Aankondigen

Toon pagina in menu

De meeste (Europese) aanbestedingsprocedures starten met een aankondiging. Met de aankondiging vertelt u de markt dat u een opdracht gaat plaatsen en nodigt u marktpartijen uit mee te doen aan de procedure. Opdrachten onder de drempel kunnen ook worden aanbesteed via een procedure met voorafgaande bekendmaking (zoals openbare of niet-openbare procedure). Ook dan vindt een aankondiging plaats via TenderNed.

TenderNed
Publiceren
Inhoud aankondigingsformulier
Aankondiging (elektronisch) publiceren
Vragen stellen na aankondiging
Wijzigingen na aankondiging
Opdracht opnieuw op de markt plaatsen
Termijnen
Nationale procedures met voorafgaande aankondiging

TenderNed

De Aanbestedingswet 2012 verplicht het gebruik van de publicatiemodule van TenderNed  bij het doen van (voor)aankondigingen, de mededeling van gunningsbeslissingen, rectificaties en de mededeling aan de Europese Commissie van het resultaat van de procedure. De verplichting geldt alleen voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels en bij het (vrijwillig) bekendmaken van (nationale) opdrachten.

Het staat u als aanbestedende dienst vrij om de aankondigingen ook te publiceren op andere media zoals Aanbestedingskalender.nl, (vak)bladen en de eigen website, mits de aankondiging eerst op TenderNed is gepubliceerd. Het gebruik van de inschrijfmodule van TenderNed, die volledig digitaal inschrijven mogelijk maakt, is volgens de wet niet verplicht.

Een Europese of nationale aanbestedingsprocedure, waarvan de datum van aankondiging (geen vooraankondiging) van de opdracht ligt vóór 1 juli 2016 (datum inwerkingtreding gewijzigde Aanbestedingswet 2012), valt onder het toepassingsbereik van de op dat tijdstip geldende regelgeving (de voormalige Aanbestedingswet 2012). Het gaat hier om Europese aankondigingen met voorafgaande bekendmaking zoals de (niet-)openbare procedure, de concurrentiegerichte dialoog en de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Indien u voor 1 juli 2016 een vooraankondiging heeft gedaan, een belangstellingsregistratie of een marktverkenning/ marktconsultatie heeft gehouden, betekent dit niet dat de aanbestedingsprocedure ook formeel is gestart. Bepalend voor het toe te passen aanbestedingsregime is de datum van aankondiging van de opdracht via TenderNed.

Publiceren

In deze stap maakt u op basis van de informatie die u tijdens de opstartfase heeft verzameld de aanbestedingsdocumenten definitief. Het gaat hier onder andere om:

 • de selectie- en gunningsleidraad (bij een niet-openbare procedure);
 • het beschrijvend document/bestek (openbare procedure) en;
 • de inkoop- en contractvoorwaarden.

Daarna publiceert u de aanbestedingsdocumenten via TenderNed. Bij de publicatie wordt gebruikgemaakt van de standaardformulieren zoals deze door het publicatiebureau van de Europese Unie zijn verplicht. De Europese Commissie heeft formulieren gepubliceerd voor de aanbesteding van overheidsopdrachten. In totaal zijn er achttien standaardformulieren, zoals bijvoorbeeld een formulier voor de aankondiging van een opdracht, de gunning van een opdracht en voor de melding van een (niet-wezenlijke) wijziging van een opdracht.

Alle geschikte marktpartijen mogen meedoen aan Europese opdrachten. Daarom bestaat de relevante markt uit heel Europa en moet u een Europese opdracht in heel Europa aankondigen.

Wees alert of er in uw aanbestedingsdocumenten stukken geen gevoelige informatie van of over derden staat, zoals omzetcijfers of tot de persoon herleidbare informatie.

Verplicht en vrijwillig aankondigen

Alleen bij de volgende procedures komt geen voorafgaande aankondiging voor:

 • de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging;
 • de enkelvoudig en meervoudig onderhandse procedure.

Kondigt u de opdracht niet aan, terwijl dat wel moet, dan is dat een schending van een vormvoorschrift. Dit kan leiden tot een annulering of het ongeldig verklaren van de aanbesteding of zelfs tot vernietiging van een gesloten overeenkomst. Een als resultaat van een gunningsbeslissing gesloten overeenkomst is namelijk vernietigbaar als u in strijd met de Aanbestedingswet 2012 de overeenkomst heeft gesloten zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht.

Voor opdrachten onder de Europese drempelbedragen geldt geen (Europese) verplichting tot aankondiging. Maar als u als aanbestedende dienst vrijwillig de keuze maakt om een nationale opdracht vooraf aan te kondigen, is volgens de Aanbestedingswet 2012 (voor)aankondiging via TenderNed verplicht.

Belang van de aankondiging

In de aankondiging van een opdracht staat volgens welke voorwaarden en criteria partijen worden toegelaten tot de procedure van opdrachtverlening, hoe een eventuele voorselectie verloopt en volgens welke criteria u besluit wie de opdracht zal uitvoeren. Daarmee vormt de aankondiging een bijna complete beschrijving van de procedure. Wijkt u tijdens de procedure af van wat u in de aankondiging heeft beschreven en voelt een belanghebbende zich daardoor benadeeld, dan kan hij hieraan rechten ontlenen.

Het is belangrijk dat u zich goed realiseert dat u via de aankondiging het verloop van de aanbestedingsprocedure gedetailleerd vastlegt. Op gemaakte keuzes kunt u in principe niet meer terugkomen.

Het doen van een vooraankondiging

Naast een reguliere verplichte aankondiging van een opdracht kunt u ook een zogenoemde vooraankondiging doen. Het doen van een vooraankondiging is facultatief en kan voor meerdere doelen gebruikt worden. Ten eerste kunt u daarmee de minimumtermijn voor het indienen van inschrijvingen verkorten tot uiterlijk 22 kalenderdagen. Voorwaarde daarbij is dat de vooraankondiging ten minste 52 kalenderdagen en ten hoogste 12 maanden voor de definitieve aankondiging van de opdracht geplaatst wordt. Ten tweede kunt u een vooraankondiging ook gebruiken om ondernemingen alvast te informeren over de opdrachten die u in de toekomst wilt plaatsen. Ondernemingen kunnen geen rechten ontlenen aan een dergelijke vooraankondiging.

Als u gebruik maakt van een vooraankondiging, dan moet u uw opdracht in ieder geval in het Europese publicatieblad publiceren. Aanvullende publicatie in andere media is toegestaan, maar niet verplicht.

Een vooraankondiging van een Europese opdracht (of van een nationale opdracht die vooraf bekend wordt gemaakt), moet ook via TenderNed worden gepubliceerd. De vooraankondiging mag pas bekend worden gemaakt via andere media, nadat de kennisgeving via TenderNed aan de Europese Commissie (Tenders Electronics Daily, TED) is toegezonden. De aanvullende bekendmaking mag geen andere informatie bevatten dan de aankondiging in TED.

Inhoud aankondigingsformulier

In het aankondigingsformulier verstrekt u de volgende gegevens:

 • diverse inlichtingen over uw organisatie;
 • de beschrijving van het voorwerp van de opdracht;
 • de door u gehanteerde voorwaarden en criteria en;
 • de beschrijving van het verloop van de procedure.

Voorbeelden standaardformulieren

Voor de vooraankondiging en de aankondiging van een Europese opdracht bestaan verschillende standaardformulieren . Hieronder worden de belangrijkste onderdelen besproken uit het standaardformulier voor de aankondiging van een opdracht.

Aankondiging (elektronisch) publiceren

Aankondiging bij een Europese procedure met voorafgaande bekendmaking via TenderNed

Publicatie op TED

De huidige Aanbestedingswet 2012 verplicht aanbestedende diensten al hun aankondigingen op TenderNed  te publiceren. De verplichting geldt alleen voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels en bij het (vrijwillig) bekendmaken van (nationale) opdrachten. Voor opdrachten boven de Europese drempelbedragen komt er vanaf 1 juli 2017 de verplichting bij om de gehele procedure digitaal te laten verlopen. Deze verplichting geldt voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven. Volledig digitaal aanbesteden kan via TenderNed, of een van de andere aanbestedingsplatforms. Een opdracht die in het kader van een Europese procedure wordt geplaatst, moet via TenderNed worden aangekondigd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De aankondigingen worden via TenderNed gepubliceerd op TED (Tenders Electronic Daily) . TED is de onlineversie van het S-supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, bestemd voor Europese aanbestedingen. TED is de enige officiële elektronische bron van alle overheidsopdrachten in Europa. TED biedt aanbieders in 23 talen gratis toegang tot potentiële opdrachten.

Door een importkoppeling in TenderNed, is het mogelijk om aankondigingen die niet in TenderNed worden aangemaakt, eerst op TenderNed te publiceren. Zo voldoet u als aanbestedende dienst aan uw wettelijke verplichting. MetTenderNed kan Nederland voldoen aan de statistiekverplichting die geldt voor EU lidstaten. Het blijft de verantwoordelijkheid van u als aanbestedende dienst om te zorgen dat de publicatie conform de wettelijke eisen op TenderNed verschijnt.

TenderNed stuurt Europese aankondigingen centraal door naar het platform van de Europese Unie (TED). Daarna kan de aankondiging op andere websites dan TenderNed worden geplaatst.

Publicatie elders

U kunt in aanvulling op een Europese publicatie via TenderNed uw aankondiging ook nog in andere media publiceren. Voorwaarde is dat u dezelfde informatie verstrekt als in uw officiële bekendmaking is opgenomen en dat u niet elders aankondigt vóórdat de aankondiging ter publicatie via TenderNed op TED is verzonden.

Vragen stellen na aankondiging

In de verschillende fases van het aanbestedingsproces kunnen ondernemingen om een toelichting vragen over wat in de aankondiging, het bestek of de selectieleidraad is vermeld. U kunt in het aankondigingsformulier of de selectie- of gunningsleidraad een uiterste datum opnemen voor het stellen van vragen.

De vragen in de selectiefase hebben vaak betrekking op de toepassing van uitsluitinggronden, minimumeisen en selectiecriteria. In de gunningsfase zijn de vragen meestal gerelateerd aan het bestek, de toepassing van (sub)gunningscriteria, wegingsfactoren en bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. In een openbare procedure vallen selectie en gunning samen en kunnen inschrijvers vragen stellen over beide fasen.

Bij alle procedures kunt u voor het sluiten van de inschrijvingstermijn een informatiebijeenkomst houden of een bezichtiging ter plaatse organiseren. Houdt u een bezichtiging, dan moet u de minimuminschrijvingstermijn verlengen. Informatie over een dergelijke informatiebijeenkomst of bezichtiging moet u vooraf in de aankondiging of het aanbestedingsdocument opnemen.

Het is verstandig om vragen alleen schriftelijk te laten stellen en mondelinge vragen alleen toe te staan op een informatiebijeenkomst. Om concurrentievervalsing en belangenverstrengeling te voorkomen, is het raadzaam om terughoudend om te gaan met een-op-eencontacten over de inhoud van het aanbestedingsdocument. Uiteraard is het verstrekken van informatie over het verloop van de procedure altijd toegestaan. Wij adviseren u vragen uitsluitend schriftelijk te beantwoorden. Antwoorden die telefonisch of mondeling gegeven zijn op een informatiebijeenkomst kunt u het beste schriftelijk bevestigen.

Nota van inlichtingen

De door u gegeven antwoorden legt u vast in een nota van inlichtingen. Deze stuurt u aan alle aanbieders die zich hebben aangemeld of ingeschreven. Dit doet u ook aan degenen die zich (nog) niet hebben aangemeld of ingeschreven, maar waarvan bekend is dat ze interesse hebben in uw opdracht. Bijvoorbeeld omdat zij de aanbestedingsdocumenten hebben gedownload. Daarnaast verdient het aanbeveling om nota's van inlichtingen op een voor een ieder toegankelijke plaats te publiceren, bijvoorbeeld op de eigen website en op Aanbestedingskalender.nl/TenderNed (of het Europese publicatieblad). Daarmee voorkomt u dat een van de aanbieders een informatievoorsprong krijgt ten opzichte van andere aanbieders. Bij de procedures met voorselectie zijn alle gegadigden u na de inschrijvingsfase bekend. U kunt het toezenden van de antwoorden op vragen over de gunnings(leidraad) dan ook beperken tot degenen die u heeft uitgenodigd een inschrijving te doen.

U bent als aanbestedende dienst gehouden om uiterlijk tien dagen voor de uiterste termijn van de ontvangst van inschrijvingen nadere inlichtingen over de aanbestedingsdocumenten te verstrekken. Dit betreft zowel het beantwoorden van door ondernemers gestelde vragen als het op uw eigen initiatief verstrekken van informatie. Indien inschrijvers in een versnelde procedure inlichtingen vragen over de aanbestedingsdocumenten, dan dient u deze uiterlijk 4 dagen voor de uiterste datum van inschrijving te verstrekken .

Een verzoek om inlichtingen moet tijdig, voor de uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen zijn gedaan. Vragen die niet tijdig zijn gesteld, hoeft u in beginsel niet te beantwoorden. Wat tijdig is, hangt af van het aantal inlichtingen dat wordt gevraagd en de complexiteit daarvan. Als bijvoorbeeld een ondernemer pas 12 dagen voor de uiterste inschrijftermijn een groot aantal of een aantal complexe vragen stelt, dan kan u redelijkerwijs niet verweten worden dat u niet of niet uiterlijk 10 dagen voor de uiterste inschrijfdatum de nadere inlichtingen verstrekt. Mogelijk wilt u de vragen wel beantwoorden indien de antwoorden essentieel zijn om een goede inschrijving te kunnen doen. In dat geval ligt het voor de hand om de indieningstermijn te verlengen. Dit doet u door in TenderNed via het standaardformulier 'Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie'.

Het kan ook zijn dat een ondernemer u wel tijdig om nadere inlichtingen heeft gevraagd, maar dat u om welke reden dan ook pas later dan uiterlijk tien dagen voor sluiting van de termijn kunt antwoorden. In dat geval bent u verplicht de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen te verlengen om alle ondernemers voldoende tijd te geven de nieuwe informatie bij hun inschrijving mee te nemen. Het is verstandig een nota van inlichtingen te verzenden ruim voor het verstrijken van de uiterste termijn van de ontvangst van inschrijvingen. Zodoende blijft er nog enige tijd over voor het beantwoorden van nieuwe vragen over de nota van inlichtingen.

De Aanbestedingswet 2012 geeft geen uiterlijke termijn voor het verstrekken van inlichtingen over de aanbestedingsdocumenten in de selectiefase. In het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is wel een termijn opgenomen. Het ARW 2016 geeft als verplicht te volgen richtsnoer voor het aanbesteden van werken onder de drempel zelf invulling aan de uiterlijke termijn uiterste datum voor het verstrekken van een nota van inlichtingen in aanmeldfase. Deze bedraagt voor zowel Europese als nationale procedures 6 dagen voor de uiterlijke termijn van ontvangst van de verzoeken tot deelneming. Bij een versnelde procedure bedraagt voornoemde termijn voor zowel Europese als nationale procedures 4 dagen. Formuleer de antwoorden zo dat ze niet naar een vragensteller kunnen worden herleid. De antwoorden mogen ook geen bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten en mogen de specificaties van de aankondiging niet wezenlijk wijzigen.

Klachtafhandeling en de nota van inlichtingen (NvI)

Onderdeel van het flankerend beleid bij de de Aanbestedingswet 2012 is het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden. Het advies bestaat uit twee elementen, een standaardklachtenregeling en een Commissie van Aanbestedingsexperts.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid met een corrigerend of afwijzend karakter. Om misverstanden te voorkomen, dient een klager de klacht als zodanig te benoemen.

Een vraag is een verzoek tot het verkrijgen van een inlichting, met een neutraal karakter en gericht op verduidelijking. Vragen over aanbestedingen beantwoordt de aanbestedende dienst doorgaans in een nota van inlichtingen.

Niet elke vraag van een ondernemer in een aanbestedingsprocedure hoeft een klacht op te leveren en niet elke klacht hoeft tot het doorlopen van een klachtenprocedure te leiden. Vragen en verzoeken die gericht zijn op verduidelijking van aspecten van de aanbestedingsprocedure moet de ondernemer tijdig bij de aanbestedende dienst inbrengen, opdat u daarop in de NvI kan ingaan.

Dit geldt ook voor een verzoek tot het doorvoeren van een niet-wezenlijke wijziging in de aanbestedingsdocumenten.

Wanneer de ondernemer het oneens blijft met uw reactie in de NvI kan hij bij de aanbestedende dienst een klacht indienen. Dat geldt ook als een reactie geheel uitblijft.

