Uitleg aanbestedingsstukken op onderdeel prijs (week 11)

Onderstaande zaak gaat in op de vraag op welke wijze de aanbestedingsstukken moeten worden uitgelegd op het onderdeel prijs. Hierbij staat een objectieve uitleg centraal, zoals een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver deze, binnen de context van het totaal van de aanbestedingsstukken, redelijkerwijs heeft moeten begrijpen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 15 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2112)

Feiten en omstandigheden

De Gemeente Den Haag (hierna: de Gemeente) heeft een Europese openbare aanbesteding georganiseerd, waarvan de opdracht is verdeeld in twee percelen waarin de Gemeente raamovereenkomsten wil sluiten met in ieder perceel drie gecontracteerde inschrijvers. 

De aanbestedingsleidraad vermeldt dat de opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, gezien de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Ten aanzien van het onderdeel prijs vermeldt de aanbestedingsleidraad het volgende:

“De Inschrijver met de laagste prijs ontvangt het maximale aantal punten van 3000. De overige Inschrijvers ontvangen een score naar rato van de laagste prijs. (…)”.

In het Programma van Eisen en Wensen (hierna: PvE) staat – voor zover hier relevant – het volgende:

“Eis 1.4.1: Inschrijver vult het gehele prijzenblad (…) in. Opgegeven prijzen zijn in Euro’s, exclusief btw. (…).”.

Het prijzenblad bevat de bepaling: “(…)Bedragen dienen positief te zijn in Euro’s, exclusief btw, met een nauwkeurigheid van 2 decimalen. Percentages dienen positief te zijn, met een nauwkeurigheid van 3 decimalen. Indien inschrijver een bedrag niet invult, geldt een waarde van 0.”

Protinus IT B.V. (hierna: Protinus), Bechtle Direct B.V. (hierna: Bechtle), Centralpoint Nijmegen B.V. (hierna: Centralpoint) en Computacenter B.V. (hierna: Computacenter) hebben zich ingeschreven op beide percelen. Aan partijen is meegedeeld dat in beide percelen de opdracht voorlopig is gegund aan Bechtle, Centralpoint en Computacenter (hierna: het gunningsvoornemen). Uit de brieven blijkt dat Protinus op beide percelen op prijs een score van 0 heeft gehaald, omdat bij de deelnemende partijen leveranciers zijn die met een prijs van €0,- hebben ingeschreven. Protinus heeft ingeschreven met een prijs van €0,01.

Protinus heeft bezwaar gemaakt tegen het gunningsvoornemen. Volgens Protinus is een inschrijving met €0,- niet toegestaan. De Gemeente meent dat de inschrijvingen geldig zijn.

Bechtle, Centralpoint en Computacenter zijn als gevoegde respectievelijk tussenkomende partijen toegelaten.

Duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze

Tussen partijen is in geschil hoe de aanbestedingsstukken moeten worden uitgelegd op het onderdeel prijs. Meer in het bijzonder verschillen zij van mening over de vraag of het op grond van hetgeen in de aanbestedingsstukken staat vermeld is toegestaan om in te schrijven met een prijs van €0,00.

Het transparantie- en gelijkheidsbeginsel impliceert dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure in het aanbestedingsbericht of in het bestek worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat, enerzijds, alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, en, anderzijds, de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing zijn. De aanbestedingsstukken dienen daarom te worden uitgelegd naar hun objectieve betekenis, zoals een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver deze, binnen de context van het totaal van de aanbestedingsstukken, redelijkerwijs heeft moeten begrijpen.

De voorzieningenrechter is van mening dat de in het prijzenblad opgenomen voorwaarde dat bedragen positief dienen te zijn  voor meerderlei uitleg vatbaar is. Daarnaast zijn enerzijds de bepaling in de aanbestedingsleidraad dat het gehele prijzenblad moet worden ingevuld en anderzijds de bepaling in het prijzenblad dat, indien de inschrijver geen bedrag invult, een waarde geldt van 0, met elkaar in tegenspraak.

Protinus heeft er terecht op gewezen dat bij inschrijving met een prijs van €0,00 geen score naar rato kan worden toegekend, omdat met een laagste prijs van €0,00 geen andere uitkomst mogelijk is dan 0. Aan de andere kant staat in de PvE vermeld dat een tarief in rekening mag worden gebracht. Dat veronderstelt een keuze om dit wel of niet te doen. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure niet zijn geformuleerd op een zodanig duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze dat behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte konden begrijpen en dat zij deze op dezelfde manier zouden interpreteren.  

Beslissing

De voorzieningenrechter verbiedt de gemeente uitvoering te geven aan het gunningsvoornemen en gebiedt de gemeente om, voor zover zij die opdracht van beide percelen nog wenst te gunnen, over te gaan tot heraanbesteding hiervan.

(IBR, 13 maart 2019)

Lees voor nuancering de volledige uitspraak  op rechtspraak.nl