Klimaatenveloppe: extra impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Toon pagina in menu

Het kabinet wil in 2018 via inkoop een extra impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Nederlandse overheden kunnen deze ambitie krachtig stimuleren door hun eigen inkoopkracht in te zetten. Veel overheden werken al aan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Als extra impuls stelt het kabinet 5 miljoen euro beschikbaar (vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord) om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen. Waaruit bestaat die impuls?

De activiteiten richten zich op inzet van het inkoopinstrument ten behoeve van  minimalisatie van CO2-uitstoot en de vraag naar circulaire producten en diensten door middel van:

  • Het beschikbaar stellen van experts voor ondersteuning van inkooppilots bij overheden 
  • De start van thematische leernetwerken gericht op klimaatneutraal en circulair inkopen
  • De effectmeting van deze pilots en leernetwerken

Expertondersteuning voor inkoopvraagstukken

Wilt u als aanbestedende dienst een inkooptraject starten of uitvoeren, waarbij u verwacht een wezenlijke grondstoffen- of CO2-besparing te kunnen boeken, maar kunt u wel een duwtje gebruiken? Uw organisatie heeft bijvoorbeeld nog onvoldoende kennis of ervaring met circulair of CO2-neutraal inkopen? Dan kunt u een beroep doen op expertondersteuning.

Productgroepen waar relatief veel grondstoffen- en/of CO2-reductie te verwachten is, zijn onder meer: energie, catering, gebouwen, grond-, weg- en waterbouw, ICT (hardware, datacenters, applicaties), kantoorinrichting, vervoer (eigen wagenpark en contractvervoer), bedrijfskleding en zorg.

Pilots decentrale overheden

Graag hoort de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) van decentrale overheden hun ideeën en pilots. Ook ideeën van samenwerkingsverbanden (van overheden) met inkoopambities op het gebied van klimaatdoelstellingen en/of hergebruik van grondstoffen, zijn van harte welkom. RVO.nl zal per vraagstuk bekijken hoe ze u zo snel mogelijk kan helpen. Hiervoor zijn meerdere opties:

  • In geval van soortgelijke vragen, formuleert RVO.nl een gezamenlijk project om de verschillende vraagstukken op te lossen, zoals de verduurzaming van zwembaden.
  • 1-op-1 ondersteuning door Expertpool MVI (beschikbaar van medio 2018)
  • Ondersteuning van uw samenwerkingsverband bij het concretiseren van enkele inkooppilots.

Doel van de expertondersteuning is dat u geholpen wordt met een vraag. U kunt hierbij denken aan duurzaamheidskennis in te brengen, begeleiding van een marktconsultatie, het opstellen van een beoordelingsmethodiek, het toepassen van het Ambitieweb of het
concretiseren van een Life Cycle Analysis.

Expertondersteuning

Pilots Rijksoverheid

Ook Rijksoverheidsorganisaties kunnen een beroep doen op een bijdrage uit de Klimaatenveloppe. Om hiervoor in aanmerking te komen kunnen Rijksonderdelen contact opnemen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via duurzamebedrijfsvoering@rijksoverheid.nl.

Leernetwerken op verschillende thema’s

Wilt u meer leren over klimaatneutraal en circulair inkopen op specifieke onderwerpen of ervaringen delen met andere overheden? Sluit u dan aan bij een van de 10 thematische leernetwerken, die PIANOo en Rijkswaterstaat organiseren. Nog voor de zomer starten 6 leernetwerken voor specifieke productgroepen en 4 leernetwerken voor de thema’s interne organisatieverandering, samenwerking met de markt, schaduwprijzen en effectmonitoring.

In ieder leernetwerk delen experts en ervaringsdeskundigen op een specifiek thema nieuwe inzichten, innovaties uit de markt en onderzoeken met u. Daarnaast is er alle ruimte om uw eigen vragen en ervaringen op het thema te delen met andere overheden. De inzichten en ervaringen uit de leernetwerken worden vertaald naar praktische publicaties en instrumenten.

Leernetwerken

Effectmeting

Met ondersteuning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt ook expertondersteuning voor de effectmeting van pilots en de leernetwerken vormgegeven. Voor de pilots wordt gekeken naar de effecten in termen van vermeden CO2-emissies en vermeden grondstoffengebruik. Dat gebeurt in samenwerking met de uitvoerders van de pilots, zodat deze hier na 2018 zelf verder mee kunnen. In veel gevallen zal het niet tot daadwerkelijke inkoop in 2018 komen. Daarom zal het gaan om de potentiële winst ten opzichte van een uitvraag zonder pilot. Het RIVM zal ook samen met de leernetwerken gaan bepalen wat de uiteindelijke leereffecten hiervan zijn.

Klimaatenveloppe

Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de Klimaatgelden uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), PIANOo, Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voeren dit programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mede namens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Klimaatgelden  op rijksoverheid.nl