Inbesteden

Toon pagina in menu

Wanneer een gemeente besluit zelf de zorgtaken in het sociaal domein uit te (laten) voeren, in plaats van daarvoor een derde in te schakelen, is er sprake van inbesteden. Er is geen overheidsopdracht waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is. U hoeft dan ook geen aanbestedingsprocedure te volgen. 

Er bestaan 2 varianten van inbesteden:

Zuiver inbesteden

Zuiver inbesteden houdt in dat een gemeente ervoor kiest om zorgtaken binnen de eigen gemeentelijke organisatie en dezelfde rechtspersoon uit te voeren. U sluit in dat geval geen overeenkomst voor de uitvoering van die taken met een van uw gemeente afgescheiden rechtspersoon.

Quasi-inbesteden

Van quasi-inbesteden is sprake als de gemeente een opdracht verstrekt aan een zelfstandige rechtspersoon (hierna: derde) én aan de volgende voorwaarden is voldaan, namelijk dat: 

  • u toezicht kunt uitoefenen op de derde als op een eigen dienst, of een andere rechtspersoon op die derde toezicht uitoefent, waarbij u toezicht houdt op die andere rechtspersoon zoals op uw eigen dienst en;
  • de derde meer dan 80% van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van u of ten behoeve van de hem controlerende aanbestedende dienst(en) die u controleert en;
  • er geen directe participatie van privékapitaal is in de gecontroleerde derde.

De Aanbestedingswet 2012 is eveneens niet van toepassing indien een gecontroleerde rechtspersoon als hiervoor bedoeld een opdracht gunt aan de aanbestedende dienst die hem controleert, of aan een andere rechtspersoon die door dezelfde aanbestedende dienst wordt gecontroleerd. Het verlenen van een dergelijke opdracht door een gecontroleerde rechtspersoon die zelf een aanbestedende dienst is, is toegestaan mits geen sprake is van directe participatie van privékapitaal.

Meer informatie:
Fase 1 Voorbereiden - Aanbestedingsplicht
Visie vakgroep aanbestedingsrecht: Inbesteden, quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking, uitbesteden en aanbesteden