milieu

  • Op 6 februari 2017 heeft de Commissie de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid goedgekeurd. Het beoordelingsrapport is een nieuw instrument, de Commissie wil de tekortkomingen in de uitvoering samen...
  • Om inkopers bij overheidsorganisaties te helpen maatschappelijk verantwoord in te kopen, heeft het RIVM op een rij gezet welke 'tools' kunnen helpen om milieueffecten te duiden. De tools variëren sterk van opzet:...
  • In de periode begin 2015 tot augustus 2016 heeft PEFC Nederland onderzoek gedaan naar de naleving van het Nederlands duurzaam inkoopbeleid door regionale en lokale overheden. Sinds 2010 streeft de rijksoverheid ernaar...
  • Deze evaluatie gaat over de werkwijze en het functioneren van de Nederlandse Toetsingscommissie Inkoop Hout, beter bekend als TPAC. Aanleiding voor deze evaluatie is de in oktober 2013  aangekondigde evaluatie van het...
  • Waterschap Hunze & Aa's heeft al sinds 2010 duurzaamheid op de agenda staan. En dan niet in algemene zin, maar gerichte doelstellingen op specifieke thema's met inmiddels een energieneutraal waterschap als ultiem...
  • Het Netwerk Betonketen heeft de BRL, die in 2015 is ingevoerd, verder ontwikkeld. In de vraagspecificaties worden de duurzame maatregelen t.a.v. circulariteit, CO2 en MKI voor de toepassing van beton in het project...
  • Green Public Procurement (GPP) wordt in de mededeling van de Commissie getiteld als Overheidsopdrachten voor een beter milieu met de volgende definitie: een proces in het kader waarvan overheidsdiensten goederen,...
  • In de Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) is veel aandacht voor duurzaamheid. Ook Waterschap Rivierenland heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en paste recentelijk de Aanpak Duurzaam GWW toe. Via deze methode kan zij...
  • Via de clusters vindt u clusterspecifieke informatie en gedetailleerde informatie per productgroep over maatschappelijk verantwoord inkopen, zoals de milieucriteriadocumenten en informatie over sociale voorwaarden en...
  • Met deze pilot beoogt REBus uiterlijk in 2016 een aanbesteed contract te hebben gegund met circulaire voorwaarden voor de inrichting van 800 tot 1.000 nieuwe ICT werkplekken bij de provincie Utrecht. Een nevendoel is om...