Pre-commercieel inkopen en innovatiesubsidie

Toon pagina in menu

Pre-commercieel inkopen wordt vaak verward met het verstekken van innovatiesubsidies. Toch zijn dit twee verschillende instrumenten. Onder Pre-commercieel inkopen wordt verstaan het verstrekken van een opdracht voor het onderzoeken en ontwikkelen van een innovatieve oplossingen voor een specifiek vraagstuk en hooguit op kleine schaal afnemen van het prototype. Hiervoor stelt de publieke opdrachtgever een uitvraag op en dienen ondernemers offertes in. Het doel van pre-commercieel inkopen het onderzoeken en ontwikkelen van de oplossing, innovatie is hiervoor het middel. Is het doel het stimuleren van innovatie, dan liggen innovatiesubsidies meer voor de hand.

Overeenkomsten

Bij zowel pre-commercieel inkopen als het verstrekken van een innovatiesubsidie is de Aanbestedingswet 2012 niet van toepassing. Ook dient u in beide gevallen te toetsen of er sprake is van rechtmatige steun op basis van het staatssteunkader voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie.

Verschillen

In de uitvoering zijn er echter  belangrijke verschillen tussen pre-commercieel inkopen en innovatiesubsidies. De belangrijkste verschillen tussen beide instrumenten leest u hieronder:

Pre-commercieel inkopen

 • Bij pre-commercieel inkopen spreekt u een resultaatsverplichting af voor het uitvoeren van onderzoek en ontwikkelingsdiensten. Deze afspraak is onder bezwarende titel en kent een privaatrechtelijke basis.
 • Wat u nodig heeft is leidend bij pre-commercieel inkopen. U neemt het initiatief en heeft zo relatief veel invloed op het eindresultaat.
 • U biedt de ondernemer een marktconforme vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht.
 • Op basis van een offerte stelt u vast welke ondernemer de opdracht het beste kan uitvoeren. Hiervoor kunt u gebruiken een openbare biedprocedure zoals de SBIR-aanpak  of een enkelvoudig onderhandse procedure.
 • Kiest u voor een openbare biedprocedure dan dient u alle geschikte ondernemers toe te laten, ook ondernemers uit andere landen van de Europese Economische Zone. Ondernemers van buiten de Europese Economische Zone kunt u weigeren. De opdracht hoeft u niet te melden bij de Europese Commissie.
 • Kiest u voor een onderhandse procedure dan selecteert uzelf de ondernemer. De opdracht dient u nu wel na een beoordeling op rechtmatige staatssteun te melden bij de Europese Commissie.
 • Pre-commercieel inkopen is normaal gesproken een eenmalige verzoek voor het onderzoeken en ontwikkelen van een specifieke innovatieve oplossing.
 • Pre-commercieel inkopen kent in de regel een relatief korte voorbereidings- en doorlooptijd.

Innovatiesubsidie

 • Bij een innovatiesubsidie wordt een inspanningsverplichting afgesproken voor het doen van onderzoek en ontwikkeling. Deze afspraak wordt vastgelegd in een subsidiebesluit en kent een bestuursrechtelijke basis.
 • Het stimuleren van activiteiten in het algemeen belang is leidend. U heeft relatief weinig invloed op het eindresultaat.
 • U biedt de ondernemer een tegemoetkoming in de kosten voor het onderzoeken en ontwikkelen van innovatieve oplossingen.
 • Op basis van een wettelijk kader stelt u vast welke ondernemer(s) recht hebben op de innovatiesubsidie tot uw budget is uitgeput. U kunt besluiten de innovatiesubsidie alleen toe te kennen aan het MKB, regionale ondernemers of ondernemers binnen een bepaalde sector voor zover dit past binnen het staatssteunkader voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie staatsteunkader. Bedrijfsnaam en subsidiebedrag publiceert en meldt u bij de Europese Commissie.
 • Innovatiesubsidie kent normaal gesproken een meerjarige, meer structureel karakter en is veelal gericht op specifieke maatschappelijke transities.
 • Een innovatiesubsidie kent in de regel een relatief lange voorbereidings- en doorlooptijd.

Meer informatie

Een prototype laten ontwikkelen  op innovatiekoffer.nl
Visie: Subsidie of overheidsopdracht