PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht

De regelgeving blijkt in de praktijk voor meerderlei uitleg vatbaar. De PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht signaleert vraagstukken uit de inkoop- en aanbestedingspraktijk en formuleert hierover een visie. Deze visiedocumenten kunnen u helpen met het vormen van een oordeel en en worden gepubliceerd op de website van PIANOo. 

PIANOo faciliteert deze vakgroep. De vakgroep wil komen tot een gemeenschappelijke mening over vraagstukken die zich voordoen in de inkoop- en aanbestedingspraktijk.

Samenstelling vakgroep

De vakgroep is samengesteld uit personen die werkzaam zijn bij aanbestedende diensten binnen de centrale en decentrale overheid, juristen en niet-juristen met ruime praktijkervaring.

 • Huib van Romburgh (voorzitter)
 • Bas ten Haaf
 • Marina Schooten
 • AnnMarie Kühler
 • Desiree van Laerhoven
 • Meta Veerman
 • Marlene Sikkens
 • Floris den Boer, PIANOo
 • Henk Timmer, PIANOo

Vragen, opmerkingen of verzoeken? U kunt contact opnemen met Henk Timmer.

Visiedocumenten

 • Een aanbestedende kan een marktpartij uitsluiten van deelname aan een aanbestedingsprocedure indien de aanbestedende dienst op enige passende wijze aannemelijk kan maken dat de ondernemer in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan. Het gaat hierbij om een (ernstige) fout waardoor de integriteit van de gegadigde of inschrijver in twijfel kan worden getrokken. De bewijslast ligt bij de aanbestedende dienst. (juni 2017)

 • Bij de aanschaf van nieuwe producten, de bouw van (bouw)werken of de inhuur van diensten door de overheid zal aanbesteden veelal noodzakelijk zijn. Maar hoe moet worden omgegaan met de aanschaf van 'unieke apparatuur' (unieke producten, werken en/of diensten), die slechts één aanbieder kan leveren en waarvoor dus nog geen markt bestaat? Wanneer is hiervan sprake en hoe moet de overheidsinkoper hier volgens de (Europese) aanbestedingsregels mee omgaan? (augustus 2013 - Gebaseerd op oude wetgeving) 

 • Dit document biedt een overzicht van de mogelijke vormen voor de inzet van arbeidsgehandicapten en werklozen bij opdrachten die Europees worden aanbesteed (boven de Europese drempelwaarden). (mei 2017)

 • Aanbestedende diensten en marktpartijen hebben regelmatig vragen over het overleggen van de zogenaamde Model K verklaring. Hiermee verklaart de inschrijver dat zijn inschrijving niet is beïnvloed door een onrechtmatige mededingingsafspraak gemaakt met concurrenten. (mei 2017)

 • Aanbestedende diensten worstelen regelmatig met de vraag of een bepaalde rechtsverhouding een aanbestedingsplichtige opdracht (civiele rechtsverhouding) is of een meer (vaak vrijblijvendere) bestuursrechtelijke subsidieverhouding. (mei 2017)

 • Het Europese en nationale aanbestedingsrecht biedt de mogelijkheid tot het toepassen van sociale aspecten bij het verstrekken van overheidsopdrachten. De inzet van Social Return on Investment (hierna: social return) is geen (Europeesrechtelijke) verplichting voor aanbestedende diensten. De rijksoverheid past social return volgens haar inkoopbeleid toe bij aanbestedingen binnen de categorieën 'werken' en 'diensten' boven het bedrag van 250.000 euro en met een minimale opdrachttermijn/looptijd van 6 maanden. Gemeenten passen social return in de praktijk op grote schaal toe, vaak met als subdoel dat het aantal uitkeringsgerechtigheden in de eigen gemeente daalt. (december 2017)

 • Om te weten of en zo ja welke aanbestedingsregels van toepassing zijn op het laten uitvoeren van diensten door anderen, is het van belang de meest in het oog springende kenmerken van inbesteden, quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerken, uitbesteden en aanbesteden te (onder)kennen. (februari 2017)

 • In de Aanbestedingswet 2012 worden termijnen genoemd gebaseerd op de Richtlijn 2014/24/EU. In de praktijk blijkt dat het vaak niet duidelijk is hoe lang de genoemde termijnen exact zijn. (februari 2017) 

 • bron: PIANOo

  Met de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 zijn ook termijnen gewijzigd. In de factsheet 'Termijnen Aanbestedingswet 2012' vindt u deze termijnen samengevat op 1 enkele pagina. (augustus 2016)

 • Het leerstuk van de wezenlijke wijziging vindt zijn oorsprong in het Europese aanbestedingsrecht. Het houdt kort gezegd in dat een overeenkomst die na een Europese aanbesteding tot stand is gekomen, niet wezenlijk mag worden gewijzigd. Is er toch sprake van een wezenlijke wijziging, dan is een aanbestedende dienst verplicht om de opdracht opnieuw, met inachtneming van het aanbestedingsrecht, in de markt te zetten. Een nieuwe aanbesteding biedt andere marktpartijen de kans om tegen gelijke voorwaarden mee te dingen naar de opdracht. (april 2017)