Aanbestedingswet 2012

Toon pagina in menu

In de Aanbestedingswet 2012 staan regels en procedures voor aanbesteden. Aanbesteden is de manier voor overheden om opdrachten in de markt te zetten. Zo krijgen aanbestedende diensten de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De wet gaat uit van 4 basisprincipes:

  • Non-discriminatie: overheden mogen geen onderscheid naar nationaliteit maken.
  • Gelijke behandeling van ondernemers: overheden moeten iedereen op dezelfde manier behandelen. En iedereen krijgt dezelfde informatie.
  • Transparantie: ondernemers krijgen inzicht en informatie over aanbestedingen.
  • Proportionaliteit: de eisen die overheden stellen bij aanbestedingen, staan in verhouding tot de werkzaamheden van de opdracht. En de omvang ervan.

De Aanbestedingswet 2012 is 1 juli 2016 in werking getreden en geldt voor alle aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland. De wet bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden.

Aanbestedingswet 2012  op wetten.overheid.nl
Memorie van Toelichting Aanbestedingswet 2012  op overheid.nl

In de Memorie van Toelichting (oude wet)  bij de Aanbestedingswet van voor 1 juli 2016 kunt u de ambities die met de aanbestedingswet ingevuld worden en aanvullende maatregelen als de Gids Proportionaliteit en verplicht gebruik TenderNed teruglezen.

Aanbestedingsbesluit

Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur, het Aanbestedingsbesluit .

In het aanbestedingsbesluit is onder meer opgenomen:

Aanvullend beleid

Aanbesteden is maatwerk. Daarom kan niet alles in regelgeving vorm gegeven worden. Er zijn beleidsmaatregelen genomen die richting geven aan de praktijk van aanbesteden en verdere professionalisering ondersteunen en stimuleren. Dit aanvullend beleid wordt in nauwe samenwerking met PIANOo, aanbestedende diensten en ondernemers ontwikkeld.

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Naast de algemene aanbestedingswet is er ook een specifieke aanbestedingswet voor defensie. Deze Aanbestedingswet defensie- en veiligheidsgebied  is van kracht sinds 6 februari 2013.