Aanbestedingswet 2012

Toon pagina in menu

In de Aanbestedingswet 2012 staan regels voor aanbesteden. Aanbesteden is de manier voor overheden om opdrachten in de markt te zetten. Door aanbesteden en het gebruik van aanbestedingsprocedures krijgen de aanbestedende diensten de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De wet gaat uit van 4 basisprincipes:

 • Non-discriminatie: overheden mogen geen onderscheid naar nationaliteit maken.
 • Gelijke behandeling van ondernemers: overheden moeten iedereen op dezelfde manier behandelen. En iedereen krijgt dezelfde informatie.
 • Transparantie: ondernemers krijgen inzicht en informatie over aanbestedingen.
 • Proportionaliteit: de eisen die overheden stellen bij aanbestedingen, staan in verhouding tot de werkzaamheden van de opdracht. En de omvang ervan.

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden.

Aanbestedingswet 2012  op wetten.overheid.nl
Memorie van Toelichting Aanbestedingswet 2012  op overheid.nl

Hieronder treft u tevens de Memorie van Toelichting uit 2012 van de oude Aanbestedingswet 2012 aan. Hierin wordt ingegaan op de ambities van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die met de aanbestedingswet ingevuld worden en aanvullende maatregelen als de Gids Proportionaliteit en verplicht gebruik TenderNed.
Memorie van Toelichting Oude Aanbestedingswet  op overheid.nl

Aanbestedingsbesluit

Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (Aanbestedingsbesluit).
Aanbestedingsbesluit  op wetten.overheid.nl

In het aanbestedingsbesluit is onder meer opgenomen:

 • Gids Proportionaliteit
  De Aanbestedingswet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedingsrecht.
  Gids Proportionaliteit
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
  Het UEA is een Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure.
  Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 
 • Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)
  Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) beschrijft de procedures voor het aanbesteden van opdrachten voor werken.
  ARW 2016 

Aanvullend beleid

Aanbesteden is maatwerk. Daarom kan niet alles in regelgeving vorm gegeven worden. In aanvulling op de wet heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat nieuwe beleidsmaatregelen voorgesteld. Deze moeten richting geven aan de praktijk van aanbesteden en verdere professionalisering ondersteunen en stimuleren. Dit aanvullend beleid wordt in nauwe samenwerking met PIANOo, aanbestedende diensten en ondernemers ontwikkeld.

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

De Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied is op 15 februari 2013 gepubliceerd in het Staatsblad. De wet is in werking getreden op 16 februari 2013.

Aanbestedingswet defensie- en veiligheidsgebied  op wetten.overheid.nl