Circulariteit in bouw vraagt ketensamenwerking (Marktontmoeting Bouw, 7 november 2019)

Toon pagina in menu

Meer circulariteit in projecten begint met het helder formuleren van ambities en marktconsultatie. Daarbij is het belangrijk te onderzoeken waar zich de circulaire proposities in de markt bevinden, de gehele keten te betrekken en stil te staan bij de gevolgen van subjectiviteit in de aanbesteding. Ook doet u er goed aan helder te formuleren wat u onder circulariteit verstaat.

Specificeer uw circulaire ambitie

Eén van de kernelementen bij duurzaam inkopen is het duidelijk stellen van uw ambitie. Circulariteit op zich is geen doel. Het dient altijd een hoger doel. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van flexibiliteit aan de gebruiker, het behalen van CO2- doelstellingen of de modulariteit van een gebouw.

Maak uw ambities vervolgens inzichtelijk voor de markt. Hiermee geeft u de markt extra comfort om in hun aanbieding creativiteit en expertise te bieden op datgene wat voor u belangrijk is. Door de circulariteitsambitie in meerdere onderdelen op te splitsen, kunnen marktpartijen prestaties en oplossingen gerichter aanbieden. Uiteraard is het daarbij essentieel dat u weet wat de markt te bieden heeft op het gebied van circulariteit.

Betrek de gehele keten en onderzoek proposities

Inkopende organisaties proberen met een uitvraag aanspraak te maken op de beschikbare circulaire aanbiedingen in de markt. In iedere fase van het project, van initiatief tot ontmanteling, is wel een circulaire propositie te vinden.

In de onderhouds- en de installatiesector zijn er in de huidige markt minder circulaire proposities beschikbaar. Dit hoeft inkopende organisaties echter niet te remmen om een circulaire uitvraag te doen. De grootste uitdaging ligt in het verbinden van de keten. Hoe krijgen wij het voor elkaar dat de gehele keten geïntegreerd wordt in de verduurzaming van een project? Het is essentieel aan de voorkant na te denken over hoe circulariteit geborgd kan worden, ook in de exploitatie.

Wees u bewust van de mate van subjectiviteit

Twee elementen in de circulaire uitvraag van inkopende organisaties willen elkaar nog wel eens bijten. Enerzijds wenst u creativiteit en innovatie op het thema circulariteit vanuit de markt. Anderzijds wilt u aanbiedingen van marktpartijen onderling kunnen vergelijken, waardoor de markt juist minder vrij is zelf prestaties te formuleren en oplossingen te bieden.

De procedure Best Value Procurement kan daarvoor oplossingen bieden, maar maakt het aanbestedingstraject er niet minder intensief op.

Definieer circulariteit

Er zijn veel definities van circulariteit in omloop met veel multi-interpretabele begrippen. Het is voor de inkopende organisatie belangrijk de eigen definitie te formuleren en die te specificeren in de uitvraag. Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder losmaakbaarheid, toekomstwaarde en flexibiliteit? En met welk instrument gaat u dit meten? Als u een bepalingsmethode in uw aanbesteding bijvoegt, maakt u het de markt gemakkelijker om de waarde van de prestatie te bepalen. Daarnaast is het voor de inkopende organisatie eenvoudiger om de inzendingen met elkaar te vergelijken.  

Over de marktontmoeting

Leernetwerk: Bouw
Aantal deelnemers: 25
Bureau: Alba Concepts

De leernetwerken worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen