jurisprudentie

U heeft gekozen voor het trefwoord jurisprudentie.Deze rubriek toont u een selectie van diverse uitspraken rond aanbesteden. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.
  • In de afgelopen week zijn er 11 uitspraken, waarvan 1 Europese uitspraak, op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
  • In deze procedure dient de vraag te worden beantwoord of de Staat gehouden is PA Consulting de mogelijkheid te bieden haar inschrijving alsnog (deels) via de TenderNed-portal in te dienen. De voorzieningenrechter...
  • De in geding zijnde opdracht is onderverdeeld in twintig percelen. Op grond het Beschrijvend Document mag elke inschrijver op maximaal vijf percelen inschrijven. Ingevolge paragraaf 3.1.5 van het Beschrijvend Document...
  • De Politie heeft KPN uitgesloten omdat KPN zich volgens haar schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van een valse verklaring (als bedoeld in artikel 2.87 lid 1 onder e Aw) omtrent een door KPN gemaakte ernstige fout (...
  • Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen, enerzijds, Archus sp. z o.o. en Gama Jacek Lipik (hierna samen: Archus en Gama) en, anderzijds, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Poolse aardolie...
  • Deze aanbesteding wordt uitgevoerd conform het nieuwe (verlichte) Europese regime voor sociale en andere specifieke diensten, als bedoeld in artikel 2.38 Aw. Het CJIB heeft gekozen voor een selectiemethode die is...
  • Tussen partijen is in geschil of Willis bij haar inschrijving voor de Opdracht door gebruik te maken van het verkeerde prijsinvulformulier een fout heeft gemaakt die zich leent voor eenvoudig herstel, of Delfland Willis...
  • Eiser stelt dat haar inschrijving ten onrechte als ongeldig is aangemerkt en dat de inschrijvingen niet zijn beoordeeld conform de vastgestelde beoordelingsprocedure. Kern van het geschil tussen partijen is de vraag of...
  • In dit geschil gaat het in de kern genomen om de vraag of de gehanteerde beoordelingssystematiek en motivering van de voorlopige gunningsbeslissingen de toets der kritiek kunnen doorstaan. (Voorzieningenrechter...
  • In aanbestedingsstukken is voorgeschreven dat irreële en manipulatieve inschrijvingen niet toelaatbaar zijn en dat daarvan in ieder geval sprake is als met nultarieven wordt ingeschreven. Eiser heeft toch ingeschreven...