Stap 7: Structureer administratieve processen

Toon pagina in menu

Het Sociaal domein heeft gemeenten en aanbieders een grote mate van beleids- en contractsvrijheid gegeven. Er zijn veel verschillen in gemaakte inkoopafspraken en de inrichting van de administratieve processen. Het programma i-Sociaal domein heeft diverse standaarden ontwikkeld.

De variëteit in de uitvoering leidt tot veel maatwerk bij de inrichting van processen en uitvoering ervan, zowel bij de zorgaanbieders als gemeenten. Dit brengt soms onnodige kosten met zich mee, zorgt voor vertraging en fouten in het administratieve proces. Het programma i-Sociaal domein heeft diverse standaarden ontwikkeld voor het contract-tot-controle proces van de 3 uitvoeringsvarianten.

Standaarden i-Sociaal Domein

Aansluiten bij de ontwikkelde standaarden iWmo en iJw beperkt de administratieve lasten voor zorgaanbieders die in veel verschillende gemeenten gecontracteerd zijn.

Handreiking uitvoeringsvarianten iWmo en iJw

Het doel van deze uitvoeringsvarianten en de handreiking is om gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen bij de keuze voor en implementatie van de bij hen passende uitvoeringsvariant (inspanningsgericht, output en taakgericht). Om hen te helpen om bewust te kiezen en bewust afspraken te maken en een goede combinatie te maken van uitvoeringsvariant en product.

Meer informatie: Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw

Standaardartikelen per uitvoeringsvariant

Deze artikelen bevatten wederzijdse heldere afspraken op thema's die belangrijk zijn voor het verlagen van administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders waarmee een redelijke verdeling van de controlelast ontstaat. De standaardartikelen bevatten daarmee tevens het kader voor de financiële controle in het sociale domein.

meer informatie: Standaardartikelen uitvoeringsvarianten Wmo en Jeugdwet

Landelijke accountantsprotocol

Dit landelijk controleprotocol is ontwikkeld door deskundigen uit relevante brancheorganisaties, de NBA, Coziekm zorgaanbieders en gemeenten. Met het controleprotocol kunnen zorgaanbieders op eenduidige wijze financiële verantwoording afleggen over de productie Wmo en Jeugdwet.

meer informatie: Accountantsprotocol Wmo Jeugdwet 2016

Handreiking Stappenplan gemeentelijke controleaanpak 2016

Deze handreiking beoogt controllers bij gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende controleaanpak voor 2016 en verder, uiteraard aansluitend bij de (verbijzonderde) interne controle van de gemeente en in afstemming met de gemeentelijke accountant.

Meer informatie: Stappenplan gemeentelijke controleaanpak

Het berichtenverkeer iWmo en iJw

Gemeenten en aanbieders kunnen geautomatiseerd en beveiligd digitale gegevens naar elkaar sturen. Gemeenten gebruiken daarvoor het Gemeentelijk Gegevensknooppunt - GGK. Dit knooppunt is aangesloten op een landelijke infrastructuur (GGK-RINIS-VECOZO). Zorgaanbieders zijn daar op aangesloten met het knooppunt van VECOZO.

Berichtenverkeer iWmo en iJw  op i-sociaaldomein.nl

Icoon aandachtspunt 7  Terug naar: Checklist inkoop in het sociale domein