Open House

Toon pagina in menu

Belangrijkste jurisprudentie over open house.

Rechtsregel 1: Falk Pharma

Een openbare instelling kan een toelatingssysteem openstellen waarbij iedere aanbieder wordt toegelaten die aan vooraf door de instelling vastgestelde en kenbaar gemaakte minimum geschiktheidseisen voldoet. Indien daarna een derde uit de tot het systeem toegelaten aanbieders de meest geschikte partij kiest, dan is geen sprake van het aanbesteden van een overheidsopdracht. Het is immers niet de instelling die op basis van een onderlinge vergelijking van inschrijvingen de opdrachtnemer selecteert. De aanbestedingswet- en regelgeving is dan niet van toepassing. In kwestie was het toelatingssysteem gedurende de gehele looptijd open.

Citaat:

r.o. 42

Bijgevolg moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 1, lid 2, onder a), van richtlijn 2004/18 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „overheidsopdracht” in de zin van deze richtlijn niet ziet op een systeem van afspraken als in het hoofdgeding, waarmee een openbare instelling voornemens is goederen op de markt aan te kopen, door tijdens de gehele looptijd van dat systeem overeenkomsten te sluiten met iedere ondernemer die zich ertoe verbindt om de betrokken goederen te leveren tegen vooraf vastgestelde voorwaarden, waarbij de openbare instelling geen selectie onder de belangstellende ondernemers maakt en hun toestaat tot dat systeem toe te treden tijdens de gehele looptijd ervan.

Hof van Justitie EU (ECLI:EU:C:2016:399, 2 juni 2016)  op curia.europa.eu

Rechtsregel 2: Tirkkonen

Een openbare instelling kan een toelatingssysteem openstellen waarbij iedere aanbieder wordt toegelaten die aan vooraf door de instelling vastgestelde en kenbaar gemaakte minimum geschiktheidseisen voldoet. Indien daarna een derde uit de tot het systeem toegelaten aanbieders de meest geschikte partij kiest, dan is geen sprake van het aanbesteden van een overheidsopdracht. Het is immers niet de instelling die op basis van een onderlinge vergelijking van inschrijvingen de opdrachtnemer selecteert. De aanbestedingswet- en regelgeving is dan niet van toepassing.

Citaat Maria Tirkkonen/ Maaseutuvirasto

rechtsoverweging 42

Artikel 1, lid 2, onder a), van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, moet aldus worden uitgelegd dat een landbouwadviseringssysteem als aan de orde in het hoofdgeding, waarmee een openbare instelling alle ondernemers selecteert die voldoen aan de in de aanbesteding gestelde geschiktheidseisen en zijn geslaagd voor het in die aanbesteding genoemde examen, geen overheidsopdracht in de zin van die richtlijn vormt, zelfs niet indien gedurende de beperkte looptijd van dat systeem geen enkele nieuwe ondernemer kan worden toegelaten.

Hof van Justie EU (ECLI:EU:C:2018:142, 1 maart 2018)  op eur-lex.europa.eu