Aanbestedingsstrategie bij brandverzekeringen in de co-assurantiemarkt

Toon pagina in menu

De aanbestedingswet schrijft geen specifieke regels voor aanbestedingen op de co-assurantiemarkt voor. Bekijk welke procedure u het best kunt kiezen en uit welke stappen het aanbestedingsproces bestaat.

Procedures

Aanbestedende diensten kozen in het verleden bij aanbestedingen op de co-assurantiemarkt vaak voor mededingingsprocedure met onderhandeling. Na een inbreukprocedure in 2010 door de Europese Commissie werd duidelijk dat deze procedure niet zonder meer kon worden toegepast voor het aanbesteden van brandverzekeringen. U kunt voor het aanbesteden van uw brandverzekering in beginsel kiezen tussen de openbare procedure en de niet-openbare procedure.

Advies ACM: openbare procedure
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is alert  op signalen over oneerlijke concurrentie bij publieke aanbestedingen. De ACM adviseerde gemeenten in 2012 te kiezen voor de openbare procedure bij het aanbesteden van brandverzekeringen op de co-assurantiemarkt. Uit een studie over de werking van de co-assurantiemarkt  bleek dat een niet-openbare procedure niet altijd zou leiden tot een lage premie tegen gunstige voorwaarden.

Aanbesteden

U kunt op de beurs alleen handelen via een assurantiemakelaar. Zorg dat de assurantiemakelaar uw eisen en wensen goed kent en voorzie hem van goede instructies, zo houdt u regie op de aanbesteding.

Aanbestedingsdocument

De bedoeling van de aanbesteding is dat meerdere aanbieders een premie-aanbieding doen voor een bepaald percentage voor de brandverzekeringspolis. U kunt in uw aanbestedingsdocument aangeven welke eisen en wensen u stelt aan:

 • de aanbieders
 • de solvabiliteit van de aanbieders
 • de dekkingsvoorwaarden
 • het eigen risico

Daarnaast geeft u aan op welke wijze u beoordeelt of een aanbieder in aanmerking komt voor gunning.

Volmachtbedrijven

De mogelijkheid bestaat dat een volmachtbedrijf inschrijft op (een deel van) uw aanbesteding. Hij kan dit doen namens een of meerdere achterliggende verzekeraars.

Stappen in het proces

Het proces is te verdelen in 3 onderdelen: 

Aanstellen van een bevoegde assurantiemakelaar

De assurantiemakelaar stelt samen met een aanbestedende dienst het aanbestedingsdocument en de (concept)sluitnota op. In de sluitnota staat aan welke voorwaarden de polis moet voldoen.

Tip
Het is aan te raden de assurantiemakelaar afzonderlijk voor zijn diensten te betalen (fee) en niet het systeem van provisiebeloning via de verzekeraar te gebruiken. Veel gemeenten gaan in hun aanbestedingsdocument al uit van:

 • een netto premie (aanbiedende verzekeraars)
 • en een fee-beloning (assurantiemakelaars)

Aanbesteding

De aanbesteding richt zich op het afsluiten van de brand- of uitgebreide gevarenverzekering. Gezien de hoogte van de bedragen die hiermee gemoeid zijn, moet u waarschijnlijk Europese aanbesteden.

Beheer van de polis

Het beheer van uw polis loopt ook via een assurantiemakelaar. U kunt hiervoor een nieuwe assurantiemakelaar aanstellen. Of gebruikmaken van de makelaar die de aanbesteding begeleidde als u dat in de opdracht heeft meegenomen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Overheidsaansprakelijkheid, waarbij behalve de reguliere privaatrechtelijke aansprakelijkheid zoals omschreven in (boek 6 van) het Burgerlijk Wetboek, ook de bestuursrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid een belangrijke rol spelen, is voor verzekeraars lastige materie.

Materiekennis

Van oudsher zijn er maar 2 of 3 verzekeraars die een overheidsaansprakelijkheidsverzekering aanbieden. Dat komt doordat:

 • de specifieke overheidstaken kunnen leiden tot schadeclaims die zeer specifieke materiekennis vereisen van de behandelaar.
 • de frequentie waarin overheden aansprakelijk worden gesteld (voor echte of vermeende fouten), veel hoger is dan bij bedrijven of particulieren het geval is. Dit heeft te maken met de veelzijdige rol van de overheid in onze samenleving.

Andere veel voorkomende verzekeringen

Andere veel voorkomende verzekeringen van overheden worden over het algemeen niet op de co-assurantiemarkt gesloten, denk daarbij aan:

 • wagenparkverzekeringen
 • CAR-verzekeringen (construction allrisks)
 • elektronicaverzekeringen
 • ongevallenverzekeringen
 • kunstverzekeringen

De verzekerde risico’s zijn vaak goed te dragen door een enkele verzekeraar, zeker als deze – zoals gebruikelijk – een deel van zijn portefeuille herverzekert op de internationale herverzekeringsmarkt. Vaak blijft het premievolume van deze verzekeringen beneden de drempelbedragen van Aanbestedingswet 2012.

Construction allrisk (CAR)

CAR-verzekeringen kunt u alleen sluiten bij verzekeraars die met assurantiemakelaars werken met uitzondering van één verzekeraar. Centraal Beheer/Achmea is de enige verzekeraar op deze markt waarbij u geen assurantiemakelaar nodig heeft. Bij CAR-verzekeringen, kan afhankelijk van de omvang van het te verzekeren werk (denk aan de aanleg van een omvangrijke, kostbare tunnel) co-assurantie noodzakelijk zijn. Vaak passeert u dan ook de drempelwaarde en moet u Europese aanbesteden.