Onderzoeken PPS

Diverse rapportages over Publiek Private Samenwerking (PPS).

 • Op 22 november 2016 organiseerde Vlaams Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking samen met de Universiteit van Antwerpen en de Erasmus Universiteit Rotterdam en diverse Vlaamse en Nederlandse overheden en bedrijven een dialoog tussen Vlaamse en Nederlandse PPS-beoefenaars en wetenschappers uit diverse landen. De dialoog richtte zich op de toekomst van DBFM(O) contracten bij de realisatie en het beheer van publieke infrastructuur. Voor welke uitdagingen staat de huidige PPS-praktijk? Welke slagen moeten er gemaakt worden om met uitdagingen om te gaan? En wat zijn de vragen waar PPS-onderzoek zich op zou moeten richten? (november 2016)

 • bron: Deloitte

  Gebiedsontwikkelingen kunnen met publiek-private samenwerking goedkoper, sneller en beter. Vooral partij-selectie en aanbestedingen kosten vaak onnodig veel tijd, geld en energie, die beter kan worden besteed aan snellere woningproductie en meer kwaliteit. (juni 2017)

 • Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt over de hele wereld toegepast. PPS is in veel sectoren een volwaardig alternatief naast andere contractvormen. Zowel voor infrastructuur als voor vastgoed. De Wereldbank onderzocht hoe overheden er in de diverse fasen van een projectopgave voor zorgen dat de verwachte efficiëntie en kwaliteit ook echt worden bereikt. Voor de benchmark 2017 van de Wereldbank zijn op grote schaal gegevens hierover verzameld, onderzocht en bekeken waar verbetering mogelijk is. (december 2016)

 • De minister van Financiën heeft op 3 oktober 2016 de voortgangsrapportage 2016/2017 in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage richt zich specifiek op de voortgang en ontwikkelingen op het gebied van DBFM(O)-beleid en DBFM(O)-contracten.

 • De bouwfase van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein, een van de eerste DBFM-contracten van Rijkswaterstaat, is voltooid. Voor het projectteam reden om de wijze waarop het projectmanagementproces is verlopen te evalueren. (mei 2016)

 • bron: VNG

  De VNG heeft met haar leden een toekomstverkenning uitgevoerd en een lange termijn visie geformuleerd op onderwijshuisvesting. In deze toekomstverkenning zijn een aantal maatregelen en beleidsinstrumenten ter versterking van het huidige stelsel voor onderwijshuisvesting geformuleerd. (september 2015)

 • bron: Minsterie van Financien

  Deze rapportage informeert over de voortgang en ontwikkelingen op het gebied van DBFM(O) beleid en DBFM(O) contracten. De rapportage bouwt voort op de Kabinetsvisie DBFM(O) 2011, de DBFM(O)-Voortgangsrapportage 2012, het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Contractmanagement bij DBFM(O)-projecten' en het Algemeen Overleg over DBFM(O) d.d. 27 juni 2013. (december 2014)

 • bron: Ministerie van Financien

  De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 juni 2013 overleg gevoerd met minister Dijsselbloem van Financiën over de voortgang in het beleid en de uitvoering van DBFM(O). Tijdens dit overleg is onder meer ingegaan op het Rekenkamerrapport Contractmanagement door het Rijk bij DBFMO-projecten. (juni 2013)

 • bron: Rekenkamer

  Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO) is een vorm van publiek-private samenwerking die het Rijk toepast bij gebouwen en infrastructuur. DBFMO-projecten kenmerken zich doordat het Rijk de realisatie en exploitatie van een bouwproject opdraagt aan één private opdrachtnemer, waarbij deze partij ook de financiering van het project verzorgt.  De Algemene Rekenkamer onderzocht de wijze waarop het Rijk deze contracten uitvoert. Daarnaast onderzochten we hoe het Rijk de Tweede Kamer hierover informeert. (juni 2013)

 • Deze rapportage informeert over de voortgang en ontwikkelingen op het gebied van DBFM(O) beleid en DBFM(O) contracten en volgt op de voortgangsrapportage 2010, de kabinetsvisie DBFM(O) 2011, het daarop volgende Tweede Kamer debat d.d. 15 september 2011 en de aanvullende brief van de minister van Financiën d.d. 29 november 2011. (december 2012)