Onderzoeken sociaal domein

Diverse rapportages over Sociaal domein.

 • bron: SCP

  De publicatie WMO 2015 in de praktijk beschrijft de uitvoering van de Wmo 2015 in de lokale praktijk. Het gaat zowel over de invulling van het lokale Wmo-beleid door gemeenten als over de uitvoering daarvan door de diverse partijen in het veld en over de ervaringen van betrokkenen. Vele partijen zijn betrokken bij de Wmo 2015 en ieder van hen heeft een eigen perspectief. (januari 2018)

 • bron: ZonMW

  Er is een tussenevaluatie van de per 1 januari 2015 ingevoerde Jeugdwet opgesteld. De Jeugdwet heeft als hoofddoel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken. Binnen 3 jaar na de inwerkingtreding is een verslag opgesteld over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. (januari 2018)

 • bron: RebelGroup

  Onderzoek naar het functioneren van het huidige stelsel van jeugdbescherming en jeugdreclassering, de daarmee samenhangende risico's en een verkenning van handelingsopties voor een optimale beschikbaarheid. (september 2017)

 • bron: SCP

  Gemeenten kochten in de periode 2007-2013 huishoudelijke hulp voor Wmo-gebruikers heel gevarieerd in. Hiermee leggen gemeenten eigen accenten in de manier waarop ze aanbieders van huishoudelijke hulp selecteren en in de contracten die ze met hen sluiten. Opvallend genoeg ontlopen de verschillende aanbestedingsvormen elkaar weinig in de prijzen die gemeenten voor de hulp betalen. Voor de eigen bijdragen van gebruikers maakt het niet veel uit in welke gemeente men woont. Dit blijkt uit het onderzoek 'De markt voor huishoudelijke hulp: Gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik door burgers onder de Wmo 2007', van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). (februari 2017)

 • bron: VNG

  In de monitor sociaal domein van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VNG) is aanbieders gevraagd naar hun ervaringen in het bieden van jeugdhulp en ondersteuning in het sociaal domein. BMC Onderzoek is verzocht een monitor uit te voeren waarin de gevolgen van de transities voor de leden van de VGN worden gevolgd. De vragenlijst is gericht op de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. (februari 2017)

 • De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft een praktijkverkenning uitgevoerd om zicht te krijgen op de rol van zorginkoop/-verkoop om in Nederland zorg en welzijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. (februari 2017)

 • bron: Q-Consult

  Het onderzoek De puzzel afmaken heeft als doel te komen tot oplossingen om de administratieve lasten voortvloeiend uit de contractering en verantwoording van de Wlz, Zvw wijkverpleging, Wmo 2015 en Jeugdwet voor zorgaanbieders te beperken. Dit onderzoek is door Q-Consult uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. (oktober 2016)

 • In dit rapport gaan PPRC en I&O Research in op de invloed van het gemeentelijk opdrachtgeverschap op de cliëntwaardering van professionele ondersteuning én op de ervaren zelfredzaamheid. Deze rapportage geeft een beeld van de invloed van inkoop en opdrachtgeverschap en geeft hiermee waardevolle inzichten voor gemeenten in de (door)ontwikkeling van gemeentelijk opdrachtgeverschap. (september 2016)

 • Indien inwoners van de gemeente Utrecht niet zelfstandig een huishouden kunnen voeren, kunnen zij in aanmerking komen voor Huishoudelijke hulp (HH). De gemeente Utrecht heeft daarvoor een basisvoorziening ingericht. Deze bestaat uit een jaarbudget van 78 uur professionele ondersteuning. In dit onderzoek onderzoek de gemeente of de normering van 78 uur in de praktijk voldoet. (augustus 2016)

 • bron: CPB

  De notitie geeft een overzicht van de kansen en risico's van uitbesteding van de toeleiding naar tweedelijnshulp (doorgaans belegd in sociale wijkteams) en de uitvoering van zorg in de tweede lijn. Sturingsinstrumenten om kansen te benutten en risico's te beperken komen uitgebreid aan de orde, waarbij de vormgeving van de contracten met aanbieders centraal staat. In samenwerking met het Public Procurement Research Centre (PPRC) brengt de notitie ook in kaart hoe gemeenten Wmo-begeleiding vooralsnog hebben ingekocht. (december 2015)