Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

Toon pagina in menu

Vanaf 1 mei tot en met 30 september 2019 konden aanbestedende diensten een subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI). Deze subsidie is bestemd voor het inwinnen van extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen.

De informatie over deze regeling is op 19 april 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling AKCI is grotendeels gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Met deze regeling geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Publicatie in de Staatscourant van 19 april 2019  op officielebekendmakingen.nl

Doel van de subsidie

De subsidieregeling AKCI heeft als doel om aanbestedende diensten (anders dan de staat) te stimuleren om hun duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop. Daarbij gaat het specifiek om:

 • klimaatneutraal en circulair inkopen van productgroepen waar relatief veel grondstofgebruik en/of CO2-reductie te verwachten is;
 • inkopen waarbij een ander thema van maatschappelijk verantwoord inkopen centraal staat. Daarbij moet het gaan om een concreet inkooptraject of een activiteit die tot doel heeft maatschappelijk verantwoord inkopen door de organisatie te stimuleren.

Met deze subsidie kunnen aanbestedende diensten extern advies aanvragen bij een ervaren MVI-adviseur. Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

 • specifieke duurzaamheidskennis
 • de begeleiding bij een marktconsultatie
 • het opstellen van een beoordelingssystematiek
 • de toepassing van het Ambitieweb
 • het uitvoeren van een Life Cycle Analysis (LCA)

Met de Subsidieregeling AKCI geeft de rijksoverheid invulling aan het 'Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020' van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken.

Budget

Binnen AKCI stelde de rijksoverheid voor 2019 2 budgetten vast voor extern advies, te besteden aan de inhuur van een ervaren MVI-adviseur.

Stand van zaken subsidiebudget per 30 september 2019

Binnen AKCI zijn voor 2019 twee budgetten vastgesteld voor extern advies, te besteden aan inhuur van een ervaren MVI-adviseur.

Klimaatneutraal en circulair inkopen (KCI) 

Budget € 1 miljoen
Beschikbaar budget per aanvraag € 10.000
Aantal aanvragen 61
Verstrekte subsidie € 610.000

Thema Inkoopprojecten andere MVI thema’s (MVI)

Budget € 75.000
Beschikbaar budget per aanvraag € 5.000
Aantal aanvragen 15
Verstrekte subsidie € 75.000

Subsidieplafond

Het subsidieplafond van € 75.000 voor MVI-aanvragen is bereikt. U kunt hier geen aanvraag meer voor indienen. Wordt het subsidieplafond van € 1.000.000 voor KCI eerder bereikt dan de sluitingsdatum van 30 september? Dan wordt de regeling gesloten en is het e-Loket niet meer toegankelijk.

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen bestemd voor nieuw op te stellen adviezen.
 • Vooraf vindt er een startgesprek met RVO.nl plaats om een passende kennisvraag te formuleren voor een externe MVI-adviseur.
 • Het advies wordt opgesteld door een externe MVI-adviseur die ervaring met de kennisvraag heeft opgedaan bij een aanbestedingsplichtige organisatie.
 • De ontvanger van de subsidie meet de effecten op de klimaatneutrale en circulaire inkoop waarvoor het advies is ontvangen. Hiervoor heeft het RIVM een methode aangereikt. De ontvanger stelt de meetresultaten ter beschikking aan het RIVM
 • Het externe advies wordt afgerond binnen het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt.
 • De subsidieontvanger deelt de geleerde lessen bij de uitvoering van het externe advies.

Aanvragen MVI-advies

De AKCI-subsidie kon van 1 mei 2019 tot en met 30 september 2019 12:00 uur bij RVO.nl worden aangevraagd.

Heeft u een aanvraag ingediend? Ons streven is om binnen 4 weken na de aanvraag een beslissing te nemen. Na de subsidieverstrekking neemt het RVO.nl, PIANOo of Rijkswaterstaat binnen een week contact met u op voor een startgesprek.

Lijst met ervaren MVI-adviseurs

Om subsidieaanvragers na de beschikking op weg te helpen bij het vinden van een ervaren MVI-adviseur voor hun project, heeft RVO.nl een database  gepubliceerd met contactgegevens van MVI-adviseurs. Ervaren MVI-adviseurs konden zich hiervoor aanmelden.

Meer informatie

Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen