jurisprudentie

U heeft gekozen voor het trefwoord jurisprudentie.Deze rubriek toont u een selectie van diverse uitspraken rond aanbesteden. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.
  • In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
  • Bij de beoordeling is sprake van een relatief beoordelingssysteem. De beoordeling van de inschrijving van eiseres op kwalitatieve gunningscriteria blijkt op enkele onderdelen onjuistheden te bevatten. (...
  • Eiseres (verliezer aanbesteding) verwijt de aanbestedende dienst (de gemeente) dat een niet geformuleerd geschiktheidsvereiste (ervaring) in de beoordeling is betrokken en dat zij de onderbouwing van de score gebrekkig...
  • Hand in Hand kan zich niet kan vinden in het oordeel van de beoordelingscommissie. Kern van het geschil is dat Hand in Hand van mening is dat zij zonder het inschakelen van onderaannemers in staat is volledig...
  • De voorzieningenrechter heeft tussenkomst toegestaan. Uit producties 5, 7, 10 en 12 van Betonrestore kan worden opgemaakt op welke wijze Betonrestore voornemens is gestalte te geven aan de uitvoering van de onderhavige...
  • De kern van het geschil in hoger beroep betreft de vraag of de wijze waarop in de aanbesteding het risico van de opdracht is verdeeld, proportioneel is (Hof Den Haag 14 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:260).
  • Een relatieve beoordelingssystematiek is niet enkel op grond van haar relatieve karakter strijdig met het gelijkheids- of transparantiebeginsel. Het hangt af van de wijze waarop een bepaalde beoordelingssystematiek in...
  • Kern van het onderhavige geschil betreft de beoordeling van de inschrijving van Dura Vermeer voor wat betreft verschillende subgunningscriteria en de motivering van de gunningsbeslissing (Voorzieningenrechter Rechtbank...
  • Dit geschil heeft betrekking op de verlening onderhandse concessie van het hoofdrailnet aan NS. Appellanten betogen dat artikel 1.9 van de Aw aan onderhandse aanbesteding van de concessie van het HRN in de weg staat (...
  • Partijen twisten over de juistheid van de beoordeling van de inschrijving van Randstad. Het geschil van partijen spitst zich in dit verband toe op de vraag of het gebruik van e-mailberichten als eerste stap in het...