Verschil precommercieel inkopen en innovatiesubsidies

Toon pagina in menu

Precommercieel inkopen wordt veelal verward met het verstekken van innovatiesubsidies. Toch zijn deze twee wezenlijk verschillend. Onder precommercieel inkopen wordt verstaan het verstrekken van onderzoek en ontwikkelingsopdrachten voor innovatieve oplossingen. Deze innovatieve oplossingen hebben tot doel dat overheden haar publieke taken beter kunnen uitvoeren. Dit zijn oplossingen die beter zijn dan reeds beschikbare producten en diensten en zijn voor het eigen nut van de aanbestedende dienst. Resultaten van precommercieel inkopen zijn voor de overheid. Bij precommercieel inkopen is innoveren dus geen doel op zich maar een bijkomend doel. Is het hoofddoel wel het stimuleren van innovatie, dan ligt de keuze voor innovatiesubsidies en –kredieten meer voor de hand.

In de uitvoering zitten belangrijke verschillen tussen precommercieel inkopen en innovatiesubsidies. Onderstaand worden de belangrijkste verschillen samengevat.

Precommercieel inkopen

 • Er wordt een resultaatsverplichting tussen overheid en bedrijfsleven afgesproken voor het uitvoeren van onderzoek en ontwikkelingsdiensten. Deze overeenkomst onder bezwarende titel wordt afgesloten op een privaatrechtelijke basis.
 • Leidend is wat de overheid nodig heeft. Precommercieel inkopen wordt ingezet op de gerichte ontwikkeling van een innovatieve oplossing. De overheid heeft relatief veel invloed op het eindresultaat (initiatief bij overheid).
 • De overheid biedt het bedrijfsleven een marktconforme vergoeding voor het onderzoeken en ontwikkelen van de innovatieve oplossing.
 • Op basis van concurrentie, een competitie of aanbestedingsprocedure, wordt vastgesteld welke ondernemer of ondernemers het onderzoek en ontwikkeling voor de innovatieve oplossing het beste kunnen leveren.
 • Alle geschikte ondernemers moeten worden toegelaten aan de competitie. Dit kunnen ook buitenlandse ondernemers zijn.
 • In beginsel geldt er geen publicatieverplichting van de gunningsbeslissing. Resultaten zijn voor de inkopende overheid, vaak openbaar. Het intellectueel eigendom kan van de deelnemende bedrijven blijven voor zover dit past binnen het O&O&I staatsteunkader.
 • Precommercieel inkopen is in de regel gebaseerd op een korte eenmalige impuls voor de ontwikkeling van een specifieke oplossing.
 • Precommercieel inkopen kent een relatief korte voorbereidings- en doorlooptijd.
 • Het indienden van een offerte sluit aan bij de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven (commerciële activiteit).

Innovatiesubsidie

 • Er wordt in beginsel een inspanningsverplichting tussen overheid en bedrijfsleven afgesproken voor het doen van onderzoek en ontwikkeling. Dit subsidiebesluit is gefundeerd op een bestuursrechtelijke basis.
 • Leidend is waar bedrijven sterk in zijn en het stimuleren van specifieke activiteiten in het algemeen belang. De overheid heeft relatief weinig invloed op het eindresultaat (initiatief bij bedrijfsleven).
 • De overheid biedt het bedrijfsleven een tegemoetkoming in de kosten voor het onderzoeken en ontwikkelen van een innovatieve oplossing (aanspraak op financiële middelen).
 • Op basis van een wettelijk kader wordt vastgesteld welke ondernemer recht heeft op de innovatiesubsidie tot het budget is uitgeput.
 • Besloten kan worden de innovatiesubsidie alleen toe te kennen aan het MKB, regionaal bedrijfsleven of bedrijven binnen een bepaalde sector voor zover dit past binnen het O&O&I staatsteunkader.
 • Bedrijfsnaam en subsidiebedrag worden gepubliceerd en achteraf gemeld bij de Europese Commissie.
 • Innovatiesubsidies zijn in de regel gebaseerd op het structureel stimuleren over meerdere jaren en een maatschappelijke transitie.
 • Een innovatiesubsidie kent een relatief lange voorbereidings- en doorlooptijd.
 • Aanvragen van een subsidie wordt als moeilijk ervaren door het bedrijfsleven (hoge administratieve last).

Meer informatie

SBIR (Small Business Innovation Research) innovatie in opdracht  op rvo.nl
Een prototype laten ontwikkelen  op innovatiekoffer.nl
Staatssteun en precommercieel inkopen
Subsidie of overheidsopdracht