Lijst Centrale overheidsinstanties

Toon pagina in menu

Onder aanbestedende dienst vallen: overheid (de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap) en publiekrechtelijke instellingen. In de oude en de nieuwe aanbestedingsrichtlijn(en) is een lijst met centrale overheden (en publiekrechtelijke instellingen) per lidstaat opgenomen. Deze is slechts indicatief nu centrale overheidsinstanties bij bestuurlijke veranderingen op nationaal niveau kunnen wijzigen.

De Europese Commissie kan na kennisgeving van de wijzigingen door een lidstaat de lijst van aanbestedende diensten bijwerken om deze juist te kunnen identificeren. Voor centrale overheden is de lijst voor het laatst herzien met de inwerkingtreding van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU (bijlage I).

Verschillende overzichten 

In de nieuwe aanbestedingsrichtlijn is niet langer een lijst met publiekrechtelijke instellingen opgenomen. Voor een overzicht daarvan per lidstaat verwijzen wij naar de beschikking van de Europese Commissie van 9 december 2008 (2008/963/EG) waarbij de lijst uit de oude richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG voor het laatst is gewijzigd. Het overzicht is slechts indicatief omdat het toezicht op dit soort instellingen en de wijze van financiering daarvan regelmatig wijzigt. Dit zijn 2 van de belangrijkste criteria om te boordelen of een instelling al dan niet publiekrechtelijke instelling is.

Meer informatie: Publiekrechtelijke instellingen 2008/963/EG

Lijst Centrale overheidsinstanties