Onderzoeken naleving

Diverse rapportages over naleving van de regelgeving.

 • Ieder jaar controleert de Europese Rekenkamer (ERK) de ontvangsten en uitgaven van de EU-begroting en geeft zij een oordeel over de betrouwbaarheid van de jaarrekening en over de mate waarin inkomsten- en uitgavenverrichtingen voldoen aan de voorschriften en regelgeving. Onder het laatste vallen tevens de aanbestedingsregels. Het jaarverslag is tevens gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Op deze pagina vindt u ook de oudere jaarverslagen 2013, 2014 en 2015. (september 2017)en geen afkeurend oordeel. (september 2017)

 • In het EU-trendrapport 2016 wordt verslag gedaan van ontwikkelingen in het financieel management van de EU. Centraal staat het toezicht en de controle op de besteding van EU-geld, zowel in Nederland als EU-breed. Er is wederom geen positief oordeel over rechtmatigheid besteding eu-gelden. Met betrekking tot aanbesteden wordt onder meer aangekaart dat er (ernstige) fouten inzake openbare aanbesteding zijn geconstateerd. Regels op het terrein van (Europese) aanbestedingen worden niet gevolgd. (januari 2016) 

 • bron: Europese Rekenkamer

  De Europse Rekenkamer heeft het rapport "Er moet meer worden gedaan om de problemen met openbare aanbesteding bij EU‑cohesie‑uitgaven aan te pakken"opgesteld. Hieruit blijkt dat in circa 40 % van de projecten waarvan de openbare aanbesteding werd gecontroleerd in het kader van de jaarverslagen van de Rekenkamer voor de jaren 2009-2013  fouten in de openbare aanbesteding werden ontdekt. (september 2015)

 • bron: PPRC

  Naar aanleiding van de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de minister van OCW) aangekondigde plannen om scanwerkzaamheden door de Belastingsdienst voor het Nationaal Archief te laten uitvoeren in plaats van deze werkzaamheden aan een commerciële partij via een aanbesteding te verstrekken, is de vraag gerezen naar de juridische conformiteit van dit plan met de aanbestedingsregels. Onderstaand rapport gaat in op deze vraag. (september 2015)

 • bron: Algemene Rekenkamer

  Het EU-trendrapport 2015 is dertiende editie van een jaarlijkse rapportage over ontwikkelingen in het financieel management van de EU. Centraal staat het toezicht en de controle op de besteding van EU-geld, zowel in Nederland als EU-breed. (februari 2015)

 • De Europese aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten zijn ingewikkeld. Ze worden overal in de EU slecht nageleefd, ook in Nederland. Daarom wil de Europese Commissie de aanbestedingsrichtlijnen aanpassen. Het Nederlandse kabinet wil tegelijkertijd de nationale regels aanpassen die op deze richtlijnen zijn gebaseerd. (27 november 2012)

 • De Rekenkamer heeft het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Zwolle onderzocht. Dit onderwerp is in samenspraak met de fracties van de Zwolse gemeenteraad tot stand gekomen. Voor de raad is het niet altijd duidelijk hoe de gunningen tot stand komen en welke factoren leiden tot (soms minder gewenste) uitkomsten. De fracties hebben behoefte aan meer inzicht in het Inkoopbeleid, de praktische uitvoering ervan en de controleerbaarheid van de raad bij het Inkoopbeleid. (maart 2012)

 • bron: Significant

  Het rapport Nalevingsmeting Europees aanbesteden betreft het tweejaarlijks onderzoek naar de naleving van de Europese aanbestedingsregels in Nederland. Het rapport geeft een beeld van de mate waarin een groot aantal aanbestedingsplichtige sectoren de Europese aanbestedingsregels hebben nageleefd in 2010. Het is een vervolg op de metingen van 2002, 2004, 2006 en 2008. (februari 2012)

 • Rapport bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2009 en uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek. (mei 2010)