Kansrijke actuele thema's innovatiegericht inkopen - Werken

Toon pagina in menu

Watermanagement, verkeersmanagement, openbare ruimte en interieur en facilitair management zijn kansrijke thema's voor innovatiegericht inkopen.

Watermanagement
Verkeersmanagement
Openbare ruimte
Interieur en facilitair management

Watermanagement

Bij watermanagement zijn innovatieve oplossingen gewenst om:

 • Water te beheersen en te controleren door waterkeringen (dammen en dijken), stormkeringen en andere hoogwaardige elementen en om via water energie op te wekken of water uit zee te gebruiken om te koelen.
 • Goederen te transporteren over water. Met alle noodzakelijke infrastructuur, kranen en logistieke systemen die allemaal gebouwd zijn in, op en met grond....?
 • Huizen, kantoren, fabrieken en bedrijfsterreinen te kunnen bouwen op een slappe ondergrond met sedimentaire afzettingen.
 • Kwaliteit van het water (oppervlaktewater, drinkwater, zwemwater en ook grondwater) te verbeteren.

Enkele projecten

 • Zout/zoet scheiding Krammersluizen – Het zoet/zoutscheidingssysteem moet worden vernieuwd in het kader van groot onderhoud. Eerste proeven met bellenschermen zijn gedaan.
 • MultiWaterWerk – Centraal staat standaardisatie van natte kunstwerken, gebaseerd op een modulaire opbouw.
 • Self Supporting River Systems (SSRS) – SSRS onderzoekt binnen de potentie van het rivierengebied naar concrete mogelijkheden en slimme samenwerkingen, om tot een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam beheer van het riviersysteem te komen.

Verkeersmanagement

Dynamisch verkeersmanagement behelst het reguleren van de verkeersafwikkeling op basis van actuele verkeersgegevens, met als doel om de beschikbare infrastructuur optimaal te benutten. Vast staat dat moderne technologie en innovaties nodig zijn waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten op internationale ontwikkelingen, zoals ITS (Intelligente Transport Systemen).

Bij dynamisch verkeersmanagement is de Europese context van groot belang. Over standaardisatie van coöperatieve systemen moeten Europese afspraken gemaakt worden. Bij het opzetten van pilots en nieuwe concepten is Europees partnerschap gewenst. Zo gaat Rijkswaterstaat met de Highway Agency van het Verenigd Koninkrijk nieuwe technologieën inzetten voor het ontwikkelen van slimme verkeersregelinstallaties. Doel is om daarmee de veiligheid en de doorstroming te verbeteren door slimme communicatie tussen voertuig en infrastructuur.

Enkele projecten

 • Nieuwe Verkeerscentrale – Rijkswaterstaat en de Highway Agency onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden van een volgende generatie verkeersmanagement centrales. De doelstelling is om te komen tot een centrale die flexibel, schaalbaar, kosteneffectief en makkelijk te configureren is en die robuust is in het bieden van dienstverlening.
 • Universeel Wegkant Station – Ontwikkelen en testen van Universeel wegkantstation als vervanging van bestaande wegkantstation.
 • Coöperatieve module – Ontwikkelen en testen van een coöperatieve module voor voertuig-infrastructuur communicatie. Field operational test voor coöperatieve mobiliteit starten in Nederland. Met TNO, bouwbedrijven, opnemen voertuig­verliesuren op netwerkniveau in Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV)-criteria. Intelligent platform, open data voor verkeersmanagement.

Openbare ruimte

De gebouwde duurzame stad heeft 2 pijlers: de gebouwde omgeving en de inrichting van de openbare ruimte. Het interieur van de gebouwde omgeving valt onder facilitair management, dat wil zeggen het interieur van gebouwen, gevels en daken.

Duurzaamheid speelt bij de inrichting van de openbare ruimte een belangrijke rol. Het doel is een openbare ruimte die toekomstbestendig is en waarbij de milieubelasting die het gevolg is van de aanleg, het gebruik, het onderhoud en het beheer minimaal is. Om dit te realiseren, is het van belang om duurzame innovaties in verschillende stadia van ontwikkeling een kans te geven.

Enkele projecten

 • Openbare verlichting – Het vinden van innovatieve en effectieve oplossingen op het gebied van verlichting, in aansluiting op de wensen van de overheid op korte en lange termijn, waarbij de markt word uitgedaagd om ook nieuwe combinaties te vormen.
 • LED verlichting op autosnelwegen – Grootschalige toepassing van LED verlichting op snelwegen. Lagere levensduurkosten, betere doorstroming en veiliger. Opstap creëren om van ledsnelwegverlichting een export succes te maken.
 • De duurzame weg gaat uit van vier wegconcepten, de energieweg, de leefbare weg, de natuurweg en de robuuste weg. Deze concepten worden verder ontwikkeld, ook door uitrol van projecten in de praktijk. Daarbij wordt ook aangesloten op de resultaten van het programma wegen naar de toekomst.
 • Realiseren van alternatief OV, door het inzetten van innovaties, die elkaar kunnen versterken. Dat zijn in ieder geval ModieSlab: modulair betonwegdek; stil en snelle waterafvoer (vergelijkbaar tweelaags zoab), trillingsarm, onderhoudsarm, snel onderhoud, integratie met rail mogelijk (embedded rail). Snelwegbus: rijdt alleen op de snelweg met haltes aan de snelweg. Superbus: gestroomlijnde, elektrisch aangedreven hogesnelheidsbus voor 25 personen (vervoermiddel zonder overige elementen van vervoersysteem). Phileas: Geleidbussysteem, elektronisch koppelbaar; rijdt over dedicated baan (evt. kruisingsvrij); kan ook op openbare weg volledig uit de voeten.

Interieur en facilitair management

Veel overheidsorganisaties zijn in toenemende mate geïnteresseerd om bij het laten ontwikkelen en renoveren van hun gebouwen, klimaatneutraliteit als uitgangspunt te nemen. Daarbij gaat het om gebruik van materialen in gebouw en interieur, afvalwaterbehandeling, energiezuinigheid en het bevorderen van duurzaam gedrag bij gebruikers. Een aantal voorbeelden zijn aansprekend, zoals de ontwikkeling van de nieuwbouw voor het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Daarbij zijn zowel de innovaties als de wijze waarop de bouwketen ingericht wordt om te komen tot innovatieve oplossingen, interessant.

De portfolio- en categoriemanagers van het Rijk hebben een coördinerende verantwoordelijkheid voor het facilitair management. Aandachtsgebieden zijn afvalzorg, catering en interne logistiek gebouwen.

Enkele projecten

 • Geconditioneerde werkplek – Het ontwikkelen van geconditioneerde werkplekken waarbij verlichting, verwarming, koeling en ventilatie zo veel mogelijk op werkplekniveau plaatsvinden. Mogelijke locaties/projecten: DBFMO De Knoop in Utrecht, RWS, verduurzamen rijkskantoren, Algemene Rekenkamer.
 • Koeriers- en transportdiensten Pilot afvalloze overheid
 • Realisering vernieuwd onderwijsconcept – Stadsdeel Oost in Amsterdam staat de komende jaren voor een grote opgave om in de vele uitbreidingsgebieden voldoende onderwijsvoorzieningen te realiseren. Het ontwikkelde concept 'Nieuwe Scholen, huisvesten naar vraag' zal op Zeeburgereiland als eerste proeflocatie worden toegepast en er zal getoetst worden of het nieuwe concept tot positieve resultaten leidt.