Model-K verklaring

Toon pagina in menu

Met het overleggen van een ingevulde en ondertekende Model-K verklaring verklaart de inschrijver dat zijn inschrijving niet is beïnvloed door een onrechtmatige mededingingsafspraak gemaakt met concurrenten (samenspanning). Onder het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) kunt u vragen om een Model-K verklaring. Dit is echter niet verplicht. Ook als het ARW 2016 niet geldt, kunt u in de aanbestedingsstukken expliciet indiening van een Model-K verklaring voorschrijven.

De verklaring dient ondertekend te zijn door een bestuurder die, voor de specifieke aanbesteding, de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. Van een rechtsgeldig ondertekende Model-K verklaring is slechts sprake als deze is ondertekend door de hoogst verantwoordelijke bestuurder. Ondertekening door bijvoorbeeld de (gevolmachtigde) directeur of een lid van het management, niet zijnde de in het handelsregister opgenomen statutair bestuurder, is onvoldoende.

In het geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring aan een bestuurder van iedere ondernemer. De inschrijving is ongeldig als de vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld.

Volgens vaste jurisprudentie mogen gebreken aan de Model-K verklaring niet worden hersteld, ook niet als een aanbestedende dienst de gelegenheid biedt om (marginale) fouten te herstellen. Indien de Model-K verklaring niet of niet door de juiste persoon is ondertekend, dan moet dat leiden tot ongeldig verklaring en uitsluiting van de inschrijving.

Vermeld in uw aanbestedingsdocumenten duidelijk dat het niet (tijdig) of onvolledig aanleveren van een rechtsgeldig ondertekende Model-K verklaring in alle gevallen tot ongeldigheid van de inschrijving leidt.

Visie: Model-K verklaring (Vakgroep Aanbestedingsrecht)