Dossier: Klachtafhandeling bij aanbesteden 

Enkele tips:
Meld bij de aankondiging van een opdracht dat vragen over de aanbestedingsdocumenten uiterlijk zes dagen voor het verstrijken van de uiterste datum van aanmelding/inschrijving worden beantwoord, mits deze tijdig zijn ingediend. U kunt de nota van inlichtingen publiceren via TenderNed op uw website. Het verdient aanbeveling om dit in het aankondigingsformulier te vermelden. Ten slotte is het verstandig om in het aankondigingsformulier op te nemen dat de nota van inlichtingen deel uitmaakt van de aankondiging.
Termijnen

Wijzigingen na aankondiging

Na de publicatie van de aankondiging van een opdracht in het EU-publicatieblad (maar voor de sluitingsdatum van de aanbesteding) kunt u het aankondigingsformulier en de aanbestedingdocumenten via TenderNed wijzigen met een officieel EU-rectificatieformulier. Als het belangrijke wijzigingen van de voorwaarden in de opdracht betreft, dan zult u de oorspronkelijk gestelde termijnen moeten aanpassen om de inschrijvers tijd te geven hun in voorbereiding zijnde of al ingediende inschrijving aan te passen.

Na de sluiting van de aanmeldings- en of inschrijvingstermijn mag u in principe geen wezenlijke wijzigingen meer aanbrengen in de selectie- en gunningsprocedure. Een wijziging is wezenlijk als daardoor de kring van potentiële gegadigden wordt vergroot. Dit is aan de orde als verwacht mag worden dat door de wijzigingen andere bedrijven dan de oorspronkelijke inschrijvers zich zouden hebben ingeschreven. Niet-wezenlijke wijzigingen, waarmee de kring van gegadigden niet wordt vergroot, zoals een wijziging van adressen en contactpersonen, zijn toegestaan. Zaken als bestek, geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria mag u niet meer aanpassen.

Wilt u toch wezenlijke wijzigingen doorvoeren, dan kan dat alleen door de procedure af te breken. Daarna mag u de gewijzigde opdracht gaan aanbesteden.

Voorbeeld Standaardformulier: Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie (pdf) op simap.europa.eu

Opdracht opnieuw op de markt plaatsen

U mag een aanbestedings, nadat u deze heeft ingetrokken, niet onder dezelfde voorwaarden/ongewijzigd opnieuw in de markt zetten. Dit mag alleen in de volgende omstandigheden:

 • Als er uitsluitend inschrijvingen zijn gedaan die zowel onregelmatig of onaanvaardbaar zijn.
 • Als geen partij heeft ingeschreven of alleen ongeschikte inschrijvingen zijn gedaan. Hieronder wordt verstaan onregelmatige en onaanvaardbare inschrijvingen die zo gebrekkig zijn, dat zij met niet-gedane inschrijvingen worden gelijkgesteld.

Een onregelmatige inschrijving is een offerte waarbij op de een of andere manier niet toegestane afspraken tussen inschrijvers zijn gemaakt, die een beding van eenzijdige bevoordeling bevat (corruptie), die niet voldoet aan de essentiële voorwaarden van de aanbesteding (bijvoorbeeld te laat ingediend) of door u als abnormaal laag zijn beoordeeld. Een onaanvaardbare inschrijving is een die niet aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet, of waarvan de prijs het door u begrote bedrag, vastgesteld en gedocumenteerd voor de aanvang van de aanbestedingsprocedure, overschrijdt.

In het eerstgenoemde geval mag u een mededingingsprocedure met onderhandeling of een concurrentiegerichte dialoog toepassen of een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, waarbij u alleen de oorspronkelijke inschrijvers mag betrekken die aan de gestelde minimum geschiktheidseisen voldoen en waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Voorwaarde is dat u de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht (geschiktheidseisen en specificaties) niet mag wijzigen. In het tweede bovengenoemde geval, dus als er geen inschrijvingen zijn verkregen of alleen ongeschikte inschrijvingen, mag u een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toepassen. Ook dan mag u de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht (geschiktheidseisen en specificaties) niet wijzigen.

Verder is heraanbesteding pas mogelijk nadat u de voorwaarden (geschiktheidseisen en specificaties) van uw opdracht wezenlijk aanpast. Ook kunt u tot heraanbesteden overgaan als na verloop van tijd de marktomstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat met uw budget wel een succesvolle aanbesteding verwacht mag worden.

Let op: Inschrijvingen die incompleet zijn enzovoort zijn ongeldige inschrijvingen, maar zijn daarom niet onregelmatig of onaanvaardbaar.

