Geen verplichting tot gunnen

Toon pagina in menu

U heeft als aanbestedende dienst geen verplichting om een opdracht te gunnen. Dit speelt bijvoorbeeld als in een aanbestedingsprocedure maar één inschrijving is gedaan of slechts één van de inschrijvingen voldoet aan de door u gestelde criteria.

Als u ervoor kiest een opdracht niet te gunnen, dan mag u dezelfde opdracht niet opnieuw en ongewijzigd aanbesteden. Hoe later in de aanbesteding u de procedure afbreekt, hoe eerder u schadeplichtig zult zijn ten opzichte van de betrokken ondernemers.

Afhankelijk van het stadium waarin de aanbesteding zich bevindt, zult u bij het afbreken van de procedure in meer of mindere mate schadeplichtig zijn. Dit vloeit voort uit de pre-contractuele beginselen van goede trouw. De rechter bepaalt in voorkomend geval of u schadeplichtig bent en welke schade u moet vergoeden (onkosten of ook de gederfde winst). In het uiterste geval bepaalt de rechter dat u het positieve contractsbelang moet vergoeden. Daarmee wordt de inschrijver in de positie gebracht als ware de overeenkomst aan hem gegund.

Om de schadeplicht te beperken kunt u bij onzekere omstandigheden ervoor kiezen om de opdracht te gunnen onder opschortende dan wel ontbindende voorwaarde. Bijvoorbeeld als de uitvoering van de opdracht afhankelijk is van een te verstrekken subsidie of vergunning.

Het is verstandig om de onzekere omstandigheden bij de aankondiging van de opdracht en/of in het bestek/beschrijvend document te benoemen. Geef daarbij duidelijk aan dat op de opdrachtverstrekking opschortende dan wel ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. 

Meer informatie: Jurisprudentie afbreken van de procedure