Expertondersteuning pilots klimaatneutraal en circulair inkopen

Toon pagina in menu

Veel decentrale overheden zien kansen op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen, maar hebben nog onvoldoende kennis of ervaring met het onderwerp. Daarom ondersteunt de Rijksoverheid in 2018 circa 100 pilots door MVI-experts beschikbaar te stellen. Doet u mee met een pilot? Dan krijgt u van RVO.nl concrete ondersteuning op maat bij het opzetten en uitvoeren van uw inkooptraject.

Wat houdt de expertondersteuning in?

De ondersteuning kan zich bijvoorbeeld richten op het verbreden van duurzaamheidskennis, het begeleiden van een marktconsultatie- of verkenning, het concretiseren van de Life Cycle Analysis (LCA), de duurzaamheidsbeslissing of andere aspecten waarover u (meer) kennis nodig heeft. De pilot moet u helpen om te komen van beleidsvoornemen tot de realisatie van klimaatneutrale en/of circulaire inkoop.

Werkwijze

Wanneer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uw aanvraag heeft ontvangen, wordt in overleg met u besloten hoe de vraag het best opgepakt kan worden. Dat kan zijn via een thematisch of regionaal project of een expert uit de Expertpool Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). U wordt in ieder geval geholpen met uw vraag. De expertondersteuning wordt ingehuurd via RVO.nl. Uw vraag staat centraal in de begeleiding. De begeleiding die u ontvangt is praktisch, ‘on the job’ en richt zich vooral op het verbreden van uw kennis en het wegnemen van obstakels.

Wie komt in aanmerking voor expertondersteuning?

De ondersteuning van pilots is bedoeld voor alle aanbestedende diensten die via een inkooptraject grondstoffen - of CO2-besparing willen boeken, maar nog onvoldoende kennis of ervaring hebben met circulair of klimaatneutraal inkopen. U kunt meerdere pilots indienen. RVO.nl zorgt voor spreiding van de toekenning onder de aanvragers.

Rijksoverheidsorganisaties kunnen voor expertondersteuning bij een inkooppilot terecht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via @email.

Welke onderwerpen zijn interessant?

Productgroepen waar relatief veel grondstoffen en/of CO2-reductie te verwachten is, zijn onder meer: energie, catering, gebouwen, grond-, weg- en waterbouw, ICT (hardware, datacenters, applicaties), kantoorinrichting, vervoer (eigen wagenpark en contractvervoer), bedrijfskleding, zorg.

Meer informatie: Productgroepen

Inschrijven

RVO.nl kan circa 100 pilots ondersteunen. Momenteel zijn er 100 inschrijvingen. Dat betekent dat uw pilot op een reservelijst komt te staan. U kunt nog wel uw idee indienen, waarbij wij in elk geval proberen u in contact te brengen met een kennisnetwerk of een deskundige.

Om mee te doen, vult u het aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier expertondersteuning  op rvo.nl  

Wat gebeurt er als u deelneemt?

De ondersteuning van experts wordt in 2018 aangeboden. Dat betekent echter niet dat het hele inkoopproject ook in dit jaar afgerond moet zijn. U wordt ondersteund door een expert die u maatwerkbegeleiding biedt. Afhankelijk van uw behoefte kunt u rekenen op 5 tot 10 dagen ondersteuning door de expert in 2018. Een onderdeel van de expertise is kennis over het meten van de effecten van het inkooptraject. Deze expertise wordt geleverd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  Let wel: het gaat hier om ondersteuning. Het inkooptraject blijft voor rekening van de organisatie die de pilot draait. De expert neemt het inkooptraject niet over, maar helpt om het inkooptraject meer klimaatneutraal en circulair te maken. Zie het als een impuls.

Na afloop: kennis delen

Uw ervaringen en de ‘do’s en don’ts’ wilt u natuurlijk graag delen. RVO.nl wil dit registreren zodat we samen de opgedane kennis ook na 2018 nog kunnen benutten. Na deelname met een pilot verzoeken wij u om uw opgedane ervaringen te delen door de geleerde lessen eenmalig of vaker uit te wisselen met anderen voor 31 december 2019. De aanvrager laat RVO.nl weten welke activiteit wordt uitgevoerd. De vorm is vrij, maar te denken valt aan:

  • Het inspireren van collega’s (van andere overheden) door een presentatie over geleerde lessen
  • Een publicatie voor eigen interne media (die verspreid mag worden)
  • Interview door RVO.nl voor het maken van  een learning history
  • Je uit te laten nodigen door een collega overheid om te vertellen over ervaringen.
  • Een webtekst/ nieuwsbericht
  • Een activiteit  in de week van de circulaire economie;
  • Het maken en publiceren van een filmpje, strip, infographic.

U kunt de uitvoering van een activiteit mailen naar @email.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de expertondersteuning? Mailt u dan naar @email.