Productgroep: Netwerken, datacenterhardware en telefoniediensten 2017

Toon pagina in menu

De productgroep Netwerken, datacenterhardware en telefoniediensten behandelt drie ICT-gerelateerde productgroepen tegelijk. Het milieucriteriadocument betreft de productgroepen netwerken/ infrastructuur, datacenterhardware en telefoniediensten. Deze productgroepen hebben een samenhang met elkaar die continu aan verandering onderhevig is. (maart 2017)

Verouderde criteria MVI

De informatie op deze pagina en in het milieucriteriadocument is verouderd.
Gebruik (per 1 november 2018) de vernieuwde MVI-criteria in de MVI-criteriatool. Deze tool stelt u in staat uw eigen pakket aan MVI-eisen en gunningscriteria samen te stellen en toe te passen in uw aanbestedingstraject.
www.mvicriteria.nl  

Milieucriteria

  • Voor de productgroep Netwerken, datacenterhardware en telefoniediensten is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper.

Sociale aspecten

  • Social return is voor Rijksinkopers verplicht bij alle opdrachten van diensten met een loonsom van tenminste € 250.000,- (exclusief btw) en een looptijd van tenminste 6 maanden.
  • Veel gemeenten en andere overheden hebben een eigen beleid voor de toepassing van social return. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het beleid van uw eigen organisatie. Beschikt uw organisatie niet over een dergelijk beleid dan kunt u natuurlijk gebruik maken van de kaders en handleidingen die voor het Rijk ontwikkeld zijn.
  • Sinds 1 april 2017 zijn rijksinkopers verplicht het nieuwe Rijksbeleid internationale sociale voorwaarden toe te passen bij opdrachten binnen één van de 10 risico-categorieën boven de Europese drempelwaarden.
  • Gemeenten, provincies en andere overheden kunnen een eigen beleid hebben voor de toepassing van internationale sociale voorwaarden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het beleid van uw eigen organisatie. Beschikt uw organisatie niet over een dergelijk beleid dan kunt u natuurlijk gebruik maken van de kaders en handleidingen die voor het Rijk ontwikkeld zijn.

Andere thema's en informatiebronnen

  • Marktkennis vindt u in het marktdossier ICT-branche.

Mocht u via uw inkooptraject willen aansturen op het stimuleren van een bepaald thema en ontbreekt deze informatie voor deze productgroep, kijk dan vooral op de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)-themapagina's om inspiratie op te doen en mogelijkheden te ontdekken voor uw eigen inkooptraject. 

Op 20 februari 2018 is de overeenkomst tussen Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap voor de coördinatie van het keurmerk Energy Star verlopen. Dit vraagt extra aandacht bij de beoordeling en verificatie van de minimumeis ME1.
Meer informatie: Hoe om te gaan met verlopen overeenkomst Energy Star?

Document