Handreikingen PPS

Hier vindt u diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van integraal Publiek Private Samenwerking (PPS). 

 • Schoolbesturen die één of meerdere schoolgebouwen willen verduurzamen, moeten in veel gevallen werkzaamheden uitbesteden. Schoolbesturen moeten hiervoor, net als andere overheden, verplicht aanbesteden, dat wil zeggen dat zij wettelijke inkoopprocedures dienen te volgen. Dit informatieblad legt uit hoe zij slim kunnen aanbesteden en welke contractvormen en aanbestedingsprocedures er bestaan. (januari 2018)

 • bron: Kennisnet

  Als school ben je altijd op zoek naar ICT middelen die bij het onderwijs passen, ook al zijn deze nog niet ontwikkeld. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen school en een markt? Hoe koop je een ICT middel in? Moet ik aanbesteden? En wat als het schoolbestuur zelf wil ontwikkelen? De brochure 'Slim ontwikkelen met marktpartijen: wat komt erbij kijken?' van Kennisnet geeft een aantal scenario's die een schoolbestuur kan gebruiken. Iedere situatie is namelijk anders, heeft haar eigen (on) mogelijkheden en kent een passende samenwerkingsvorm. (november 2017)

 • bron: PIANOo, Unie van Waterschappen en Delta Waterveiligheid

  Het derde afwegingskader geïntegreerde contracten is bedoeld voor alle projecten binnen de natte infrastructuur. Met het afwegingskader kan de optimale contractvorm worden bepaald in een vroege fase van de projectvoorbereiding. Het laat stap voor stap zien welke ruimte de markt kan worden gegeven via prikkels.  (september 2017)

 • Design Build Finance Maintain Operate (DBFM(O)) is de meest geïntegreerde contractvorm bij publiek-private samenwerking. Deze geïntegreerde, langlopende contracten kennen verschillende fasen die in deze handige infographic bij elkaar zijn gebracht. Klik op elke fase en lees wat er nodig is om aan de slag te gaan. (mei 2017)

 • bron: PIANOo en Unie van Waterschappen

  PIANOo heeft samen met de Unie van Waterschappen, Deltares en BNG Advies een afwegingskader geïntegreerde contracten ontwikkeld voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, waarmee de meest toepasbare contractvorm voor een project kan worden gekozen. (juli 2016)

 • Er wordt veel gesproken en geschreven over contractmodellen. Tijdens het webinar worden de belangrijkste contractmodellen die zijn toegepast in wegenprojecten, waterbeschermingsprojecten en/of rioolwaterzuiveringen of technische installaties toegelicht. Aan de hand van ervaringen in de praktijk worden de contractmodellen getoetst op hun aantrekkelijkheid voor opdrachtgevers. (januari 2016)

 • bron: Ruimte-OK

  Deze brochure geeft een korte introductie op de ontwikkelingen met betrekking tot maatschappelijk vastgoed in het algemeen en onderwijshuisvesting in het bijzonder. Door middel van leestips, praktijkvoorbeelden en aanvullende handreikingen, helpt de brochure u op weg om te bepalen of u sturend, participerend of delegerend wilt optreden. (oktober 2015)

 • bron: PIANOo

  Het werken met geïntegreerde contracten vereist een andere werkwijze in contractbeheersing. De rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer blijft bestaan maar wordt anders ingevuld. De contractbeheersing is gericht op het voeren van regie ten aanzien van het leveren van de afgesproken prestatie of dienstverlening. Het gaat om systeem gerichte contractbeheersing (SCB). De handreiking geeft inzicht en kaders van SCB, en hoe u vervolgens daarmee aan de slag kunt gaan (april 2015). 

 • De Rijksoverheid heeft een update (versie 4.3) van de rijksbrede DBFM(O) Modelovereenkomsten gepubliceerd. Er zijn 2 modellen gepubliceerd: een voor huisvestingsprojecten en een voor 'droge' en 'natte' infrastructurele projecten. DBFMO-projecten (Design Build Finance Maintain Exploitatie) worden gecontracteerd op basis van deze overeenkomsten. Dit zijn publiek-private overeenkomsten tussen de overheid en de opdrachtnemer.(juni 2016)

 • bron: PIANOo

  Een schoolgebouw verduurzamen heeft diverse voordelen. Denk aan een gezonder, frisser leerklimaat en lagere energiekosten. Om dat mogelijk te maken, kan het interessant zijn een Energy Service Company (ESCo) in te schakelen. ESCo's zijn bedrijven die de aanleg en het beheer en onderhoud van de (klimaat-)installaties van gebouwen overnemen. En dat zonder extra investeringen voor de eigenaar van het gebouw. Voor een school, met relatief veel installaties, is het inschakelen van een ESCo een interessante mogelijkheid. (december 2014)