Monitor de voortgang en evalueer het (inkoop)proces

Toon pagina in menu

U bent verantwoordelijk voor het opstellen en managen van de contracten; de aanbieders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. U bepaalt samen met de aanbieders/instellingen hoe zij het beoogde resultaat gaan behalen. Na afronding van een uitgevoerde opdracht toetst u of de cliënt tevreden is met het resultaat en houdt u de geleverde prestaties van de opdrachtnemers bij. U evalueert de samenwerking met de leveranciers en zet de verbetercyclus voor toekomstige opdrachten in gang. 

Monitoren

U wilt prestaties en effecten die in het sociaal domein bereikt worden monitoren. Het monitoren van cliëntervaring is hierbij een vereiste. Daarnaast is het belangrijk om monitoring af te stemmen op de wijze waarop ondersteuning wordt bekostigd. Elke vorm van bekostiging heeft bepaalde prikkels en risico’s en vraagt om een daarop afgestemde monitoring. Bijvoorbeeld: bij outputgerichte bekostiging wilt u inzicht in het bereik van afgesproken output.

De monitoring regelt u in gemeentelijke beleidsverordeningen en de algemene voorwaarden. Zorg voor 4 a 7 prestatie-indicatoren zodat een aanbieder zich goed kan verantwoorden. Ook cliëntervaringsonderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Zorg dat in de contracten expliciet wordt vermeld of de (financiële) prestatie-indicatoren wel of geen onderdeel van de financiële verantwoording en controle aan Opdrachtgever zijn.

Evalueer

Zorg voor een goed proces en heldere communicatie met alle belanghebbenden, zoals bedrijven, gemeenten, politiek, aanbieders, burgers en omliggende gemeenten. Verschaf de belanghebbenden vooral duidelijkheid over de inrichting van het afstemmingsproces, hun rol in het besluitvormingsproces en de beslismomenten. 

Inkoopproces Fase 3: Uitvoeren inkoopopdracht  
Terug naar startpagina: Stappenplan inkoop in het sociale domein