PPS

U heeft gekozen voor het trefwoord pps, een vorm van innovatief inkopen. PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.
  • Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie heeft stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam in 2014 de 10 meest urgente schoolgebouwen aangepakt. Hoe knap je 10...
  • Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt over de hele wereld toegepast. PPS is in veel sectoren een volwaardig alternatief naast andere contractvormen. Zowel voor infrastructuur als voor vastgoed. De Wereldbank...
  • Op deze kaart ziet u de DBFM- en DBFMO-projecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur. Hierbij werkt de rijksoverheid samen met de markt.
  • De minister van Financiën heeft op 3 oktober 2016 de voortgangsrapportage 2016/2017 in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage richt zich specifiek op de voortgang en...
  • In de afgelopen jaren zijn er 2 scholen gerealiseerd volgens een DBMO-contract: Brede School Joure en voorzieningencluster De Veste in Borne. In de praktijk zorgen de DBMO-contracten er onder meer voor dat de...
  • PIANOo heeft samen met de Unie van Waterschappen, Deltares en BNG Advies een afwegingskader geïntegreerde contracten ontwikkeld voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, waarmee de meest toepasbare contractvorm voor een...
  • Het werken met geïntegreerde contracten vereist een andere werkwijze in contractbeheersing. De rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer blijft bestaan maar wordt anders ingevuld. De contractbeheersing is...
  • Bij integraal inkopen (en integraal aanbesteden) worden verschillende projectfasen – bijvoorbeeld ontwerp, aanleg, beheer en exploitatie – gezamenlijk in één geïntegreerd contract uitgevraagd aan de markt. Het maakt het...
  • Bij integraal inkopen (en integraal aanbesteden) vraagt u meerdere fases van het project tegelijkertijd uit in de markt. De meest uitgebreide geïntegreerde contractvorm integreert ontwerp, bouw, onderhoud, exploitatie...
  • Bij integraal inkopen ( en integraal aanbesteden) worden meerdere projectfasen in één contract aanbesteed. Bijvoorbeeld het geïntegreerd uitvragen van ontwerp, bouw en onderhoud van een weg, sluis, schoolgebouw of...