Staatssteun en precommercieel inkopen

Toon pagina in menu

Bij een precommerciële inkoop is er meer vrijheid dan bij de reguliere aanbesteding, aangezien Deel 2 van de Aanbestedingswet niet van toepassing is op specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten. Wel moet getoetst worden of er geen sprake is van onrechtmatige staatssteun. In de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C, 198/01) vindt u de regels op basis waarvan u kunt toetsen of er sprake is van onrechtmatige staatssteun.

In 2 situaties is er in beginsel geen sprake van onrechtmatige staatssteun bij precommercieel inkopen. In andere gevallen zal er een individuele beoordeling moeten plaatsvinden. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie steun moet dan overeenkomstig het Verdrag gemeld worden bij de Europese Commissie.

De 2 situaties waarbij in beginsel geen sprake is van onrechtmatige staatssteun:

  • Er is een openbare aanbestedingsprocedure gebruikt.
  • De betaalde prijs geeft de marktwaarde van de opdracht volledig weer.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 108)  eur-lex.europa.eu.

Betaalde prijs geeft marktwaarde weer

De tweede situatie kan worden getoetst aan de hand van de onderstaande 4 criteria:

  • Is de selectieprocedure openbaar, transparant en niet-discriminerend en is deze gebaseerd op objectieve selectie- en gunningscriteria die vóór de biedprocedures zijn vastgesteld.
  • Zijn de voorgenomen contractuele regelingen met een beschrijving van alle rechten en verplichtingen van de partijen (ook wat betreft de intellectuele-eigendomsrechten) vóór de biedprocedure beschikbaar gesteld aan alle geïnteresseerde bieders.
  • Levert de inkoop geen van de deelnemende dienstverrichters een voorkeursbehandeling op bij de levering van commerciële volumes van de eindproducten of einddiensten aan een inkopende overheid in de betrokken lidstaat.
  • Is 1 van de volgende voorwaarden vervuld?
    a. Kunnen alle resultaten die geen intellectuele-eigendomsrechten opleveren, breed worden verspreid (bijvoorbeeld via publicaties, onderwijs of bijdragen aan normalisatie-instanties), zodat andere bedrijven deze kunnen reproduceren, en worden alle intellectuele-eigendomsrechten volledig toegekend aan de inkopende overheid.
    b. Is de dienstverrichter aan wie de resultaten die intellectuele-eigendomsrechten opleveren, worden toegekend, verplicht om de inkopende overheid onbeperkte kosteloze toegang te geven tot die resultaten, en om derden op marktvoorwaarden toegang te geven, bijvoorbeeld via niet-exclusieve licenties.

Kaderregeling staatssteun   op eur-lex.europa.eu.
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie   op europadecentraal.nl.