Onderzoeken Aanbestedingswet en rechtspraak

Voorbeelden van onderzoeken met betrekking tot regelgeving zijn bijvoorbeeld onderzoeken die gericht zijn op de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 en de implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen. 
 • bron: MKB-INFRA

  Sinds Aanbestedingswet 2012 in werking is getreden, laat MKB INFRA monitoren in hoeverre de wet in de praktijk wordt toegepast. De doelstelling van het onderzoek kan als volgt worden gedefinieerd: "het langdurig meten van de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet 2012, teneinde te kunnen zien of de grondslagen van de nieuwe wet in de praktijk worden gehandhaafd, m.n. het verschaffen van een betere concurrentiepositie bij aanbestedingen." Hieronder vindt u een overzicht van uitgebrachte monitors. (oktober 2015)

 • SIRA Consulting heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Lasteneffecten van de Gids Proportionaliteit onderzocht. (juli 2012)

 • In de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding de effecten van de wet moeten worden onderzocht. Op 8 juli 2015 is de Kamer geïnformeerd over de opzet van de evaluatie, de uitkomsten van de onderzoeken en de maatregelen die het kabinet voornemens is te nemen naar aanleiding van de evaluatie. (juli 2015)

 • Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het kader van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 onderzoek verricht naar de aanbestedingsrechtspraak in de jaren 2012 en 2014 (kwantitatief). Het doel van dit onderzoek is om op basis van een kwantitatieve analyse inzicht te geven in de gevoerde gerechtelijke geschillen in de jaren 2012 en 2014. Het onderzoek geeft inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee jaren. (mei 2015)

 • bron: Bouwinstituut

  De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra van brancheorganisatie Bouwend Nederland presenteert harde cijfers over de ervaringen met één jaar Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit voor de bouw en infrasector. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse van alle openbaar aangekondigde werken. (juni 2014)

 • bron: PIANOo

  Op basis van gegevens uit TenderNed schetst PIANOo een globaal beeld van 1 jaar aanbesteden met de Aanbestedingswet 2012. (5 juni 2014)

 • bron: Aeves

  Per 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet (AW2012) in werking getreden. Daarmee is er veel veranderd rondom inkopen en aanbesteden in de publieke sector. Zo moeten aanbestedende diensten hun keuzes voor procedures en leveranciers voortaan beter te motiveren. Een andere belangrijke wijziging is dat EMVI-gunningscriteria (economisch meest voordelige inschrijving) verplicht zijn gesteld in plaats van het laagste prijs criterium. Het doel van deze wet is om mkb'ers betere kansen te bieden, doelmatiger in te kopen en administratieve lasten te verlagen. (februari 2014)

 • bron: Rechtspraak.nl

  Op het gebied van aanbestedingen, bouwen en informatica is meer behoefte aan gespecialiseerde rechtspraak dan de Rechtspraak nu biedt. Dat blijkt uit het recent verschenen research memorandum 'Specialisatie gewenst? De behoefte aan gespecialiseerde rechtspraak binnen het Nederlandse bedrijfsleven'. Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, is een vervolg op een eerder onderzoek naar ervaringen van grote ondernemingen met specialistische rechtspraakvoorzieningen in 2010. (november 2012)