Verslag Marktontmoeting: klimaatneutraal en circulair inkopen - 7 november 2019

Toon pagina in menu

Hoe kunnen overheid en markt samen optrekken in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie? Deze vraag stond centraal bij de Marktontmoeting klimaatneutraal en circulair inkopen op donderdag 7 november 2019. In de Van Nellefabriek in Rotterdam ontmoetten markt- en overheidspartijen elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Toponderneemster Annemarie van Gaal sprak in het panel met Christian Zuidema (ministerie IenW), Maria van de Heijden (MVO Nederland), Anniek Mauser (Unilever) en Alfred de Weert (CSU) over de cruciale rol van samenwerking in de duurzame transitie. Daarna werd per sector verkend hoe overheid en markt daarin samen kunnen optrekken.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de leerpunten, een video-impressie en de foto’s .

Video

Leerpunten leernetwerken

Het middagprogramma was gevuld met 7 marktontmoetingen. Bekijk per marktontmoeting de belangrijkste tips en leerpunten.

Marktontmoeting Kantoorinrichting

Marktconsultatie is een absolute must om te komen tot circulariteit van kantoorinrichting. Het gaat erom dat inkopende organisaties en leveranciers elkaar vertrouwen, samen innoveren en elkaar ruimhartig een kijkje in de keuken gunnen.
Marktontmoeting kantoorinrichting

Marktontmoeting Bouw

Meer circulariteit in projecten begint met het helder formuleren van ambities en marktconsultatie. Daarbij is het belangrijk te onderzoeken waar zich de circulaire proposities in de markt bevinden, de gehele keten te betrekken en stil te staan bij de gevolgen van subjectiviteit in de aanbesteding. Ook doet u er goed aan helder te formuleren wat u onder circulariteit verstaat.
Marktontmoeting Bouw

Marktontmoeting Energie

Een goed doordachte strategie is een essentieel uitgangspunt bij het inkopen van duurzame energie. Daarbij is het belangrijk na te denken over de rol die prijs speelt, de mogelijkheden die het verdelen van de aanbesteding in percelen biedt en de formulering van gunningscriteria.
Marktontmoeting Energie

Marktontmoeting GWW

Circulair en klimaatneutraal aanbesteden is en blijft een samenspel tussen overheid en markt. Daarbij is een terugkerende vraag of de inkopende organisaties en de marktpartijen elkaar goed begrijpen. Alleen wanneer u echt met elkaar in gesprek gaat – en dat hoeft niet per se in een officiële marktconsultatie – komt u erachter hoe u creatieve oplossingen vindt om een impuls te geven aan meer circulariteit in aanbestedingen.
Marktontmoeting GWW

Marktontmoeting Sociale ondernemingen

Bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving door producten en diensten af te nemen van sociaal ondernemers. Het klinkt eenvoudig. Toch kunnen inkopende organisaties en sociale ondernemers elkaar nog niet zo gemakkelijk vinden. Waar ligt dat aan en hoe kan het beter?
Marktontmoeting Sociale ondernemingen

Marktontmoeting Doelgroepenvervoer

De invoering van zero emissie doelgroepenvervoer slaagt alleen als overheids- en marktpartijen een vroegtijdige en nauwe samenwerking aangaan. Betrek de belangrijkste partijen daarom al in het voortraject bij uw aanbesteding. Maak u daarnaast hard voor nieuwe maatregelen om de investeringsdrempel voor de aanschaf van zero emissie voertuigen te verminderen én voor extra budget vanuit het Rijk.
Marktontmoeting Doelgroepenvervoer

Marktontmoeting Zero emissie voertuigen

Hoe realiseren we een transitie naar duurzame mobiliteit met zero emissie voertuigen? Hiervoor is een actieve dialoog nodig tussen leveranciers en publieke opdrachtgevers, bleek bij de marktontmoeting zero emissie voertuigen. Tijdens deze bijeenkomst kregen marktpartijen meer inzicht in de vraag van aanbestedende diensten en kregen publieke opdrachtgevers meer duidelijkheid over de mogelijkheden van zero emissie voertuigen, nu en in de toekomst.
Marktontmoeting Zero emissie voertuigen

De leernetwerken worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen