E-factureren in ontwikkeling

Toon pagina in menu

E-factureren bevindt zich in een dynamische omgeving. Ten opzichte van enkele jaren geleden is het landschap flink veranderd en zijn de mogelijkheden voor verzender en ontvanger verbreedt en laagdrempeliger geworden. Nu alle voorzieningen beschikbaar zijn, de wet van kracht is en alle andere randvoorwaarden zijn ingevuld, zien ook aanbestedende diensten het nut en de noodzaak van het op gang brengen van de e-factuurstroom.

Europese projectsubsidie via CEF

De Europese Commissie (EC) streeft naar het wegnemen van drempels in het internationaal handelsverkeer. Via CEF (Connecting Europe Facility)-programma's financiert de EC door toekenning van subsidies projecten die ontbrekende schakels in Europa's vervoers-, energie- en telecommunicatienetwerken realiseren. Daartoe behoort ook e-factureren. Het PIANOo programmabureau maakte gedurende zijn looptijd gebruik van de subsidiemogelijkheden door het indienen van projectvoorstellen.

CEF project 2018-2019: versnelling toeleveranciers adoptie e-factureren
CEF project 2016-2018: e-facturatie oplossingen

Marktontmoeting e-factureren

Het doel was om aanbestedingsplichtige organisaties en aanbieders van e-facturatie oplossingen letterlijk bij elkaar te brengen om transparantie te verschaffen in het inmiddels veelzijdige aanbod.

Bruisend e-facturatie evenement - verslag 12 september 2018
Marktontmoeting e-factureren - verslag 6 december 2017

Implementatiemonitor e-factureren 

Het programmabureau heeft de ontwikkelingen en voortgang bij de decentrale overheden letterlijk in kaart gebracht. De implemetatiemonitor werd maandelijks via een interactieve kaart van Nederland tot eind juni 2019 up to date weergegeven. Daarop was te zien hoe ver gemeenten, provincies en waterschappen gevorderd waren met de implementatie van e-factureren. Zo was in een oogopslag duidelijk welke voortgang bij de implementatie was geboekt. Informatie over de status van e-factureren kwam met name voort uit aangeleverde gegevens van de gemeenten, waterschappen en provincies zelf.

Implementatiemonitor e-factureren

Europese e-factuur norm

In het voorjaar van 2017 is de Europese norm voor de elektronische factuur vastgesteld en in oktober 2017 officieel gepubliceerd. Maar wat betekent die norm voor de financiële administratie, de ICT- en inkoopaspecten bij aanbestedende diensten en toeleveranciers? En wat is de impact voor softwareleveranciers en e-facturatie dienstverleners? Een artikel in NENmagazine geeft een beknopt inzicht in de ontwikkelingen in e-facturatie en de Europese norm.

Artikel over e-facturatie  nenmagazine.nen.nl.

NLCIUS

Het PIANOo programmabureau heeft samen met zijn experts een verzendspecificatie ontwikkeld voor e-facturen richting de decentrale overheden. Deze bevat een gedetailleerde beschrijving van de toepassing van een aantal velden, zoals die bijvoorbeeld als richtlijn door de Belastingdienst zijn geformuleerd. De specificatie maakt het voor verzenders en ontvangers duidelijk hoe de e-factuur opgesteld moet worden.

De wens om eenduidige verzendspecificaties te hebben, leeft niet alleen bij de decentrale overheden. Daarom hebben diverse betrokken partijen, samen met een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, destijds de handen ineen geslagen om één verzendspecificatie op te stellen voor het verzenden van e-facturen aan (Rijks- en decentrale-) overheden én tussen bedrijven onderling. De invoering van de Europese Norm (EN16931) maakte het mogelijk de verzendspecificatie te verankeren in de zogeheten NL-CIUS (Nederlandse Core Invoice Usage Specifications).

NLCIUS: Europese e-factuur norm vertaald naar Nederlandse situatie
Verzendspecificatie

Terug naar: Aan de slag met e-factureren 
Door naar: E-factureren toegelicht