Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

Toon pagina in menu

Aanbestedende diensten kunnen vanaf 1 mei 2019 een aanvraag doen voor ondersteuning in de vorm van extern advies bij maatschappelijk verantwoord inkopen. De aanvraag loopt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De informatie over deze regeling is op 19 april 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidie AKCI is mogelijk uit budget van Klimaatakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Publicatie in de Staatscourant van 19 april 2019  op officielebekendmakingen.nl

De subsidie heeft als doel aanbestedende diensten te stimuleren om hun duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop, specifiek op het gebied van:

 • klimaatneutraal en circulair inkopen van productgroepen waar relatief veel grondstofgebruik en/of CO2-reductie te verwachten is;
 • inkopen waarbij een ander thema van maatschappelijk verantwoord inkopen centraal staat, bij een concreet inkooptraject of een activiteit die tot doel heeft maatschappelijk verantwoord inkopen door de organisatie te stimuleren.

U kunt extern advies inwinnen bij een ervaren MVI adviseur bijvoorbeeld over:

 • specifieke duurzaamheidskennis
 • de begeleiding bij een marktconsultatie
 • het opstellen van een beoordelingssystematiek
 • de toepassing van het Ambitieweb
 • het uitvoeren van een Life Cycle Analysis (LCA)

Met de Subsidieregeling advies klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) geeft de Rijksoverheid invulling aan het 'Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020' van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken.

Budget

Binnen AKCI zijn voor 2019 twee budgetten vastgesteld voor extern advies, te besteden aan inhuur van een ervaren MVI-adviseur. Per aanbestedende dienst kan er één aanvraag worden ingediend voor één van de twee budgetten.

Thema Klimaatneutraal en circulair inkopen (KCI) 

Budget € 1 miljoen
Per aanvraag van één advies per kalenderjaar € 10.000

Thema Inkoopprojecten andere MVI thema’s (MVI)

Budget € 75.000 
Per aanvraag van één advies per kalenderjaar € 5.000

Subsidieplafond

Bij het eerder bereiken van het subsidieplafond (€1.000.000 voor KCI en €75.000 voor MVI) wordt de regeling gesloten en is het e-Loket niet meer toegankelijk.

Voorwaarden

Bij het aangaan van de verplichting gelden voor de aanvrager de volgende voorwaarden:

 • U voert een startgesprek met RVO.nl voor een passende kennisvraag aan een externe MVI-adviseur
 • U laat een advies opstelen door een externe MVI-adviseur die ervaring heeft met het onderwerp van de kennisvraag bij een aanbestedingsplichtige organisatie
 • U meet de effecten van de klimaatneutrale en circulair inkoop waarvoor u advies ontving met een door RIVM aangereikte methode. U stelt deze meetresultaten ter beschikking aan het RIVM
 • Het externe advies wordt binnen het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt afgerond
 • U deelt de geleerde lessen bij de uitvoering van het externe advies

Aanvragen MVI-advies

AKCI kunt u vanaf 1 mei 2019 tot en met 30 september 2019 aanvragen via mijnrvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit tijdig aan. Houd er rekening mee dat dit enkele dagen kan duren.

Advies van een ervaren MVI-adviseur

Om subsidieaanvragers na beschikking op weg te helpen bij het vinden van een ervaren MVI adviseur voor hun project, opent RVO.nl in mei een database met contactgegevens van ervaren MVI-adviseurs. Ervaren MVI-adviseurs kunnen zich hiervoor binnenkort aanmelden via de website van RVO.nl.

Aanvragen

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)  op rvo.nl