Onderzoeken integriteit

Diverse rapportages over zowel interne als externe integriteit.

  • Aanleiding voor dit onderzoek is de op 1 februari 2017 uitgezonden aflevering van het programma Zembla. Daarin is bericht over de aanbesteding en uitvoering van de op 16 januari 2014 definitief aan Accenture B.V. gegunde opdracht van de Belastingdienst 'Intensivering Innovatief Vermogen'. (oktober 2017)

  • De minister van Justitie en Veiligheid besloot op 17 april 2015 om een onafhankelijk meldpunt in te richten voor bedrijven en andere belanghebbenden die melding willen maken van mogelijke misstanden of integriteitschendingen bij inkoopprocessen en aanbestedingen van de Nationale Politie. Meldingen werden behandeld door de hiertoe door de minister ingestelde Tijdelijke Commissie integriteit inkoop en aanbestedingen politie. In deze eindrapportage blikt de commissie terug op het afgelopen jaar. Per 1 mei 2016 is het meldpunt gesloten. (juni 2016)

  • In oktober 2014 en januari 2015 heeft het tv-programma Zembla bericht dat er ongewenste contacten hebben plaatsgevonden tussen ICT-leverancier Ordina en ambtenaren van onder meer de Nationale Politie.  Het idee daarachter was het uitoefenen van invloed op het gunnen van aanbestedingen. De minister van Justitie en Veiligheid heeft naar aanleiding van deze berichtgeving aan de Auditdienst Rijk gevraagd een onderzoek te laten uitvoeren naar de bekendheid van de integriteitsregels voor het aannemen van geschenken en het ingaan op uitnodigingen. De Auditdienst Rijk is ook gevraagd op basis van het onderzoek, waar wenselijk, aanbevelingen te doen. (januari 2016)

  • Onderzoek door de Rekenkamer Rotterdam naar integriteitsrisico's in het inkoop- en aanbestedingsproces. Uit het onderzoek blijkt dat vanuit de primaire behoefte om zo doelmatig en pragmatisch mogelijk in te kopen wordt gezocht naar procedures om zo snel en gemakkelijk mogelijk aan de wensen te voldoen. Daarbij wordt niet altijd voldoende rekening gehouden met integriteit. Het College van Rotterdam heeft op het rapport gereageerd. (maart 2016).

  • Nederland scoort standaard hoog op de lijst van integere landen. In de ranglijst van Transparancy International, waar overigens niet alleen naar inkoop wordt gekeken, staat Nederland onafgebroken in de top tien. Perceptieonderzoek vormt de basis voor deze lijst, geen onderzoek naar feiten.

  • Uit onderzoek blijkt dat de kosten van fraude in de gezondheidszorg in de miljarden loopt. Hieronder valt ook de fraude bij aanbestedingen in deze sector. Het gaat om een onderzoek in 7 landen (NL, België, Frankrijk, VK, VS, Australië en Nieuw-Zeeland) bij 33 organisaties (september 2015). 

  • De Auditdienst Rijk heeft een quickscan uitgevoerd naar integriteit bij inkoop binnen de Rijksdienst. Doel was om in korte tijd een beeld te krijgen van de wijze waarop de formele en informele regels binnen de Rijksdienst werken. (januari 2015)

  • Rapport over de vorderingen op het gebied van de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren door bedrijven. Opvallend is het grote aandeel van corruptie op het gebied van overheidsinkoop. (2 december 2014)

  • Implicaties van trends en ontwikkelingen voor de integriteit van het openbaar bestuur. (26 september 2014)

  • In februari 2014 heeft de Europese Commissie voor het eerst uitgebreid verslag gedaan van de maatregelen die EU lidstaten nemen om corruptie te bestrijden. Omdat overheidsinkoop zo'n corruptiegevoelige overheidstaak is, heeft de Europese Commissie hieraan een speciaal hoofdstuk gewijd. De Europese Commissie concludeert dat de lidstaten de laatste jaren vooruitgang hebben geboekt op het terrein van corruptiebestrijding voor overheidsopdrachten maar verdere inspanningen blijven nodig. Vervolgens komt de Commissie met een reeks aanbevelingen, die in andere delen van dit dossier opgenomen zijn. (3 februari 2014)