Termijnen bij openbare procedures (zonder voorselectie)

Toon pagina in menu

De Aanbestedingswet 2012 kent strikte voorschriften met betrekking tot de termijnen die inschrijvers en aanbestedende diensten in acht moeten nemen in het kader van een Europese openbare procedure. Alle termijnen in deze wet zijn minimumtermijnen. U moet inschrijvers voldoende tijd geven voor het indienen van een inschrijving. Ruimere termijnen zijn toegestaan indien de minimum termijnen niet volstaan. 

PIANOo adviseert u uw lopende aanbestedingen te bekijken en te bepalen of de coronacrisis invloed heeft op de gestelde termijnen.

Termijnen ontvangst inschrijvingen

Bij een openbare procedure is de minimumtermijn van inschrijving 45 kalenderdagen, gerekend vanaf de verzenddatum van de aankondiging. Indien de inschrijver geen rechtstreekse, volledige en kosteloze toegang heeft tot de aanbestedingsstukken, dan dient de minimale termijn met 5 dagen verlengd te worden. Wanneer marktpartijen zich elektronisch kunnen inschrijven, dan mag de inschrijvingstermijn nog eens met vijf kalenderdagen worden verkort.

Als u een vooraankondiging heeft gedaan, bedraagt de minimumtermijn voor het doen van inschrijving 29 kalenderdagen.

De termijn voor ontvangst van de inschrijving kan conform hetgeen bepaald is in artikel 2.71 lid 5 van de Aanbestedingswet 2012 nooit minder dan 22 dagen bedragen. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat de vooraankondiging ten minste 52 dagen en niet langer dan 12 maanden voor de inzending van de aankondiging van de opdracht is verzonden aan de Europese Commissie.

Daarnaast moet, voor de toepassing van de termijn van 22 dagen, de vooraankondiging de inlichtingen bevatten als verlangd in (bijlage V, onderdeel B, afdeling I van Richtlijn 2014/24/EU). Dit voor zover deze informatie bij de publicatie van de vooraankondiging al beschikbaar is.

Versnelde procedure - ontvangst van inschrijvingen

Als sprake is van een urgente situatie om dringende redenen (die door niet aan u als de aanbestedende dienst te wijten zijn naar behoren is onderbouwd) en bovengenoemde minimumtermijn voor de ontvangst van inschrijvingen niet volstaat, kan bij de openbare procedure een versnelde procedure worden toegepast. De keuze voor de versnelde procedure moet u in het aankondigingsformulier van de opdracht motiveren.

De termijn voor de ontvangst inschrijvingen (vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot het indienen van een inschrijving) bedraagt bij een versnelde procedure minimaal tien 10 kalenderdagen.

Nota van inlichtingen

Indien inschrijvers inlichtingen vragen over de aanbestedingsdocumenten in de inschrijffase, dan dient u deze in uiterlijk 10 dagen en bij de versnelde procedure uiterlijk 4 dagen voor de uiterste datum van inschrijving te verstrekken .

Elektronische storing

Als door storing van het elektronische systeem, tijdige indiening van de aanbestedingsdocumenten niet mogelijk is, kunt u als aanbestedende dienst de uiterste termijn voor inschrijving verlengen. Dit kan alleen als u nog geen kennis heeft genomen van de inhoud van een of meerdere inschrijvingen. In voorkomend geval zult u alle gegadigden en inschrijvers in kennis moeten stellen van de verlenging, waarbij u de gelegenheid biedt de inschrijving binnen de termijn van verlenging te wijzigen of aan te vullen. 

Tabel termijnen bij openbare procedures (zonder voorselectie)

Minimum
termijn
Wijze van aankondiging Korting
in dagen per actie
50 dagen Geen rechtstreekse, volledige en kosteloze toegang tot de aanbestedingsstukken van de aankondiging 0 dagen
45 dagen Rechtstreekse, volledige en kosteloze toegang tot de aanbestedingsstukken van de aankondiging 5 dagen
40 dagen Een marktpartij kan elektronisch inschrijven 5 dagen
29 dagen
maar in geen
geval minder dan
22 dagen
Vooraankondiging tenminste 52 dagen en niet langer dan 12 maanden voor de inzending van de aankondiging van de opdracht verzonden aan de EC. De vooraankondiging bevat teminste de informatie als bedoeld in bijlage V onderdeel B afdeling 1. 16 dagen

 

Meer informatie:
Aankondigen-termijnen
Factsheet: Termijnen gewijzigde Aanbestedingswet 2012