Project versnelling toeleveranciers adoptie e-factureren

Toon pagina in menu

De voordelen van e-factureren (zoals efficiency, gemak en een betere dienstverlening) worden alleen benut als meer organisaties e-facturen gaan versturen. Helaas weten ontvangers en verzenders elkaar nog onvoldoende te vinden en daarmee blijft het potentieel onbenut. Om die reden is het project Versnelling e-factureren toeleveranciers gestart met subsidie vanuit de Europese Unie.

logo Connecting Europe Facility (CEF)

Laagdrempelig e-factureren via Simplerinvoicing

Er is uitgerekend dat meer dan 400.000 bedrijven in Nederland al e-facturen kunnen versturen via Simplerinvoicing (SI). Het beveiligde netwerk van SI wordt door steeds meer decentrale overheden verkozen als kanaal om e-facturen te ontvangen. Maar lang niet alle verzenders en ontvangers kennen deze route. Dat terwijl de toegang laagdrempelig is en vaak al in de (boekhoud)software van toeleveranciers is ingebouwd.

Initiatieven versnelling adoptie

PIANOo is daarom samen met SI een project gestart om het e-factureren van toeleveranciers naar overheden een impuls te geven. Inmiddels is hier ook een Europese subsidie voor toegekend vanuit de zogenaamde Connecting Europe Facility (CEF). Doel is, om een versnelling van de adoptie te bereiken door leveranciers te stimuleren via het SI netwerk daadwerkelijk e-facturen te versturen. Om dat te bereiken zijn 4 initiatieven gestart: een register van decentrale overheden, een register van toeleveranciers, het actief benaderen van leveranciers en het verbeteren van de validatie.

Register van decentrale overheden

In dit register worden alle gemeenten, provincies en waterschappen opgenomen die via het SI netwerk e-facturen kunnen ontvangen. Daarin zijn van deze organisaties ook de gegevens opgenomen die toeleveranciers nodig hebben om e-facturen te kunnen versturen. Zij kunnen eenvoudig opzoeken welke decentrale overheden bereikt kunnen worden, zonder extra inspanningen.

Decentrale overheden die e-facturen ontvangen via SI

Register van toeleveranciers

Via de website van Simplerinvoicing wordt een register van verzenders opgezet. In dit register kunnen alle verzenders via het netwerk van SI worden opgenomen, op basis van vrijwilligheid. Hiermee wordt het voor ontvangers van e-facturen makkelijker om leveranciers te vinden die al klaar zijn voor het verzenden van e-facturen. Overigens vindt u op dit moment op de PIANOo website een beperkte lijst. Het register zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018 gepubliceerd worden.

Toeleveranciers die versturen via Simplerinvoicing Full

E-facturatie activatie leveranciers

Een aantal leveranciers van decentrale overheden wordt actief benaderd en ondersteund bij de aansluiting op het SI netwerk en bij het versturen van e-facturen aan medeoverheden. PIANOo heeft aan 3 ICT-providers gevraagd om bij dit traject ondersteuning te bieden. Hiermee ontstaat niet alleen een groter aantal leveranciers dat daadwerkelijk e-facturen verstuurt, maar wordt ook de ervaring bij het aansluiten centraal gedocumenteerd en als ‘best practices’ beschikbaar gesteld. De publicatie hiervan wordt in het eerste kwartaal van 2019 verwacht. Voor meer informatie over dit traject kunt u op deze pagina kijken

Meer informatie: E-facturatie activatie leveranciers

Verbeteren validatie

Verzenders van e-facturen moeten zorgen dat de berichten die zij versturen voldoen aan de gebruiksspecificaties zoals die zijn vastgelegd in de NLCIUS. Deze worden als standaard verplicht door overheden gehanteerd bij het ontvangen van e-facturen. Op deze manier weten zowel verzenders als ontvangers precies waar ze aan toe zijn. Om zeker te zijn dat de juiste inhoud en formaat over het netwerk wordt verzonden, worden de al bestaande instrumenten om adequaat te kunnen valideren bij SI uitgebreid. Dat komt nog eens extra ten goede aan de toch al hoge betrouwbaarheid van het netwerk. Meer informatie wordt gepubliceerd op de website van het standaardisatie platform e-factureren, naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018.

NLCIUS  op stpe.nl