Actualisatie overzicht mei 2019

Toon pagina in menu

Jaarlijks vindt een actualisatieproces plaats waarbij de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) criteria worden beoordeeld en waar nodig aangepast. De jaarlijkse update richt zich op kleine wijzigingen, zoals het actualiseren van bestaande normen. De criteria zijn in mei 2019 geactualiseerd.

Naast algemene aanpassingen zijn er ook per cluster aanpassingen doorgevoerd.

Algemeen

Bij alle productgroepen zijn één of meerdere kleinschalige aanpassingen doorgevoerd. Het gaat daarbij dit jaar in hoofdzaak om aanpassingen met als overweging:

 • aanpassing van een norm waarnaar wordt verwezen (actueler, gangbaarder);
 • tekstuele verbeteringen voor betere bruikbaarheid en leesbaarheid (links updaten, taal- en spelfouten verbeteren, tekst in vergelijkbare criteria harmoniseren);
 • verouderde of niet relevante criteria verwijderen;
 • toelichting toevoegen, of onduidelijke toelichting verwijderen.

Diverse criteriadocumenten

De criteria voor verpakkingen zijn aangepast. Deze zijn opgenomen in de volgende productgroepen: Audiovisuele apparatuur, ICT-hardware en mobiele apparaten, Netwerken, datacenterhardware en telefoniediensten, Reproductieapparatuur, Tonercartridges, Automaten, Bedrijfskleding, Catering, Drukwerk, Externe vergader- en verblijfsfaciliteiten, Kantoorartikelen, Kantoormeubilair, Papier, Reiniging bedrijfskleding en Schoonmaak. Het betreft de volgende aanpassingen:

 • Nieuw criterium opgesteld voor een verplichte toelichting op verpakkingskeuze volgens Essentiële Eisen.
 • Verduidelijken van de eis voor gebruik van gerecycled materiaal in secundaire en tertiaire verpakkingen. Er zijn definities toegevoegd.
 • Aanpassen doorgevoerd aan het gunningscriterium dat herbruikbaarheid en recycling van de verpakkingen hoger wordt gewaardeerd. In dit criterium is het gedifferentieerde tarief dat het afvalfonds sinds begin 2019 hanteert, verwerkt. Daarnaast is het gedeelte met betrekking tot het inzamelen en recyclen van verpakkingen in een losse eis opgenomen.

Cluster Energie

 • In de productgroep elektriciteit zijn de huidige gunningscriteria met betrekking tot hernieuwbare energie uit Nederland en elektriciteit uit niet-gecertificeerde biomassa als eis geformuleerd. Daarnaast is een nieuw gunningscriterium toegevoegd. Ook zijn er 2 nieuwe suggesties uitgewerkt.
 • In de productgroep gas is een nieuwe suggestie toegevoegd om naast de contractprijs ook het volume vast te leggen waarbinnen de contractprijs geldt.

Cluster Automatisering en Telecommunicatie

 • In de productgroep ICT-hardware en mobiele apparaten zijn een eis en een gunningscriterium voor verschillende Energy Star 80 Plus-labels opgenomen.
 • In de productgroep netwerken, datacenterhardware en telefoniediensten is een gunningscriterium opgenomen waarmee een hogere waardering wordt gegeven als de supercomputer is opgenomen in de Green500-lijst of een vergelijkbare power-performance-ratio heeft. Tevens zijn twee eisen voor design power usage effectiveness (sPUE) voor datacenters alleen van toepassing verklaard op nieuwe datacenters, er is een nieuwe eis opgenomen voor bestaande datacenters en er is een nieuw gunningscriterium opgenomen om te stimuleren dat inschrijvers ontwikkelplannen voor daadwerkelijke energiebesparing opstellen.
 • In de productgroep reproductieapparatuur is een eis opgenomen aangaande correcte recycling van de reproductie-apparatuur.
 • In de productgroep tonercartridges is de eis over terugname reconditionering en recycling herschreven. Tevens is een gunningscriterium voor het circulaire plan ‘verhoogd’ van niveau 3 naar niveau 2 en komt het gunningscriterium aangaande levering van hergebruikte (gereconditioneerde) producten te vervallen.

Cluster Transport en Vervoer

 • In de productgroep dienstauto’s is een eis toegevoegd op niveau 2 aangaande CO2-uitstoot van lichte voertuigen, naar aanleiding van GPP criteria. Tevens zijn elementen van het oude gunningscriterium aangaande indicatoren ten behoeve van beperking van het brandstofverbruik opgenomen in de eisen en is een toelichting aangaande uitlaatemissies van lichte voertuigen toegevoegd.
 • In de productgroepen contractvervoer en transportdiensten is voor alternatieve brandstoffen de tekst onder verificatie aangepast.

Cluster Kantoorfaciliteiten en diensten

 • In de productgroep automaten is de tekst van de eis aangaande energie zuinigheid van automaten vernieuwd.
 • In de productgroep catering zijn geheel nieuwe criteria toegevoegd, die duidelijker, ambitieuzer en veelomvattender zijn.
 • In de productgroep kantoormeubilair is het gunningscriterium voor meubilair met een samenstellingsetiket omgeschreven naar een eis, en daarmee is de formulering aangepast.

Cluster Grond- weg en waterbouw

 • In de productgroepen: conserveringswerken, reiniging openbare ruimte en mobiele werktuigen uitbesteding is een selectiecriterium betreffende een milieumanagementsysteem toegevoegd.
 • In de productgroep groenvoorzieningen is een gunningscriterium opgenomen om te stimuleren geen bodemverbeteraar toe te passen. Tevens is de eis ‘Verwerven van boomkwekerijproducten en bloembollen’ geüpdatet met correcte verwijzing naar On the way to PlanetProof schema.
 • Ten aanzien van de productgroep reiniging openbare ruimte: de eis chemische onkruidbestrijding wordt alleen in bepaalde omstandigheden toegestaan met als gevolg dat mechanische onkruidbestrijding in de praktijk het meest wordt toegepast. Daartoe is de eis voor chemische onkruidbestrijding vervangen met een eis voor mechanische onkruidbestrijding. Tevens is een criterium voor duurzaam terreinbeheer opgenomen en zijn criteria opgenomen gericht op plaagdierbestrijding.
 • In de productgroep civiele constructies is voor bewegingswerken een criterium voor milieuvriendelijke smeermiddelen opgenomen.
 • Op basis van de EU GPP criteria voor wegen is de productgroep wegen een aantal criteria aangepast en is de productgroep uitgebreid met criteria.
 • In de productgroepen mobiele werktuigen en zware voertuigen (aanschaf) en mobiele werktuigen (uitbesteding) is een criterium toegevoegd gericht op een training in het Nieuwe Draaien, het aantoonbaar onderhouden van zware voertuigen / mobiele werktuigen, smeermiddelen en hydraulische vloeistoffen en zijn criteria voor stille werktuigen, brandstof besparende opties en alternatieve aandrijving of duurzame brandstoffen toegevoegd of geharmoniseerd en geactualiseerd.
 • In de productgroep openbare verlichting is de eis aan de levensduur Led-systemen aangepast door de toevoeging ‘verwachte’ levensduur. Dit omdat er nog geen norm is waaraan de levensduur getoetst kan worden.
 • De eisen zoals deze nu gelden voor straatmeubilair zijn niet één op één toe te passen op speeltoestellen. Daartoe zijn lagere percentages gerecyclede kunststoffen opgenomen voor speeltoestellen en is een gunningscriterium toegevoegd om kunststofmarkering op speeltoestellen te stimuleren.

De MVI-criteria worden beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur deze dan naar @email.