Elektronisch aanbesteden toegelicht

Toon pagina in menu

Bij elektronisch aanbesteden (e-aanbesteden) verloopt de gehele aanbestedingsprocedure digitaal. Het publiceren van aankondigingen, het versturen van uitnodigingen, het beschikbaar stellen van de aanbestedingsdocumenten, het ontvangen van verzoeken tot deelname, het ontvangen en beantwoorden van vragen, het ontvangen van de inschrijvingen, de berichtgeving over de gunning en het publiceren van de gunning.

Verplicht e-aanbesteden volgens de wet

Vanaf 1 juli 2017 moeten Europese aanbestedingen volledig elektronisch worden uitgevoerd. Deze verplichting geldt voor alle onderlinge communicatie tussen aanbestedende dienst en betrokken ondernemingen vanaf de aankondiging van de opdracht tot en met de berichtgeving over de gunningsbeslissing. De verplichting geldt voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven.

Buiten de verplichting vallen:

  • Europese aanbestedingen, waarvan de aankondiging vóór 1 juli 2017 gepubliceerd is.
  • Nationale openbare en (meervoudig) onderhandse aanbestedingen.

Verplicht publiceren op TenderNed

De Aanbestedingswet 2012 verplicht aanbestedende diensten hun aankondigingen te publiceren op TenderNed. Hieronder vallen (voor)aankondigingen van opdrachten, de aankondiging van gunningsbeslissingen en rectificaties. Deze verplichting geldt zowel voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels als bij het (vrijwillig) bekendmaken van (nationale) opdrachten. Het doel is om alle openbare aanbestedingen op één plaats te kunnen terugvinden, waardoor de lasten (kosten voor het zoeken naar aanbestedingen) van ondernemers afnemen.

Voordelen e-aanbesteden

De belangrijkste voordelen van e-aanbesteden zijn:

  • Een eenvoudigere en efficiëntere afwikkeling van aanbestedingen.
  • Lastenverlichting voor de inschrijvende ondernemers.
  • Lastenverlichting voor de aanbestedende diensten.
  • Meer transparantie in het aanbestedingsproces.
  • Door laagdrempeliger toegang neemt de concurrentie toe.
  • Een milieuvoordeel in de vorm van minder papier (afval).

Meer informatie: Wijziging Aanbestedingswet 2012

Terug naar: Aan de slag met elektronisch aanbesteden
Terug naar: Elektronisch aanbesteden in ontwikkeling