Dialooggericht inkopen in het sociaal domein

Toon pagina in menu

De input van de consultatie verwerkt u in de aanbesteding. Dit kan enerzijds betrekking hebben op aspecten van de procedure: selectie- en gunningscriteria, uitsluitingsgronden, percelen, termijnen, enzovoort Anderzijds kan het de inhoudelijke aspecten van de opdracht betreffen: producten, bekostigingsvormen, minimumeisen, verantwoordingseisen, prestatiecriteria, kwaliteitseisen, innovatie en ontwikkelagenda, toekomstvisie, enzovoort

Doel van de procedure is om een raamcontract vorm te geven en af te sluiten, toegankelijk voor elke zorgaanbieder die aan de minimumeisen voldoet, en waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De raamovereenkomst beschrijft de voorwaarden voor dienstverlening (bijvoorbeeld tarieven, kwaliteitseisen, uitvoeringsvoorwaarden en wijze van verantwoording en facturatie) maar garandeert geen omzet. Cliënten zelf kiezen hun zorgaanbieder, en hier vind de daadwerkelijke selectie plaats. Met zorgcontinuïteit en vrije keuze van cliënten in gedachte behouden huidige zorgaanbieders hun cliënten bij ingang van de overeenkomst, mits de zorgaanbieder is toegelaten tot de raamovereenkomst én cliënten zelf niet wensen over te stappen.

Dialooggericht inkopen in het inkoopproces 


Icoon Fase 1Fase 1: Voorbereiden dialooggerichte opdracht 
De dialoogfase geeft ruimte om naast stakeholders van binnen de gemeente en zorgaanbieders, ook inwoners, vertegenwoordigers van cliëntenraden en sociaal ondernemers te betrekken.

Icoon fase 2Fase 2: Doorlopen dialooggerichte opdracht
De dialoogfase kan één of meerdere rondes duren, de gemeente verwerkt de input en ten slotte wordt meerdere partijen een raamovereenkomst gegund.

Icoon fase 3Fase 3: Uitvoeren dialooggerichte opdracht
Na de gunning is er nog weinig ruimte om het contract aan te passen, deze contracten moeten na de gunning goed gemanaged worden. 

Terug naar: Inkoop sociaal domein toegelicht - inkoopprocedures