Verzekeringsmarkt

Toon pagina in menu

Op de verzekeringsmarkt zijn verschillende partijen actief. Het samenspel tussen verzekeringsproducten en de partijen is een complex proces. Wat is de rol van iedere partij? En hoe ziet de markt eruit? Deze pagina helpt u op weg.

Rollen in de verzekeringsmarkt

De belangrijkste partijen waarmee u op de verzekeringsmarkt te maken kunt krijgen:

 • Verzekeringsnemer: sluit de verzekering af en betaalt premie aan de verzekeraar.
 • Verzekerde: degene die is verzekerd (persoon of organisatie).
 • Begunstigde: degene die van de verzekeraar een uitkering ontvangt (persoon of organisatie).
 • Verzekeraar: een naamloze vennootschap (nv) of onderlinge waarborgmaatschappij is een bedrijf dat verzekeringen voor eigen rekening en risico neemt. Het is gebruikelijk dat verzekeraars een deel van dit risico zelf weer herverzekeren op de internationale herverzekeringsmarkt. De beloning die verzekeraars krijgen voor hun diensten heet premie.
 • Volmachtbedrijf: ook wel volmachtkantoor of volmachtmaatschappij, is een bedrijf dat bevoegd is om rechtstreeks op te treden voor een verzekeraar. Deze verzekeraar heeft het bedrijf volmacht gegeven. Een volmachtbedrijf voert vrijwel alle werkzaamheden uit die een verzekeraar normaal gesproken zelf uitvoert. Een volmachtbedrijf ontvangt zijn beloning (tekenprovisie) van de verzekeraar.
 • Assurantiemakelaar: een bedrijf dat bemiddelt bij het sluiten van verzekeringen tussen verzekeringnemer en verzekeraar in de zakelijke verzekeringsmarkt. De makelaar stelt de voorwaarden van de verzekering in overleg met de verzekeringnemer op en legt deze voor akkoord voor aan de verzekeraar. De beloning die een assurantiemakelaar ontvangt, kan bestaan uit een provisie of fee; provisie is een percentage van de premie die de makelaar van de verzekeraar ontvangt. De verzekeringnemer betaalt de verzekeraar een bruto premie. Fee is een vast bedrag dat de makelaar van de verzekeringnemer ontvangt. De verzekeringnemer betaalt daarnaast een netto premie aan de verzekeraar.
  Overheden vervangen de provisiestructuur steeds vaker met een fee.
 • Assurantietussenpersoon: een bedrijf dat bemiddelt bij het sluiten van verzekeringen tussen verzekeringnemer en verzekeraar in de verzekeringsmarkt voor particulieren en het mkb. De beloning van een assurantietussenpersoon bestaat uit een van beide; provisie is een percentage van de premie die de tussenpersoon van de verzekeraar ontvangt. Fee of service-abonnement is een vaste vergoeding die de tussenpersoon van de verzekeringsnemer ontvangt.
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM): houdt toezicht op de financiële markten, waaronder verzekeren.

Provisieverbod

Er geldt een provisieverbod voor het bemiddelen van bepaalde complexe producten, zoals pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De beloning moet voor het bemiddelen van deze producten bestaan uit een overeengekomen bedrag. Bij eenvoudige schadeverzekeringen is belonen op basis van provisie wel toegestaan.

Markten

De verzekeringsmarkt bestaat uit een particuliere en zakelijke markt. De zakelijke markt heeft voor sommige verzekeringsproducten een co-assurantiemarkt. Co-assurantie is een vorm van verzekeren, waarbij meerdere verzekeraars elk een deel van de verzekering op zich neemt.

Assurantiemarkt

De zakelijke verzekeringsmarkt richt zich op het mkb, het grootbedrijf en overheden. Op deze markt zijn actief:

 • verzekeraars
 • assurantiemakelaars
 • gevolmachtigden

Co-assurantiemarkt

Co-assurantie is een vorm van verzekeren, waarbij meerdere verzekeraars elk een deel van de verzekering op zich neemt. Op deze manier zorgen verzekeraars voor een brede risicospreiding en kunnen zij zwaardere en grotere risico's verzekeren. De co-assurantiemarkt richt zich op overheden en het bedrijfsleven. Op deze markt zijn actief:

 • verzekeraars
 • assurantiemakelaars
 • gevolmachtigden

Bekijk de aanbestedingsstrategie bij brandverzekeringen in de co-assurantiemarkt.

Brancheverenigingen

 • Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen zich aansluiten bij het Verzekeringsplatform Overheden (VPO) . Dit is een landelijk overlegorgaan op het gebied van gemeentelijk, provinciaal en waterschap risicobeheer en verzekeringsaangelegenheden. Doel van VPO is leden informeren over ervaringen op het gebied van schade- en verzekeringsaangelegenheden en risicomanagement bij overheden. Het uitwisselen van kennis hoort daar ook bij. VPO biedt de mogelijkheid om gezamenlijk diensten en producten in te inkopen, en werkt samen op het gebied van schade- en verzekeringsaangelegenheden.
 • Het Verbond van Verzekeraars  is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt.
 • Adfiz  is de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs in Nederland.
 • De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)  behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven. Deze assurantiebedrijven hebben de bevoegdheid (volmacht) om namens een of meer verzekeraars en banken rechtstreeks op te treden.