Termijnen

Alle termijnen genoemd in de Aanbestedingswet 2012 zijn minimumtermijnen. U moet inschrijvers voldoende tijd geven voor het indienen van een verzoek om deelneming (bij een procedure met voorselectie) en het indienen van een inschrijving. Uitgangspunt van de Aanbestedingswet 2012 is dat u als aanbestedende dienst met elektronische middelen kosteloze, rechtstreekse en volledige toegang tot de aanbestedingsstukken geeft. Dit vanaf de datum van bekendmaking van de aankondiging van een opdracht. Indien u deze toegang niet kunt geven dan dient u de minimale termijn voor inschrijving met 5 dagen te verlengen

Het vaststellen van termijnen baseert u op de aard en complexiteit van de opdracht waarbij de voorgeschreven minimumtermijnen moeten worden gerespecteerd. De door u gehanteerde termijnen mogen altijd langer zijn dan de minimumtermijnen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de minimumtermijnen worden verkort. Een verkorting gebaseerd op het doen van een vooraankondiging is niet toegestaan als de uiteindelijk aan te besteden opdracht wezenlijk afwijkt van de omschrijving daarvan in de vooraankondiging.

Elektronisch opgestelde aankondigingen (en aankondigingen in het kader van een versnelde procedure) die via TenderNed naar het officiële Publicatiebureau van de Europese Unie (TED) zijn gestuurd, worden uiterlijk vijf dagen na verzending bekendgemaakt. Houdt er daarom rekening mee dat de termijnen al gaan lopen na verzending van de aankondiging, terwijl ondernemingen nog geen kennis kunnen nemen van de aankondiging. U moet de verzenddatum van de aankondiging kunnen aantonen.

Factsheet: Termijnen Aanbestedingswet 2012
Visiedocument:
Termijnen - Visiedocument 1

Termijnen in de verschillende Europese procedures

Meer informatie: Termijnen bij openbare procedures 
Meer informatie: Termijnen bij procedures met voorselectie

Nationale procedures met voorafgaande aankondiging

De verplichting om opdrachten via TenderNed aan te kondigen geldt alleen voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels. Toch is het verstandig te overwegen om wat in de vorige paragrafen is beschreven, vrijwillig toe te passen op opdrachten onder de drempel. Het kan zijn dat u volgens de Aanbestedingswet 2012 (en/of uw inkoopbeleid) niet verplicht bent voor een procedure met voorafgaande bekendmaking te kiezen maar dat dit uit inkoop technische overwegingen wel verstandig is. Bijvoorbeeld omdat u de markt wilt prikkelen een beter en/of goedkoper product (werk of dienst) te leveren. Kiest u voor het vrijwillig aankondigen van een nationale opdracht, dan bent u als aanbestedende dienst ook gehouden deze aankondiging via TenderNed te doen. De verplichting geldt niet voor enkelvoudig en meervoudig onderhandse nationale procedures.

Bij niet-Europese opdrachten ('opdrachten onder de drempel') kunt u kiezen of u met voorafgaande bekendmaking marktpartijen uitnodigt mee te doen aan de procedure (bijvoorbeeld nationale openbare of niet-openbare procedure) of dat een besloten (onderhandse) procedure volgt waarbij u een aantal marktpartijen uitnodigt. Als u kiest voor een procedure met voorafgaande bekendmaking dan , dan kondigt u uw opdracht aan via TenderNed. Na de vrijwillige aankondiging van een nationale opdracht via TenderNed, kunt u deze ook via andere media publiceren. Bijvoorbeeld uw eigen website, de lokale krant of externe website. Voor niet-Europese procedures kunt u de termijnen van de verschillende stappen zelf bepalen en zich daarbij laten leiden door de complexiteit van de opdracht. Het is niet verplicht onderscheid te maken tussen selectie- en gunningscriteria, PIANOo adviseert u echter dit wel te doen.

Bij een nationale procedure kunt u in beginsel zelf bepalen welke informatie u in de aankondiging verstrekt. Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is overigens als verplicht richtsnoer aangewezen voor het aanbesteden van werken onder de Europese aanbestedingsdrempel. In dit reglement staan ook specifieke bepalingen opgenomen voor de aankondiging van nationale procedures. Ook toepassing van de Gids Proportionaliteit is van toepassing op alle inkopen onder de aanbestedingsdrempels.

Verklaart u bij de aankondiging in aanvulling op de verplichte regelgeving andere reglementen en voorwaarden van toepassing, dan moet u zich ook houden aan de bepalingen die hierin over de aankondiging van een opdracht zijn opgenomen. Ten slotte moet u ook bij nationale procedures in de aankondiging duidelijk maken hoe de procedure zal verlopen. U moet de opdracht helder beschrijven en bekendmaken op basis van welke criteria u gaat gunnen. Hoofdprincipes zijn niet-discrimineren, proportioneel en transparant handelen.