MSU+ Model

Toon pagina in menu

Dit model brengt 8 strategische processen op het terrein van overheidsinkoop en zes ondersteunende processen in kaart. Met behulp van het MSU+ model kan het volwassenheidsniveau van de inkoopfunctie worden vastgesteld en kunnen organisaties zich vergelijken met het niveau van de beste inkopende organisaties binnen de Nederlandse overheid.

Het MSU+ model is afgeleid van het inkoopmodel dat de Michigan State University (MSU) ontwikkelde voor het bedrijfsleven. De processen worden afzonderlijk op meerdere aspecten beoordeeld en het volwassenheidsniveau wordt afzonderlijk per proces vastgesteld. Voor ieder van de processen kan uw organisatie een volwassenheidsniveau van 1 tot 10 behalen, waarbij 10 staat voor excellent presteren (purchasing excellence). Wanneer het proces voor de betreffende organisatie of het betreffende organisatie onderdeel niet van toepassing is dan scoort men een 0. Het is duidelijk  dat het ene proces meer van belang is voor een organisatie dan het andere. Dit verschilt ook in de tijd. Organisaties zullen dus vast moeten stellen op welke van de 14 processen zij zich willen richten  en welk volwassenheidsniveau zij willen bereiken. Voor de overige processen is het op dat moment dan niet belangrijk hoe hoog er gescoord wordt.

Inkooppakketten

Het model is een gereedschap en is toepasbaar op alle inkooppakketten. Indien relevant kunnen de niveaus van de processen voor de verschillende inkooppakketten apart vastgesteld worden. De inkoop van bijvoorbeeld diensten hoeft niet altijd dezelfde volwassenheid te hebben als de inkoop van bijvoorbeeld werken. Het is dan van belang deze scores naast elkaar weer te geven en ze niet uit te middelen.

Inkooppakketten

Proces-metingen

Het scoren werkt volgens een strikt stappen-principe, wat inhoudt dat uw organisatie pas naar een volgend niveau kan als aan alle aspecten van de voorliggende niveaus is voldaan. Om de herkenbaarheid van de proces-metingen en de hanteerbaarheid van de verbeteringsplannen naar aanleiding van de metingen goed te kunnen managen wordt aangeraden bij grote tot zeer grote organisaties de metingen op onderdelen van een organisatie te doen.

Op basis van de volwassenheidsmeting kunnen er verbeteringstrajecten worden gedefinieerd om de inkoopfunctie verder te professionaliseren. Tevens stimuleert het model tot het uitwisselen van best practices binnen uw eigen organisatie en/of daarbuiten.

MSU+ 2.0

In 2014 is het MSU+ model integraal tegen het licht gehouden.  Het model is op 3 punten verbeterd:

  • de veranderingen in technologie, wetgeving en organisatie sinds de ontwikkeling van het MSU+ model in 2004 zijn meegenomen.
  • de manier van presenteren van de resultaten, waarmee direct kan worden ingezoomd op die MSU+ processen die van toepassing zijn voor de organisatie
  • directe vertaalslag naar organisatiedoelstellingen, waardoor heldere prioriteiten en actiepunten kunnen worden gedefinieerd.
      

Documenten

  • MSU+ 2.0 Op weg naar inkoopexcellentie in de publieke sector

  • Publieke organisaties op weg naar Purchasing Excellence

  • Audit-tool MSU+