Inbesteden

Toon pagina in menu

Wanneer een gemeente besluit zelf de zorgtaken in het sociaal domein uit te (laten) voeren, in plaats van daarvoor een derde in te schakelen, is er sprake van inbesteden. In zo'n geval sluit u geen overeenkomst voor de uitvoering van die taken met een derde.

Aangezien er geen opdracht wordt verstrekt aan een externe partij of een overeenkomst met een derde wordt gesloten, is er geen sprake van een overheidsopdracht en hoeft u dus ook geen aanbestedingsprocedure te volgen.

Zuiver inbesteden

Van zuiver inbesteden is sprake indien u een opdracht verstrekt aan een afdeling van uw eigen organisatie of aan een afdeling buiten uw organisatie die onderdeel uitmaakt van dezelfde rechtspersoon.

Quasi-inbesteden

Van quasi-inbesteden is sprake als u een opdracht verstrekt aan een van uw organisatie afgescheiden rechtspersoon (hierna; derde) én aan een aantal aanvullende voorwaarden wordt voldaan, namelijk indien:

  • u toezicht uitoefent de derde zoals op zijn eigen diensten (toezichtcriterium);
  • de derde meer dan 80% van diens werkzaamheden vervult voor uw gemeente (merendeelcriterium);
  • er is in principe geen sprake van participatie door privékapitaal.

Toepassing

(Quasi) inbesteden is geschikt voor die taken die u zelf uitvoert zonder daar derden voor in te hoeven schakelen, zoals bijvoorbeeld administratieve of coördinerende zorgtaken. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een bedrijfsuitvoeringsorganisatie, die voor verschillende gemeenten de administratieve afwikkeling van wijkteams verwerkt. U mag met het toepassen van quasi-inbesteden geen afbreuk doen aan het doel van de Europese aanbestedingsregels, te weten openstelling van de markt voor overheidsopdrachten voor (grensoverschrijdende) concurrentie en het bevorderen van de mededinging op deze markt.

Publiek-publieke of horizontale samenwerking

Ook kunnen aanbestedende diensten besluiten hun taken van algemeen belang gezamenlijk in een samenwerkingsverband te verrichten zonder dat daarbij sprake is van een bepaalde rechtsvorm(publiek-publieke of horizontele samenwerking). Onder voorwaarden kunnen samenwerkende aanbestedende diensten de bepalingen in de Aanbestedingswet 2012 buiten toepassing laten.