopbeleid is het vinden van de juiste balans tussen de ambities en lokaal politiek draagvlak en de specifieke omstandigheden in de externe omgeving. Op deze dag werd uitgelegd hoe het model werkt en wat de verschillende varianten zijn om vervolgens per onderwerp in te gaan op de voor- en nadelen van de verschillende onderdelen en de onderlinge samenhang met elkaar.

Tekening: man vraagt zich af welke instrumenten te gebruiken binnen het sociaal domein

Dag 3: Praktijkdag met 12 gemeenten

Op deze dag hebben gemeenten en zorgaanbieders hun ervaringen met inkoop in het sociaal domein gepresenteerd en hoe ze daar gekomen zijn.

Tekening met teksten van deelnerms die hun ervraingen delen

Dag 4: Al doende leren: De praktijk van de inkoper

PIANOo en NEVI waren gastheer tijdens deze dag. Na de aftrap door PIANOo ging NEVI in op de verschillende rollen van inkoop in het sociaal domein. Daarna vertelde oud-wethouder Jeroen Olthof dat het in de praktijk nog te vaak voorkomt dat de ‘systeemwereld’ de overhand krijgt en dat het belangrijk is om als gemeente ervoor te zorgen dat de cliënt de beste zorg krijgt om daarna pas te bekijken wat voor inkoopmodel daarbij hoort.

In de middag waren er 3 parallelsessies. In één van deze sessies gingen Groningen/Emmen in op gebiedsgericht inkopen in relatie tot lumpsum financiering en zij vertelden onder andere over het proces daar naartoe (hoe reageren bijvoorbeeld marktpartijen?) en over de verschillende kwaliteitswaarborgen die in het model zijn ingebouwd. Zuid-Limburg/Bureau F-Fort vertelde over de evaluatie van de inkoop die het bureau voor de 18 samenwerkende gemeenten in Zuid-Limburg heeft uitgevoerd. Het was een inspirerend verhaal over hoe u van de ‘dafjesrace’ uiteindelijk uitkomt bij de Tesla van de toekomst. De boodschap was dat transformatie tijd kost en dat niet alles tegelijk kan. F-Fort heeft voor het sociaal domein enkele tools ontwikkeld die behulpzaam kunnen zijn bij het prioriteren en het doorlopen van de stappen om naar een volwassen inkoop te gaan. Regio Midden IJssel/Oost Veluwe betrekken zorgaanbieders bij het inkoopproces door het organiseren van relatiedagen. “Zet de client centraal; zorg voor urgentie en begrip. Maak gebruik van cliënten, ervaringsdeskundigen en zorg voor inspirerende sprekers.” was hun boodschap.

Tekening met figuur over samengericht inkopen met als advies Doe ook marktconsultatie clientenraden

Dag 5: Presentatie knelpunten en verdere actieprogramma

Deze dag werd bekeken wat nodig is om de inkoop in het sociaal domein te verbeteren. Wat kunnen we gezamenlijk landelijk oppakken en wat kunt u zelf doen?

Tekening over stappen in actieprogramma