Uitleg aanbestedingsstukken. CAO-norm (week 41)

Onderhavig geschil heeft betrekking op de uitleg van een bepaling uit de aanbestedingsstukken. Xerox stelt zich voorts op het standpunt dat de inschrijving van Canon niet voldoet aan Eis 16. Voor de beoordeling van dat standpunt is van belang dat vaststaat dat de door Canon aangeboden MFP beschikt over een kaartlezer die door middel van een kunststof steun is bevestigd aan de MFP. Volgens Xerox is hiermee gegeven dat de door Canon aangeboden MFP niet beschikt over een interne kaartlezer. Hogeschool Rotterdam en Canon betwisten dat. Het geschil van partijen spitst zich aldus toe op de uitleg van het begrip "interne kaartlezer" in Eis 16. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 30 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:11175)

Feiten en omstandigheden

Hogeschool Rotterdam is op 28 maart 2017 een Europese openbare aanbesteding gestart met als doel met één partij een overeenkomst te sluiten die zorgdraagt voor (i) het leveren, installeren en onderhouden van multifunctionele printers ('MFP's') inclusief bijbehorende dienstverlening op alle locaties van Hogeschool Rotterdam, (ii) twee centrale reproshops en (iii) het leveren van papier voor de MFP's, reproshops en decentrale printers.

Bij brief van 24 mei 2017 heeft Hogeschool Rotterdam aan Xerox bericht dat zij voornemens is de opdracht te gunnen aan Canon.

Xerox voert aan dat de inschrijving van Canon moet uitgesloten worden van de aanbesteding. Het type MFP dat door Canon is aangeboden voldoet volgens Xerox niet aan Eis 16, omdat dat type niet beschikt over een interne kaartlezer, maar over een externe kaartlezer, die door middel van een kunststof steun is bevestigd aan de MFP. De door Canon aangeboden MFP beschikt volgens Xerox ook niet over afsluitbare lades en een bulklade, zoals eveneens vereist.

Papierladeslot en bulklade

Xerox baseert de stelling dat het door Canon aangeboden type MFP niet beschikt over papierladeslot en bulklade op een foto van de door Canon aangeboden MFP waarop voornoemde accessoires ontbreken. Zowel Hogeschool Rotterdam als Canon heeft evenwel gemotiveerd verklaard dat de vereiste accessoires weliswaar op de foto ontbreken, maar wel degelijk zijn aangeboden en getest bij de MFP van Canon. Er bestaat geen aanleiding hieraan te twijfelen.

Kaartlezer

Van belang is dat vaststaat dat de door Canon aangeboden MFP beschikt over een kaartlezer die door middel van een kunststof steun is bevestigd aan de MFP. Partijen twisten over de vraag of dit een interne kaartlezer is. Het geschil spitst zich aldus toe op de uitleg van het begrip "interne kaartlezer" in Eis 16.

Deze uitleg dient plaats te vinden aan de hand van de zogenoemde cao-norm.

Het begrip "interne kaartlezer" is niet nader gedefinieerd of toegelicht in de aanbestedingsstukken. Volgens Xerox moet gelet hierop bij de uitleg van dit begrip worden aangesloten bij woordenboeken en encyclopedieën, waaruit moet worden afgeleid dat de kaartlezer binnen in de MFP moet zitten, oftewel ingebouwd in de behuizing van de MFP en onzichtbaar vanaf de buitenkant. Deze strikte uitleg van het woord intern kan in dit geval niet worden gevolgd. Daartoe is het volgende redengevend.

Algemeen gebruikte woordenboeken en encyclopedieën geven weer wat de in het normale taalgebruik gangbare betekenis is van een woord. Bij gebrek aan een definitie van een begrip in de aanbestedingsstukken, laat voormelde maatstaf om te komen tot een uitleg van een bepaling ruimte om aan te sluiten bij definities in die woordenboeken en encyclopedieën. Daarbij dienen echter de context van de aanbestedingsstukken en de daaruit voortvloeiende bedoelingen van de aanbestedende dienst niet uit het oog te worden verloren.

De kaartlezer dient te zorgen voor identificatie en betaling op de MFP, met één contactmoment tussen de kaart van Hogeschool Rotterdam en de kaartlezer. Om dit doel te bereiken, moet de kaartlezer onderdeel uitmaken van de MFP, zodat voor de behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver duidelijk was dat het woord "intern" ruim moet worden opgevat, in die zin dat de kaartlezer in, op of aan de MFP moet zijn bevestigd.

Dat naast het voorgaande van belang is waar de kaartlezer zich precies bevindt, volgt niet uit de doelstellingen van Hogeschool Rotterdam zoals die zijn vastgelegd in de aanbestedingsstukken.

Daarbij komt dat uit de overgelegde producties volgt dat het woord "intern" in de ICT- en printer-branche evenmin op de strikte wijze wordt gehanteerd die Xerox aan de hand van definities in woordenboeken bepleit. Zo noemt Xerox in een eigen brochure een MFP waarop zich een kaartlezer bevindt die niet onzichtbaar in de behuizing is opgenomen, een MFP met een interne kaartlezer.

Een en ander leidt tot de conclusie dat het type MFP dat Canon aanbiedt weliswaar een op een houder bevestigde kaartlezer bevat, maar de inschrijving van Canon niet om die reden terzijde gelegd had moeten worden.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het gevorderde af.

(IBR, 11 oktober 2017)

Lees voor nuancering de volledige uitspraak  op rechtspraak.nl