Uitsluiting. Knock-out criteria (week 24)

De verliezende inschrijver (Dynastart) stelt dat de winnaar (Holmatro) van de aanbesteding moet worden uitgesloten, aangezien de Holmatro niet heeft aangetoond dat het door haar aangeboden gereedschap voldoet aan de gestelde knock-out-eis (nummer 21). De voorzieningenrechter stelt dat Dynastart onvoldoende concrete feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die twijfel doen zaaien over het antwoord op de vraag of het door Holmatro aangeboden gereedschap daadwerkelijk voldoet aan eis nummer 21. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 9 mei 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1982)

Feiten en omstandigheden

Op 30 november 2017 heeft de Veiligheidsregio Ijsselland (hierna: de veiligheidsregio) de aankondiging bekend gemaakt van een opdracht voor de levering van Redgereedschap ten behoeve van de Veiligheidsregio door middel van een openbare Europese aanbesteding.

Bij gunningsbeslissing van 23 februari 2018 heeft de Veiligheidsregio Dynastart Tools V.O.F. (hierna: Dynastart) meegedeeld dat zij voornemens is de Opdracht te gunnen aan Holmatro Resque equipment B.V. (hierna: Holmatro). Dynastart is als tweede geëindigd.

De vorderingen van Dynastart strekken in de kern tot (primair) een verbod tot definitieve gunning aan Holmatro, een gebod tot intrekking van de gunningsbeslissing van 23 februari 2018, een verbod tot gunning aan andere partijen dan Dynastart en (subsidiair) tot heraanbesteding.

Eis nummer 21

De voorzieningenrechter volgt Dynastart niet in haar betoog dat Holmatro door de Veiligheidsregio had moeten worden uitgesloten van de aanbesteding omdat Holmatro geen, zoals wel is geëist door de Veiligheidsregio, toelichting of document heeft toegevoegd waarmee door haar wordt aangetoond op welke wijze aan knock-out eis nummer 21 wordt voldaan.

Holmatro heeft bij eis nummer 21 van Bijlage 4A de volgende toelichting gegeven”: “Akkoord, conform NvI, praktijk heeft geleerd dat de huidige constructie nog nooit tot problemen heeft geleid. In tegenstelling tot batterijen die zich aan de achterkant achterin het gereedschap bevinden.” Van een situatie dat er niets is ingevuld bij de toelichting op eis nummer 21 in Bijlage 4A of dat de toelichting inhoudt dat de inschrijver niet kan/wil voldoen aan de eis is geen sprake. Hoewel het een summiere toelichting betreft, verwijst Holmatro expliciet naar de constructie van haar gereedschap, zodat niet gezegd kan worden dat Holmatro met de toelichting niet heeft aangetoond op welke wijze zij aan de eis meent te kunnen voldoen, zodat er geen aanleiding bestaat om te concluderen dat Holmatro op grond hiervan uitgesloten zou moeten worden van de aanbesteding.

Hierbij geldt dat de Veiligheidsregio bij de beoordeling van inschrijvingen in beginsel moet uitgaan van de juistheid van (verklaringen in) de inschrijvingen en dat het primair de taak en de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst is om te toetsen en de beoordelen of inschrijvers aan de gestelde eisen voldoen. Dat neemt echter niet weg dat op de aanbestedende dienst ook een eigen (zelfstandige) onderzoeksplicht kan rusten, met name wanneer er gerede twijfel is op een onderdeel van de inschrijving. Voorts geldt dat het in dit kort geding aan Dynastart is om aannemelijk dat maken dat Holmatro haar inschrijving niet gestand kan doen.

Met inachtneming van het vorenoverwogene is de voorzieningenrechter van oordeel dat Dynastart onvoldoende concrete feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die twijfel doen zaaien over het antwoord op de vraag of het door Holmatro aangeboden gereedschap daadwerkelijk voldoet aan eis nummer 21. Daartoe acht de voorzieningenrechter het volgende redengevend.

Dynastart stelt dat het gereedschap van Holmatro niet voldoet aan eis nummer 21 omdat de accu onbeschermd bovenop het gereedschap is geplaatst.

Het enkele gegeven dat de accu van Holmatro bovenop het gereedschap is geplaatst rechtvaardigt nog niet de conclusie dat de accu onbeschermd is. Holmatro en de Veiligheidsregio hebben voldoende toegelicht dat de constructie van het gereedschap van Holmatro zodanig is dat de accu niet onbeschermd is, althans niet kan los- of afbreken tijdens een inzet. Gesteld noch gebleken is dat de accu door dit kliksysteem en wijze van bevestigen niet de omstandigheden tijdens een inzet zou kunnen weerstaan. Bovendien is door de Veiligheidsregio en Holmatro voldoende aannemelijk gemaakt en onderbouwd dat de constructie van het gereedschap zodanig is dat zij ook op andere wijze bescherming biedt aan de accu, namelijk door - onder meer - de draag- en beschermingsbeugel, de black box waar de accu op is bevestigd en door de plaats waar de accu is bevestigd. Door de (omtrek van) draag- en beschermingsbeugel en de (omtrek van de) black box en de plaatsing van de accu tussen de beschermbeugel en de bediening aan de achterzijde is voldoende aannemelijk dat een eventueel obstakel eerst contact zal maken met de beugel dan wel de black box en dat de (professionele) gebruiker van het gereedschap altijd kan ingrijpen doordat de accu altijd zichtbaar blijft.

Slotsom

De slotsom is dan dat niet is komen vast te staan dat het gereedschap, waarmee Holmatro heeft ingeschreven niet aan de eisen voldoet. Dit betekent dat de vorderingen van Dynastart zullen worden afgewezen.

(IBR, 13 juni 2018)

Lees voor nuancering de volledige uitspraak  op rechtspraak.nl