Verplichtingen op het gebied van het milieu, sociaal en arbeidsrecht

Toon pagina in menu

U dient inschrijvers of gegadigden te verzoeken aan te geven dat zij bij het opstellen van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Het gaat hierbij om verplichtingen voortvloeiend uit het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of voortvloeiend uit de in bijlage X van richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Dit voorschrift geldt voor alle overheidsopdrachten en concessieopdrachten , zowel voor opdrachten boven de Europese drempelbedragen, als voor opdrachten met een waarde onder de drempel.

Verplichtingen op het gebied van milieurecht vloeien bijvoorbeeld voort uit de Wet milieubeheer. Bij verplichtingen op het gebied van sociaal- en arbeidsrecht kan worden gedacht aan de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of – indien van toepassing – het bepaalde in de collectieve arbeidsovereenkomst.

In bijlage X van richtlijn 2014/24/EU worden de volgende internationale verdragen genoemd.

Verdragen Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

 • IAO-Verdrag 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht;
 • IAO-Verdrag 98 betreffende de toepassing van de beginselen van het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen;
 • IAO-Verdrag 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid;
 • IAO-Verdrag 105 betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid;
 • IAO-Verdrag 138 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces;
 • IAO-Verdrag 111 betreffende discriminatie in arbeid en beroep;
 • IAO-Verdrag 100 betreffende gelijke beloning;
 • IAO-Verdrag 182 betreffende de ernstigste vormen van kinderarbeid;

IAO-verdragen  op ilo.org

Overige verdragen

 • Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag en het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken;
 • Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (Verdrag van Bazel);
 • Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's-Verdrag van Stockholm);
 • Verdrag inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (UNEP/FAO) (PIC-Verdrag), Rotterdam, 10 september 1998, en de 3 regionale protocollen.

Overige verdragen   op verdragenbank.nl

Facultatieve uitsluitingsgrond

In de Aanbestedingswet 2012 is een facultatieve uitsluitingsgrond opgenomen op basis waarvan u een inschrijver mag uitsluiten indien hij de hiervoor genoemde verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht heeft geschonden. Indien een onderneming bijvoorbeeld de verplichtingen uit hoofde van het IAO-Verdrag betreffende discriminatie in arbeid en beroep niet is nagekomen, dan kan dat leiden tot uitsluiting van deelneming. U kunt met elk passend middel schendingen aantonen en overgaan tot uitsluiting van deelneming (daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een rapport van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). Een onherroepelijke rechterlijke of administratieve beslissing die betrekking heeft op het niet naleven van bovengenoemde rechtsgebieden kan in ieder geval als een passend middel worden beschouwd.

U bepaalt of u de uitsluitingsgrond wel of niet toepast en of u vervolgens wel of niet gunt aan een onderneming. Uiteraard dient de toepassing van deze facultatieve uitsluitingsgrond conform de algemene aanbestedingsbeginselen plaats te vinden.

Meer informatie: Opstellen selectiecriteria 

Melden niet-naleving van verplichtingen

U bent gehouden om niet-naleving van verplichtingen op het gebied van arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden bij de uitvoering van een overheidsopdracht (zowel boven als onder de aanbestedingsdrempel) te melden bij de Inspectie SZW. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht in Nederland het vermoeden heeft of erachter komt dat voor de werknemers die op de opdracht worden ingezet het verschuldigde loon niet wordt betaald, de arbeidsduur van deze werknemers langer is dan wettelijk toegestaan, of er illegale werknemers werkzaam zijn op de opdracht, u (het vermoeden van) dergelijke misstanden dient te melden aan de Inspectie SZW. Het is vervolgens aan de Inspectie SZW om te bepalen wat de vervolgstappen op die melding zullen zijn.

Meldpunt Inspectie SZW   op inspectieszw.nl

Advies PIANOo

U kunt de onderstaande tekst gebruiken in uw aanbestedingsdocument om te voldoen aan uw verplichting om inschrijvers te laten verklaren dat zij bij het opstellen van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht (n.b. het UEA voorziet niet in deze verklaring).

<naam inschrijver> verklaart door ondertekening van zijn inschrijving dat zij bij het opstellen van deze inschrijving rekening heeft gehouden met de verplichtingen die gelden op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Specifiek het recht uit hoofde van het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht