Handreikingen integriteit

Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur en aanbesteden. Integriteit kan het vertrouwen van de burgers in hun overheid maken of breken. Hier vindt u diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van zowel interne als externe integriteit. Ook de handreikingen en voorbeelddocumenten van het Landelijk Bureau Bibob vindt u op deze pagina.

 • Een aanbestedende dienst kan van de inschrijver op een overheidsopdracht verlangen dat deze een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) overlegt. Justis verstrekt de GVA namens de minister van Justitie en Veiligheid. Het aanvraagformulier voor de GVA vindt u op justis.nl. (mei 2016)

 • Deze brochure is een uitgave van het Huis voor Klokkenluiders. Het is een praktische handreiking voor het opstellen of aanpassen van uw meldregeling. Ook krijgt u tips waarmee u de meldregeling goed kunt inbedden in uw integriteitsmanagement. (december 2016)

 • bron: Rijksoverheid

  De Gedragscode Integriteit Rijk geeft u een kader voor integer handelen. Het document geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. (oktober 2016)

 • bron: MinBZK, IPO, VNG, UvW

  Deze handreiking vervangt de handreiking uit 2013 en is een gezamenlijk product van de VNG, het IPO, de UvW en het ministerie van BZK. Zij willen hiermee gemeenten, provincies en waterschappen stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken. De handreiking is bedoeld voor elke politieke ambtsdrager. De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke gemeente, provincie en waterschap afzonderlijk maar vóór alles bij elke ambtsdrager persoonlijk. (april 2016)

 • bron: ACM

  In deze brochure geeft de ACM tips over hoe u afspraken tussen bedrijven kunt herkennen. Tevens gaat de brochure in op wat u moet doen als u denk dat bedrijven verboden afspraken maken. (mei 2014)

 • Om uniformiteit in het toepassen van de Wet Bibob te bewerkstelligen, is besloten tot het gebruik van algemene formulieren om Bibob-informatie op te vragen. Deze formulieren zijn vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid. Op de website van Justis vindt u onder Formulieren onder meer het vragenformulier overheidsopdrachten en het formulier bevindingen eigen onderzoek. (juli 2013)

 • bron: CCV

  Dit handboek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) is een naslagwerk en wegwijzer voor gemeenten. Het beschrijft de nut en noodzaak van de aanpak en de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om de aanpak te laten slagen. Aan de hand van voorbeelden staat beschreven op welke manier gemeenten bestuursrechtelijke instrumenten kunnen inzetten. (november 2010)

 • Deze handreiking van BIOS gaat over het nut van het aanstellen van een VPI binnen overheidsorganisaties alsmede de manier waarop deze functie kan worden ingevuld. Aan de orde komen de taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon integriteit VPI) , maar ook de rolconflicten waarmee de VPI te maken kan krijgen. (januari 2010) 

 • De gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap' is opgesteld door het Opdrachtgeversforum in de bouw maar is ook voor opdrachtgevers in andere sectoren bruikbaar. De gedragscode heeft tot doel de verhoudingen tussen de opdrachtnemers en opdrachtgevers te verbeteren en professionaliseren. In de code staan vier kernwaarden centraal: maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie. (2010)

 • bron: Bureau Bibob

  Bij de algemene maatregel van bestuur Besluit Bibob zijn sectoren aangewezen ten aanzien waarvan het wenselijk is dat, voordat een beslissing wordt genomen inzake de gunning van een overheidsopdracht of de ontbinding van een reeds gegunde overheidsopdracht, door het Bureau Bibob een advies kan worden uitgebracht. Deze sectoren zijn bouw, ICT en milieu. (2010)