Productgroep: Kantoorgebouwen renovatie 2017

Toon pagina in menu

Onder renovatie wordt hier verstaan een renovatie waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft. Het milieucriteriadocument is alleen van toepassing op de kantoorfunctie. (augustus 2017)

Verouderde criteria MVI

De informatie op deze pagina en in het milieucriteriadocument is verouderd.
Gebruik (per 1 november 2018) de vernieuwde MVI-criteria in de MVI-criteriatool. Deze tool stelt u in staat uw eigen pakket aan MVI-eisen en gunningscriteria samen te stellen en toe te passen in uw aanbestedingstraject.
www.mvicriteria.nl  

Milieucriteria

  • Voor de productgroep Kantoorgebouwen renovatie is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper.

Duurzaam hout en papier

Ten aanzien van de eisen voor duurzaam hout en papier zijn extra aandachtspunten opgesteld, waar de inkoper rekening mee dient te houden. Deze aanvulling geldt voor een tiental criteriadocumenten.

Aandachtspunten eisen duurzaam hout en papier

Sociale aspecten

  • Social return is voor Rijksinkopers verplicht bij alle opdrachten van diensten met een loonsom van tenminste € 250.000,- (exclusief btw) en een looptijd van tenminste 6 maanden.
  • Veel gemeenten en andere overheden hebben een eigen beleid voor de toepassing van social return. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het beleid van uw eigen organisatie. Beschikt uw organisatie niet over een dergelijk beleid dan kunt u natuurlijk gebruik maken van de kaders en handleidingen die voor het Rijk ontwikkeld zijn.
  • Sinds 1 april 2017 zijn rijksinkopers verplicht het nieuwe Rijksbeleid internationale sociale voorwaarden toe te passen bij opdrachten binnen één van de 10 risico-categorieën boven de Europese drempelwaarden.
  • Gemeenten, provincies en andere overheden kunnen een eigen beleid hebben voor de toepassing van internationale sociale voorwaarden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het beleid van uw eigen organisatie. Beschikt uw organisatie niet over een dergelijk beleid dan kunt u natuurlijk gebruik maken van de kaders en handleidingen die voor het Rijk ontwikkeld zijn.

Andere thema's en informatiebronnen

  • Gebouwen zijn een kansrijke productgroep voor biobased oplossing, denk aan bouwmaterialen zoals isolatiematerialen, plaatmaterialen, verf, gevelpanelen, tijdelijke bouwvoorzieningen als buizen en leidingen (Factsheet biobased gebouwen).
  • Marktkennis vindt u in het marktdossier Architecten.

Mocht u via uw inkooptraject willen aansturen op het stimuleren van een bepaald thema en ontbreekt deze informatie voor deze productgroep, kijk dan vooral op de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)-themapagina's om inspiratie op te doen en mogelijkheden te ontdekken voor uw eigen inkooptraject. 

Per 1 januari 2018 is het Bouwbesluit gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de milieucriteriadocumenten voor het cluster Kantoorgebouwen (nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud, huur en aankoop) een aantal kleine wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen worden bij de actualisatie van de criteriadocumenten in de loop van 2018 doorgevoerd. Tot die tijd kunt u de documenten gewoon gebruiken, mits u rekening houdt met de toelichting in bijgevoegd addendum.

Document