productgroepen

U heeft gekozen voor het trefwoord productgroep. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. Meer informatie over duurzaam inkopen (inclusief de criteria en sociale aspecten) vindt u in het dossier Duurzaam Inkopen onder Dossiers.
  • De productgroep Contractvervoer bestaat uit leerlingenvervoer en gym-/zwemvervoer en vraagafhankelijk vervoer. (maart 2017)
  • Deze productgroep omvat zware motorvoertuigen (de inkoop, huur en lease van gekentekende zware motorvoertuigen die worden ingezet voor goederen- en personenvervoer of die zijn uitgerust voor de uitvoering van specifieke...
  • De productgroep Mobiele werktuigen uitbesteding omvat de inhuur van een niet voor de weg bestemde mobiele machine zoals mobiel werktuig, vervoerbare industriële uitrusting of voertuig met of zonder carrosserie, niet...
  • De productgroep Wegen omvat wegen, waarbij het gaat om alle wegtypen die onderscheiden zijn in het Keuzemodel Wegconstructies van CROW: hoofdwegennet, zwaar belaste weg, gemiddeld belaste weg, licht belaste weg, weg in...
  • De productgroep Vaartuigen omvat ontwerp, bouw en aanschaf van vaartuigen voor zowel zee- als binnenvaart, inclusief schepen voor openbaar vervoer (zoals veerponten) en onderhoud en revisie van vaartuigen. Onderhoud en...
  • De productgroep Verkeersregelinstallaties (VRI's) omvat de actieve regelinrichtingen voor de Nederlandse wegen voor o.a. voetgangers, auto's en fietsers en de scheepvaartseinen voor waterwegen. (maart 2017)
  • De productgroep Straatmeubilair omvat veel verschillende producten. Een groot deel van straatmeubilair wordt gevormd door speeltoestellen, haltemeubilair en tafels & bankjes. Daarnaast vallen afvalinzamelmiddelen,...
  • Onder de productgroep Riolering valt het geheel aan werken, diensten of leveringen gericht op de inzameling en het transport van afvalwater en afstromend hemelwater en gericht op het voorkomen van overlast door...
  • De productgroep Kantoorgebouwen beheer en onderhoud omvat criteria voor regulier en groot onderhoud van bestaande gebouwen, voor de schil en de installaties. De criteria gelden voor zowel leveringen als contractvormen....
  • De productgroep Reiniging Openbare Ruimte omvat de volgende diensten: onkruidbestrijding op verhardingen, bestrijding van plaagdieren, verwijdering van graffiti, verwijderen van afval en uitwerpselen en het vegen van...