Leveranciersmanagement

Toon pagina in menu

In toenemende mate richt contractmanagement zich op een intensieve samenwerking met leveranciers. Deze samenwerking is gebaseerd op wederzijds begrip, vertrouwen, open communicatie en winstgevendheid voor beide partijen. Bij het uitvoeren van het contract is er namelijk sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Beide partijen hebben elkaar nodig om de afgesproken prestaties te kunnen leveren. Bij het beëindigen begint het hele inkoopproces weer van voren af aan. Immers, de (vastgelegde) ervaringen met vorige contracten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het sluiten van nieuwe contracten.

In toenemende mate richt contractmanagement zich op een intensieve samenwerking met leveranciers. Deze samenwerking is gebaseerd op wederzijds begrip, vertrouwen, open communicatie en winstgevendheid voor beide partijen. Bij het uitvoeren van het contract is er namelijk sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Beide partijen hebben elkaar nodig om de afgesproken prestaties te kunnen leveren. Bij het beëindigen begint het hele inkoopproces weer van voren af aan. Immers, de (vastgelegde) ervaringen met vorige contracten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het sluiten van nieuwe contracten.

Leveranciersmanagement is dan een logische volgende stap. Leveranciersmanagement is het managen van de leveranciers. De voortgangsrapportages die bij de contractadministratie worden samengesteld dienen als basis voor de evaluatie en verbetertrajecten. Daarnaast is het benchmarken een goed middel om te controleren of de contractafspraken marktconform zijn. Door middel van genoemde voortgangsrapportages, benchmarking en regulier overleg met de leverancier kunnen de performance en afspraken verbeterd worden. Ook het bouwen en uitbouwen van een relatie behoort tot leveranciersmanagement. Uiteraard moet u altijd in het achterhoofd houden dat u de betreffende leveranciers niet in een betere positie kunt brengen dan hun concurrentie.

Leveranciersmanagement omvat alle activiteiten gericht op het verkennen, starten en onderhouden en verder ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met leveranciers De meeste inkopers binnen de overheid zijn verantwoordelijk voor een grote verscheidenheid aan producten en diensten. Ieder van deze producten heeft zijn eigen markt-, vraag- en aanbodstructuur en hiermee samenhangend een eigen systeem van prijsvorming. Dit maakt een gedifferentieerde leveranciersbenadering noodzakelijk. Bij grotere aanbestedende diensten is dan ook steeds meer sprake van categoriemanagement.

Meer informatie: Categoriemanagement

Net als bij contractmanagement  kan een portfoliobenadering als de Kraljic-matrix hierbij uitkomst bieden. Het inkooppakket wordt bij deze benadering geanalyseerd op basis van de twee criteria: de mate van invloed op het bedrijfsresultaat en de mate van toeleveringsrisico.

Meer informatie:
Inkoopbehoefte - Belang voor organisatie analyseren (Kraljic-matrix) 
Kiezen aanbestedingsprocedure - Belang van het product