Ken een significant aantal punten in de aanbesteding toe aan duurzaamheid (leernetwerk Doelgroepenvervoer, 27 juni 2019)

Toon pagina in menu

Hoe krijgt u als aanbestedende partij het zero emissie doelgroepenvervoer goed van de grond? Onder meer door al in de voorbereidingsfase van een aanbesteding onderzoek doen naar de beschikbaarheid en dekkingsgraad van het huidige laadnetwerk. En door in de uitvoeringsfase minimumeisen en aanvullende gunningscriteria in te passen in het bestek en daarbij uit te gaan van maatwerk.

Pak de uitrol van de laadinfrastructuur strategisch aan

Om tot een realistische aanbesteding voor zero emissie doelgroepenvervoer te komen, is het nodig om in de voorbereidingsfase onderzoek te doen naar de beschikbaarheid en dekkingsgraad van het huidige laadnetwerk. Daarmee biedt u vervoerders bedrijfszekerheid en vergroot u de kans op succes van de aanbesteding.

Belangrijk is ook dat overheden het doelgroepenvervoer expliciet gaan meenemen in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Doelgroepenvervoer heeft namelijk grote impact op de publieke laadbehoefte in gemeenten. De gemeente Leiden deed al goede ervaringen op met het ontwikkelen van een planmatige aanpak voor het opstellen van prognoses voor laadinfrastructuur voor verschillende vervoersstromen. Deze aanpak draagt bij aan een toereikend laadnetwerk. Andere gemeenten kunnen van deze ervaringen leren.

Nationale Agenda Infrastructuur  op nkinederland.nl.

Waarborg duurzaamheid met minimumeisen en aanvullende gunningscriteria

Volgens de Benchmark Duurzaam Inkopen van Vervoer 2018 van Natuur & Milieu verwijzen diverse gemeenten voor wat betreft duurzaamheid vaak alleen naar de MVI–criteria. Dus zonder deze om te zetten in minimumeisen of gunningscriteria. Het is belangrijk dat gemeenten en aanbestedende diensten de vervolgstap zetten. Dat kan door een significant aantal van de punten in de aanbesteding aan duurzaamheid toe te kennen (minimaal 20 van het totaal van 100 punten). Dit zorgt voor een directe prikkel richting inschrijvende partijen om duurzame(re) voertuigen aan te bieden.

MVI-criteriatool

Gemeenten die hiermee aan de slag willen gaan, kunnen informatie en kennis ophalen via leernetwerken zoals georganiseerd door PIANOo en de MVI-criteria voor contractvervoer op een hoger ambitieniveau toepassen Het Aanbestedingsinstituut voor Mobiliteit heeft in 2018 geregeld aanbevelingen gedaan over contracttermijnen en duurzaamheid, ook die kunt u erop naslaan.

Leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen

Ga uit van maatwerk voor de inpassing van duurzaamheidseisen in het bestek

Uit een analyse van de duurzaamheidsparagrafen van verschillende aanbestedingen, blijkt dat er niet één geschikte standaardmethode bestaat om duurzaam doelgroepenvervoer te realiseren. Iedere aanbesteding vereist maatwerk. Voor het opstellen van haalbare minimumeisen aan het wagenpark en realistische aanvullende gunningscriteria kijkt de aanbestedende partij onder meer naar het huidige wagenpark en de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het laadnetwerk en de beschikbare voertuigen. Die zijn overal weer anders.

Voor een succesvolle aanbesteding is het essentieel om informatie en kennis in te winnen over zero emissie doelgroepenvervoer bij collega-inkooporganisaties. Ga in gesprek met collega’s van andere gemeenten die ervaring hebben op dit gebied!

Via een groeimodel kunnen gemeenten bijvoorbeeld stap-voor-stap toewerken naar een volledig zero emissie doelgroepenvervoer. Zo helpen zij de ambitie van het convenant en bestuursakkoord Zero-Emissie Doelgroepenvervoer (zero-emissie doelgroepenvervoer in 2025!) waar te maken.

Over de sessie

Leernetwerk: Zero-emissie doelgroepenvervoer
Aantal deelnemers: 20
Externe sprekers: Saida Akaaboune (AIM), Marco van der Spek (Regio Gooi & Vechtstreek), Joep van Drunen (gemeente Leiden), Paul de Winter (PitPoint)
Bureau: EVConsult

De leernetwerken worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen